Příbalový Leták

Chemisole 300 Mg/G

Příbalová informace (=text na etiketě).


JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Chemifarma SpA

Via Don E.Servadei 16

47122 Forlí

Itálie


NÁZEV VLP


Chemisole 300 mg/g prášek pro podání v pitné vodě

Levamisolum


OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Přípravek je bílý jemný prášek obsahující v 1 g :

Léčivá látka : Levamisolum (ut hydrochloridum) 300 mg


INDIKACE


Infestace způsobené dospělci a larvami Oesophagostomum spp., Hyostrongylus spp., Metastrongylus spp., Ascaris suum.


KONTRAINDIKACE


Nepodávat zvířatům trpícím vážnými jaterními potížemi.


NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Přípravek nemusí zvířatům chutnat. Může se objevit zvýšené slinění či zvracení. U prasat trpících vážnými infestacemi nematodů v plicích nebo průduškách se v důsledku léčby mohou objevovat kašel a zvracení vyvolané úhynem červů. Tyto obtíže jsou pouze přechodné.


7.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Prasata.


8.DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ


Prasata do 20 kg ž.hm.: 2,5-2,6 g přípravku / 100 kg ž.hm. (t.j.7,5-8,0 mg úč.l./ kg ž.hm.);

Prasata 20-40 kg ž.hm.: 1,67 g přípravku /100 kg ž.hm. (t.j. 5,0 mg úč.l./ kg ž.hm.);

Prasata nad 40 kg ž.hm.: 1,35 g přípravku /100 kg ž.hm. (t.j.4,0 mg úč.l./ kg ž.hm.).

Pozn.: U prasat nad 190 kg živé hmotnosti nikdy nepřekročit dávku 2,5 g přípravku / kus (t.j.750 mg úč.l./kus).

Jednorázové perorální podání.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Doporučuje se léčbu zopakovat po 14-21 dnech s cílem postihnout i raná vývojová stádia parazitů, která unikla prvnímu ošetření.

Terapeutickou dávku namíchat do napájecí vody, kterou zvíře spotřebuje během ½ dne nebo do jedné dávky mokrého krmiva. Před aplikací léčiva je vhodné nechat zvířata vyhladovět nebo žíznit.

K zajištění správného dávkování je třeba co nejpřesněji určit živou hmotnost; přesnost dávkovacího zařízení je by měla být ověřena.

Jestliže jsou zvířata léčena spíše hromadně než individuálně, měly by být vytvořeny skupiny dle jejich živé hmotnosti a dle toho dávkovány, aby se vyhnulo pod- nebo pře-dávkování.


10. OCHRANNÁ LHůTA


Maso prasat : 8 dnů


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu: 12 hodin.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Nepodávat v pevných krmivech. Terapeutickou dávku pečlivě rozpustit v potřebném množství napájecí vody nebo tekutého krmiva, tj. v polovině vody vypité za jeden den, resp. v jedné krmné dávce. Před podáním je vhodné ponechat zvířata několik hodin o hladu.

Je třeba vyhnout se následujícím postupům, poněvadž zvyšují riziko vzniku rezistence a mohly by v konečném důsledku vést k neúčinné terapii:


  • příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny, příliš dlouhé době podávání

  • poddávkování, z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti, chybného podání přípravku nebo nedostatečné kalibrace dávkovacího zařízení (pokud je použito)


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Pokud dojde ke kontaktu přípravku s kůží nebo očima zasažená místa vypláchněte velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv. V případě zdravotních potíží po manipulaci s přípravkem vyhledejte lékařskou pomoc. Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem. Osoby se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo jakoukoliv z pomocných látek by se měly vyhnout kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.

Levamisol může způsobit u velmi malého počtu lidí idiosynkratické reakce a změny krevního obrazu. Pokud se rozvinou příznaky jako závrať, nevolnost, zvracení, horečka nebo bolesti břicha a krku v souvislosti s manipulací přípravku, okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.

Při manipulaci s přípravkem používejte latexové rukavice a další osobní ochranné prostředky.

V případě náhodného požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci (etiketu) lékaři.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PI

Leden 2015


15. DALŠÍ INFORMACE

Uchovávat mimo dosah dětí.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Registrační číslo : 96/001/02-C

Spotřebovat do :

Číslo šarže :


Léková forma: prášek pro podání v pitné vodě

Velikosti balení: 1 kg, 5 kg


Zastoupení v ČR:

BIOPHARM spol. s r.o.

679 02, Žďár 156

Tel.: +420 516 435 100

E-mail: info@biopharm.cz