Příbalový Leták

Chloromed Pro Telata, 150 Mg/G


ETIKETA NA PYTLI


Chloromed 150 mg/g perorální prášek pro telata


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Univet Ltd.

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Irsko


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Chloromed 150 mg/g perorální prášek pro telata.

Chlortetracyclini hydrochloridum.


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Chloromed je žlutý prášek obsahující 150 mg chlortetracyklinu hydrochloridu v 1 g.


4. INDIKACE


Telata:

Přípravek je určen k léčbě respiračního onemocnění telat vyvolaného mikroorganizmy Pasteurella spp.citlivými na chlortetracyklin.


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat u telat starších 6 měsíců a u dojnic.

Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na tetracyklin.

Nepoužívat u zvířat se závažnými poruchami jater nebo ledvin.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Toxicita chlortetracyklinu je nízká. Pokud se objeví zažívací obtíže, je nutné léčbu přerušit.

Ve vzácných případech se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: alergické reakce a fotosenzibilita, gastrointestinální potíže, poruchy funkce jater a ledvin. Pokud se objeví podezření na nežádoucí účinky, je nutné léčbu přerušit.

Vzhledem k možné inkorporaci chlortetracyklinu do kostní a zubní tkáně může vést léčba březích zvířat a novorozených mláďat k rozvoji dysfunkcí kostí a zubů u zvířat ve fetálním období a v období růstu.


Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Telata (do 6 měsíců stáří).8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


K perorálnímu podání.


Doporučená léčebná dávka je 20 mg chlortetracyklinu na kg živé hmotnosti a den (t.j. 20 g přípravku Chloromed 150 mg/g perorální prášek na 150 kg živé hmotnosti) podávaná po dobu sedmi dní. Tato denní dávka by měla být rozdělena na 10 g ráno a 10 g večer.


Přípravek by měl být přidán do malých objemů krmiva určených k okamžité spotřebě jednotlivými zvířaty. Větší skupiny je nutné léčit medikovaným krmivem.


Přípravek je nutné důkladně zamíchat do části denního přídělu krmiva a podat před krmením. Je nutné zajistit, aby zvířata přijala celou vypočítanou dávku.


Pokud se zvířata nezotaví do 3 dnů od podání perorálního přípravku, je nutné přehodnotit diagnózu a v případě potřeby změnit léčbu.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Abyste zajistili správné dávkování a vyhnuli se možnému poddávkování, je nutné určit živou hmotnost zvířete co nejpřesněji.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Telata:

Maso: 10 dnů.

Mléko: Přípravek je kontraindikován pro použití u dospělých přežvýkavců a dojnic a nesmí tedy být používán u zvířat produkujících mléko pro lidskou spotřebu.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

Uchovávejte v původním vnitřním obalu.

Chraňte před světlem.


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Příjem perorálního léčivého přípravku se může v důsledku onemocnění změnit. V případě nedostatečného příjmu krmiva by měla být zvířata léčena parenterálně.


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Použití přípravku by mělo být založeno na testech citlivosti a mělo by zohledňovat oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.


Nevhodné použití přípravku může zvýšit prevalenci bakterií rezistentníchna chlortetracyklin a snížit účinnost léčby podobnými látkami z důvodu možné zkřížené rezistence.


Dlouhodobé používání tohoto přípravku se nedoporučuje, jelikož může vést k rozvoji bakteriální rezistence.


Upozornění pro uživatele


Manipulujte s tímto přípravkem opatrně, abyste při aplikaci přípravku do krmiva a podávání zvířatům zamezili přímému kontaktu.


Při aplikaci veterinárního léčivého přípravku do krmiva zamezte šíření prachu.


Pracovníci by s přípravkem měli manipulovat v mechanicky větraných prostorách.


Používejte buď jednorázový respirátor dle evropské normy EN 149, nebo respirátor pro opakované použití dle evropské normy EN 140 s filtrem dle normy EN 143.


Používejte ochranné rukavice, pracovní kombinézu a schválené ochranné brýle.


Vyhněte se přímému kontaktu veterinárního léčivého přípravku s pokožkou, očima a sliznicemi.V případě náhodného zasažení postižené místo opláchněte dostatečným množstvím vody.


Během manipulace s veterinárním léčivým přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.


Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Neuplatňuje se.


Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nedoporučuje se souběžné podávání tohoto přípravku s jakýmkoli jiným perorálním přípravkem.

Nepřidávejte přípravek do krmiva, které obsahuje zvýšené množství polyvalentních kationtů, např. Ca2+a Fe3+, jelikož se s těmito kationty mohou vytvořit chlortetracyklinové komplexy.

Nepodávejte společně s antacidy, s přípravky obsahujícími kaolín a železo, a společně s baktericidními antibiotiky, např. beta-laktamy.

Přípravek by neměl být používán v případě známé rezistence k jiným tetracyklinům.


Předávkování


Nepřekračujte stanovenou dávku.


Toxicita chlortetracyklinu je nízká. Pokud se objeví zažívací obtíže, je nutné léčbu přerušit.


Inkompatibility


Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2012


15. DALŠÍ INFORMACE


Podání v krmivu.


Pouze pro zvířata – veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.


1 kg, průhledné pytle z nízkohustotního polyetylenu laminované metalizovaným polyesterem.


Registrační číslo: 96/051/10-C

Číslo šarže:

EXP:
4