Příbalový Leták

Chemisole 200 Mg/Ml

PŘÍBALOVÁ INFORMACE (=text na etiketě)


JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Chemifarma SpA,

Via Don E.Servadei 16,47122 Forlí – Itálie


NÁZEV VLP


Chemisole 200 mg/ml perorální roztok

Levamisolum


OBSAH LÉČIVÝCH a OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml čirého, bezbarvého až světle žlutého roztoku obsahuje:

Léčivá látka : Levamisolum (ut hydrochloridum) 200 mg

Pomocné látky Disiřičitan sodný 2 mg


INDIKACE


Infestace brojlerů kura domácího a krůt způsobené druhy Heterakis gallinarum, Capillaria spp., Syngamus trachea a Ascaridis galli.


KONTRAINDIKACE


Nepodávat ptákům trpícím vážnými potížemi jater. Nepoužívat u nosnic,jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.


NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Přípravek nemusí některým jedincům chutnat.U ptáků trpících těžkou infestací hlísticemi se může po podání objevovat chroptění nebo kašel způsobené vypuzováním červů z plic. Tyto potíže mohou trvat několik hodin.


CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Kur domácí (brojleři) a krůty.


DÁVKOVÁNÍ a ZPůSOB PODÁNÍ


1 ml přípravku na 8-10 kg ž.hm. (20-25 mg úč.látky na kg ž.hm.) nebo 50,0-100,0 ml na 100 l pitné vody.

Doba podávání : 1 den (během 12 hodin).

Doporučuje se kúru opakovat po 14-21 dnech, aby byly zasaženy i raná vývojová stádia parazitů, která nebyla zasažena při prvním podání.


ZPŮSOB PODÁNÍ


Perorálně, v pitné vodě. Před aplikací je vhodné omezit zvířatům na několik hodin příjem vody.

K zajištění správného dávkování je třeba co nejpřesněji určit živou hmotnost; přesnost dávkovacího zařízení je by měla být ověřena.

Jestliže jsou zvířata léčena spíše hromadně než individuálně, měly by být vytvořeny skupiny dle jejich živé hmotnosti a dle toho dávkovány, aby se vyhnulo pod- nebo pře-dávkování.


OCHRANNÉ LHŮTY


Maso kura domácího a krůt: 9 dnů.

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.


OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 3 měsíce

Doba použitelnosti po zamíchání do pitné vody: 12 hodin


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené po EXP.


ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.

Pokud dojde ke kontaktu přípravku s kůží nebo očima, zasažená místa vypláchněte velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv.

V případě zdravotních potíží vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Osoby se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo jakoukoliv z pomocných látek by se měly vyhnout kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.

Levamisol může způsobit u velmi malého počtu lidí idiosynkratické reakce a změny krevního obrazu. Pokud se rozvinou příznaky jako závrať, nevolnost, zvracení, horečka nebo bolesti břicha a krku v souvislosti s manipulací přípravku, okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.

Při manipulaci s přípravkem používejte ochranné rukavice a další osobní ochranné prostředky.


ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku musí být likvidován podle místních právních předpisů.


DATUM POSLEDNÍ REVIZE

Leden 2015


DALŠÍ INFORMACE

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Je třeba vyhnout se následujícím postupům, poněvadž zvyšují riziko vzniku rezistence a mohly by v konečném důsledku vést k neúčinné terapii:


  • příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny, příliš dlouhé době podávání

  • poddávkování, z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti, chybného podání přípravku nebo nedostatečné kalibrace dávkovacího zařízení (pokud je použito)


Nepodávat současně s anthelmintiky,která působí podobně jako nikotin (např.pyrantel tartrát).

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

-------------------------------------

Uchovávat mimo dosah dětí.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Velikost balení : 100 ml, 1 l, 5 l

Reg.č. 96/090/01-C

Číslo šarže : Č.š.:{číslo}

Exspirace : EXP {měsíc/rok}


Zastoupení v ČR:

BIOPHARM spol. s r.o.

679 02, Žďár 156

Tel.: +420 516 435 100

E-mail: info@biopharm.cz