Příbalový Leták

Chlorid Sodný 0,9% Braun

Informace pro variantu: Injekční Roztok (100x10ml Ii,9mg/Ml), Injekční Roztok (20x20ml I,9mg/Ml), Injekční Roztok (1x50ml,9mg/Ml), Injekční Roztok (20x10ml I,9mg/Ml), Injekční Roztok (100x20ml Ii,9mg/Ml), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Karton/ Skleněné lahve/ LDPE/PP ampule

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Chlorid sodný 0,9% Braun Injekční roztok Natrii chloridům

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

100 ml roztoku obsahuje:

natrii chloridum

0,90 g

Elektrolyty:

mmol/l

Natrii

154

Chloridum

154

Osmolarita:


308 mOsm/l

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocná látka: Voda na injekci do 100 ml

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Inj ekční roztok 1 x 50 ml

20 x (100x) 10 ml (20ml)

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Intravenózní nebo subkutánní podání.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Pouze pro jednorázové použití.

Nepoužívejte, pokud je obal poškozen nebo roztok není čirý.

8 POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


76/847/92-A/C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Chlorid sodný 0,9% Braun Injekční roztok Natrii chloridům

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 100 ml roztoku obsahuje:

natrii chloridum    0,90 g

Elektrolyty:    mmol/l

Natrii    154

Chloridum    154

Osmolarita:


308 mOsm/l

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocná látka: voda na injekci do 100 ml

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Injekční roztok 50 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Intravenózní nebo subkutánní podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Pouze pro jednorázové použití.

Nepoužívejte, pokud je obal poškozen nebo roztok není čirý.

8. POUŽITELNOST


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen, Německo

12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


76/847/92-A/C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU LDPE/PP AMPULE


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Chlorid sodný 0,9% Braun inj.sol.

Natrii chloridům


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


i.v., s.c.


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


10 (20) ml


6. JINÉ