Příbalový Leták

Chlorid Sodný 0,9% Braun

Informace pro variantu: Infuzní Roztok (1x250ml Ii,9mg/Ml), Infuzní Roztok (1x50 Ml Ii,9mg/Ml), Infuzní Roztok (20x100ml I,9mg/Ml), Infuzní Roztok (10x250ml Ii,9mg/Ml), Infuzní Roztok (10x250ml I,9mg/Ml), Infuzní Roztok (1x100ml I,9mg/Ml), Infuzní Roztok (10x500ml I,9mg/Ml), Infuzní Roztok (1x2000ml,9mg/Ml), Infuzní Roztok (5x2000ml,9mg/Ml), Infuzní Roztok (10x1000ml,9mg/Ml), Infuzní Roztok (1x1000ml Ii,9mg/Ml), Infuzní Roztok (20x500ml,9mg/Ml), Infuzní Roztok (1x500ml,9mg/Ml), Infuzní Roztok (6x1000ml I,9mg/Ml), Infuzní Roztok (1x500ml Ii,9mg/Ml), Infuzní Roztok (1x250ml I,9mg/Ml), Infuzní Roztok (1x1000ml,9mg/Ml), Infuzní Roztok (10x500ml Ii,9mg/Ml), Infuzní Roztok (20x100ml Ii,9mg/Ml), Infuzní Roztok (20x50 Ml Ii,9mg/Ml), Infuzní Roztok (1x1000ml I,9mg/Ml), Infuzní Roztok (10x1000ml Ii,9mg/Ml), Infuzní Roztok (1x100ml Ii,9mg/Ml), Infuzní Roztok (1x500ml I,9mg/Ml), zobrazit další variantu

sp.zn. sukls212686/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Chlorid sodný 0,9% Braun infuzní roztok

Natrii chloridům

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.    Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Chlorid sodný 0,9% Braun a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Chlorid sodný    0,9% Braun používat

3.    Jak se přípravek Chlorid sodný 0,9% Braun používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Chlorid sodný 0,9% Braun uchovávat 6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek Chlorid sodný 0,9% Braun a k čemu se používá

Tento přípravek je roztok chloridu sodného k podávání pomocí malé trubičky umístěné do žíly (jako infuze).

Obsahuje chlorid sodný ve stejné koncentraci jako je koncentrace solí ve Vaší krvi.

Bude vám podán jako náhrada tekutin a soli:

•    pokud máte nedostatek tekutin nebo nedostatek tekutin a sodíku (izotonická nebo hypotonická dehydratace)

•    pokud máte nízkou hladinu chloridu v krvi a abnormálně vysoké pH krve

•    při ztrátě chloridů

Tento roztok je rovněž užíván

•    pro okamžitou náhradu krevního objemu po ztrátách krve

•    jako nosný roztok (vehikulum) pro jiné elektrolyty a léčivé přípravky

•    k léčbě ran a zvlhčování j ej ich obvazů

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Chlorid sodný 0,9% Braun používat

Nepoužívejte přípravek Chlorid sodný 0,9% Braun

•    pokud máte příliš mnoho vody v těle (hyperhydratace).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Chlorid sodný 0,9% Braun je zapotřebí

máte-li:

•    abnormálně nízké hladiny draslíku v krvi (hypokalemie)

•    abnormálně vysoké hladiny sodíku v krvi (hypernatremie)

•    abnormálně vysoké hladiny chloridů v krvi (hyperchloremie)

•    jakékoliv onemocnění, při kterém musí být omezen příjem sodíku, jako je

onemocnění srdce (srdeční nedostatečnost), závažné onemocnění ledvin, otoky tělních tkání z důvodu přílišného nadbytku vody v tělních tkáních (generalizovaný edém), voda v plicích (pulmonární edém), vysoký krevní tlak (hypertense), nebo eklampsie, onemocnění objevující se během těhotenství s vysokým krevním tlakem, křečemi a otoky (edémem)

Pokud budete dehydrováni a zároveň budete mít vysoké hladiny solí ve Vaší krvi, bude pečlivě udržována dostatečně nízká rychlost infuze, aby se předešlo zhoršení Vašeho stavu.

Během podávání tohoto léčivého přípravku Vám budou kontrolovány hladiny elektrolytů v séru, bilance tekutin a acidobazické rovnováhy.

Další léčivé přípravky a přípravek Chlorid sodný 0,9% Braun

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než Vám bude tento přípravek podán.

Zvláštní péče Vám bude věnována v případě, že máte specifické onemocnění, které se může objevit během těhotenství, zvané eklampsie s následujícími symptomy: vysoký krevní tlak, křeče, otoky.

3. Jak se přípravek Chlorid sodný 0,9% Braun používá

Tento léčivý přípravek je k intravenóznímu podání (nitrožilnímu) nebo k oplachům a zvlhčování.

Dávkování

Použité množství přípravku, které Vám bude podáno, závisí na Vaší potřebě tekutin a solí (elektrolytů).

Nejvyšší denní dávka

Nejvyšší denní dávka je 40 ml/kg tělesné hmotnosti na den. To znamená, že dostanete maximálně 6 mmol sodíku na kg tělesné hmotnosti na den.

