Příbalový Leták

Chemisole 300 Mg/G


Souhrn údajů o přípravku


NÁZEV


Chemisole 300 mg/g prášek pro podání v pitné vodě


KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


1 g obsahuje:

Léčivá látka : Levamisolum (ut hydrochloridum) 300 mg


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


LÉKOVÁ FORMA


Perorální prášek

Bílý jemný prášek


KLINICKÉ ÚDAJE


Cílové druhy zvířat:

Prasata


Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat:

Infestace způsobené dospělci a larvami Oesophagostomum spp., Hyostrongylus spp., Metastrongylus spp., Ascaris suum.


Kontraindikace:

Nepodávat zvířatům trpícím vážnými jaterními potížemi.


Zvláštní upozornění:

Je nutné důsledně uplatňovat hygienické zásady v prostředí, neboť nematody napadají prasata především cestou nakažené podestýlky.


Zvláštní opatření pro použití :

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Nepodávat v pevných krmivech. Terapeutickou dávku pečlivě rozpustit v potřebném množství napájecí vody nebo tekutého krmiva, tj. v polovině vody vypité za jeden den, resp. v jedné krmné dávce. Před podáním je vhodné ponechat zvířata několik hodin o hladu.

Je třeba vyhnout se následujícím postupům, poněvadž zvyšují riziko vzniku rezistence a mohly by v konečném důsledku vést k neúčinné terapii:


  • příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny, příliš dlouhé době podávání

  • poddávkování, z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti, chybného podání přípravku nebo nedostatečné kalibrace dávkovacího zařízení (pokud je použito)


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Pokud dojde ke kontaktu přípravku s kůží nebo očima zasažená místa vypláchněte velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv. V případě zdravotních potíží po manipulaci s přípravkem vyhledejte lékařskou pomoc. Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem. Osoby se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo jakoukoliv z pomocných látek by se měly vyhnout kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.

Levamisol může způsobit u velmi malého počtu lidí idiosynkratické reakce a změny krevního obrazu. Pokud se rozvinou příznaky jako závrať, nevolnost, zvracení, horečka nebo bolesti břicha a krku v souvislosti s manipulací přípravku, okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.

Při manipulaci s přípravkem používejte latexové rukavice a další osobní ochranné prostředky.


Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost):

Přípravek nemusí zvířatům chutnat. Může se objevit zvýšené slinění či zvracení. U prasat trpících vážnými infestacemi nematodů v plicích nebo průduškách se v důsledku léčby mohou objevovat kašel a zvracení vyvolané úhynem červů. Tyto obtíže jsou pouze přechodné.


Použití v průběhu březosti a laktace:

Lék lze podávat během březosti a laktace aniž by to ovlivnilo jejich průběh.


Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nepodávat současně s anthelmintiky působícími podobně jako nikotin (např. pyrantel tartrát).


Podávané množství a způsob podání :

Prasata do 20 kg ž.hm.: 2,5-2,6 g přípravku / 100 kg ž.hm. (t.j.7,5-8,0 mg úč.l./ kg ž.hm.);

Prasata 20-40 kg ž.hm.: 1,67 g přípravku /100kg ž.hm. (t.j. 5,0 mg úč.l./ kg ž.hm.);

Prasata nad 40 kg ž.hm.: 1,35 g přípravku /100 kg ž.hm. (t.j.4,0 mg úč.l./ kg ž.hm.).

Pozn.: U prasat nad 190 kg živé hmotnosti nikdy nepřekročit dávku 2,5 g přípravku / kus (t.j.750 mg úč.l./kus).


Doba podávání:

Jednorázové perorální podání. Doporučuje se léčbu zopakovat po 14-21 dnech s cílem postihnout i raná vývojová stádia parazitů, která unikla prvnímu ošetření.

Terapeutickou dávku namíchat do napájecí vody, kterou zvíře spotřebuje během ½ dne nebo do jedné dávky mokrého krmiva. Před aplikací léčiva je vhodné nechat zvířata vyhladovět nebo žíznit.

K zajištění správného dávkování je třeba co nejpřesněji určit živou hmotnost; přesnost dávkovacího zařízení je by měla být ověřena.

Jestliže jsou zvířata léčena spíše hromadně než individuálně, měly by být vytvořeny skupiny dle jejich živé hmotnosti a dle toho dávkovány, aby se vyhnulo pod- nebo pře-dávkování.


Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:

U jedinců o hmotnosti nad 190 kg ž.hm. nikdy nepřekračovat dávku 2,5 g „Levamisolu 30%“ / kus (t.j.750 mg levamisolu / kus).


Ochranné lhůty:

Maso prasat: 8 dnů.


FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina : Imidazothiazoly

ATC vet kód QP52AE01

Farmakodynamické vlastnosti:

Levamisol je levotočivý, biologicky účinný tetramisolu. Představuje širokospektrální

anthelmintikum působící proti běžným nematodám v zažívacím a dýchacím ústrojí různých druhů zvířat. Je účinný proti dospělcům i larválním stádiím strongilů a dospělým stádiím škrkavek.

Mechanismus působení levamisolu je obdobný jako u nikotinu. Může proto vyvolat zvýšení krevního tlaku a střevní motilitu. Stimuluje ganglia a svalové kontrakce tónického typu a tak paralyzuje parazita, který je následně vyloučen z organizmu.


Farmakokinetické vlastnosti:

Po perorálním podání je levamisol rychle absorbován a nejvyšší koncentrace v plasmě dosahuje po 1-2 hodinách. Dostává se do všech tkání organizmu a v játrech se přeměňuje na méně účinný metabolity. U prasat je poločas eliminace po perorálním podání dosažen po 6,2 hodinách. Během následujících 12 hodin od podání je vyloučeno zhruba 40 % v moči a během následujících 8 dní asi 40 % v exkrementech.

Levamisol nevyvolává fotosenzibilitu a před nebo po podání nevyžaduje žádnou speciální dietu. Lze jej podávat u březích nebo kojících prasnic, nemá vliv na průběh gravidity nebo laktace. Ve srovnání s tetramisolem vykazuje poloviční toxicitu.


FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


Seznam pomocných látek :

Oxid křemičitý koloidní bezvodý

Glukosa


Inkompatibilita :

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu:

2 roky

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu: 12 hodin.


Zvláštní opatření pro uchovávání :

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.


Druh obalu :

1 kg – HDPE sud zajištěný víkem s pečetícím páskem

5 kg – Čtyřvrstevný (3 vrstvy papír/1 vrsva PE) vak uzavřený prošitím a umělohmotnou páskou

Velikosti balení: 1 kg, 5 kg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Chemifarma SpA,

Via Don E.Servadei 16

47122 Forlì

Itálie


REGISTRAČNÍ ČÍSLO


96/001/02-C


DATUM REGISTRACE


2.1.2002, 21.9.2011


DATUM REVIZE TEXTU


Leden 2015