Obvykle dostanete roztok rychlostí do 5 ml/kg tělesné hmotnosti za hodinu, což odpovídá 1,7 kapky na kg tělesné hmotnosti za minutu.

Výjimečně, pokud budete naléhavě potřebovat náhradit objem ztracené krve, Vám může být podán tento roztok rychle tlakovou infuzí. Pak bude nejvyšší možná péče věnována vypuzení veškerého vzduchu z obalu a infuzního setu ještě před zavedením infuze.

Množství roztoku použité k oplachování ran a vlhčení jejich obvazů se řídí aktuální potřebou.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

Jestliže jste dostal(a) více přípravku Chlorid sodný 0,9% Braun, než jste měl(a)

Předávkování může vést k abnormálně vysokému množství tekutin, vysoké hladině sodíku a chloridů ve Vaší krvi a k vysokým hladinám kyselých látek ve Vaší krvi (krev se okyseluje).

V takových případech bude infuze okamžitě zastavena. Navíc můžete dostat tablety (diuretika), které zvýší odtok moči. Nepřetržitě u Vás budou sledovány hladiny krevních elektrolytů. Váš lékař rozhodne o další léčbě nebo dalších opatřeních k normalizaci hladin elektrolytů, bilance tekutin a acidobazické rovnováhy.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Pokud Vám bude podáno větší množství roztoku, může to vést k abnormálně vysokým hladinám sodíku a chloridů v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Chlorid sodný 0,9% Braun uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na lahvi nebo vaku nebo na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud je roztok zkalený, obsahuje nějaké částice nebo pokud obsah prosakuje uzávěrem nebo obalem.

Po prvním otevření:

Z mikrobiologického hlediska musí být roztok použit okamžitě. Ne-ní li použit okamžitě, je doba a podmínky uchovávání před použitím plně v zodpovědnosti podávajícího a normálně by neměla přesáhnout 24 hodin při teplotě 2-8 °C, pokud ředění neproběhlo za přísně aseptických a validovaných podmínek

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Chlorid sodný 0,9% Braun obsahuje

-    Léčivou látkou je natrii chloridům (chlorid sodný)

1000 ml roztoku obsahuje 9,00 g natrii chloridům

-    Pomocnou látkou j e voda na inj ekci

Jak přípravek Chlorid sodný 0,9% Braun vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Chlorid sodný 0,9% Braun je čirý, bezbarvý roztok chloridu sodného ve vodě. Dodává se v:

•    Ve skleněných lahvích s gumovou zátkou o obsahu 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml Velikosti balení 20 x 100 ml, 10 x 250 ml, 10 x 500 ml, 6 x 1000 ml

•    Polythylenových lahvích (LDPE) o obsahu 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml Velikosti balení: 20 x 50 ml, 20 x 100 ml, 10 x 250 ml, 10 x 500 ml, 10 x 1000 ml

•    PVC vacích o obsahu 500 ml, 1000 ml, 2000 ml Velikosti balení: 20 x 500 ml, 10 x 1000 ml, 5 x 2000 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1

34212 Melsungen    Poštovní adresa:

Německo    34209 Melsungen, Německo

Telefon: +49/5661/71-0 Fax: +49/5661/71 4567

Výrobce

B. Braun Melsungen AG

nebo

B. Braun Medical S. A.

Carl-Braun-StraBe 1

Carretera de Terrassa 121

34212 Melsungen, Německo

08191 Rubí (Barcelona), Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3.6.2015.

Ecoflac Plus - návod k použití

1. Spádová (gravitační) infuze

-    připněte infuzní soupravu, naplňte polovinu kapací komůrky

-    naplňte infuzní hadičku tak, aby v ní nebyly bubliny

-    zavřete odvzdušňovací otvor infuzní soupravy

-    připojte infuzní hadičku ke kanyle /katétru

-    otevřete svorku a zahajte infuzi při zavřeném odvzdušňovacím otvoru


2. Tlaková infuze

-    připněte infuzní soupravu

-    nádobu držte ve svislé poloze

-    nechte svorku otevřenou, vypuďte z nádoby vzduch a naplňte polovinu kapací komůrky

-    otočte nádobu a vypuďte vzduch z infuzního zařízení

-    zavřete svorku

Vložte nádobu do tlakové manžety Nastavte tlak

Otevřete svorku a zahajte infuzi

3. Přídavek přídavných látek

PŘÍDAVEK PŘES KANYLU

- kanylu zaveďte vertikálně

Přídavek pomocí přečerpávacího uzávěru (Ecoflac Mix)

1.    Připojte přečerpávací uzávěr k nádobě.

2.    K druhému konci připojte lahvičku (s klapnutím!).

3.    Stisknutím Ecoflacu s nádobou převeďte roztok do lahvičky obsahující přídavnou látku. Přídavnou látku úplně rozpusťte. Otočte Ecoflac s nádobou s připojenou lahvičkou dnem vzhůru. Lahvičku natlakujte vzduchem, až veškerý roztok přeteče do Ecoflacu s nádobou.

DOKUMENTACE PŘÍDAVKU A OPĚTOVNÉHO UZAVŘENÍ INJEKČNÍHO VSTUPU POMOCÍ ECOPINU

1.    Zaveďte Ecopin do injekčního vstupu

2.    Odlomte rukojeť

5