Příbalový Leták

Cevac Vitapest L

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CEVAC VITAPEST L, lyofilizát pro přípravu suspenze


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

Ceva Animal Health Slovakia, s.r.o., Račianska 153, 831 53 BRATISLAVA, SR


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Ceva Phylaxia Vetrinary Biologicals Co. Ltd., Szállás ut. 5, 1107 Budapešť, Maďarsko


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CEVAC VITAPEST L, lyofilizát pro přípravu suspenze


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 dávka obsahuje:

Léčivá látka: Paramyxovirus pseudopestis avium nepatogenní kmen PHY.LMV.42 min. 105,5 EID50 – max. 107,0 EID50

Pomocné látky: HP-βciclodextrin, sacharosa, podium L-glutamát, dihydrogenfosforečnan draselný,

hydrogenfosforečnan draselný, patentní modř V, povidon


4. INDIKACE


K aktivní imunizaci kuřat libovolného stáří proti newcastleské chorobě.

Nástup imunity: 21 dní po vakcinaci

Délka trvání imunity: 6 týdnů.


5. KONTRAINDIKACE


Nejsou.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Při přesném dodržení návodu na použití se neobjevují žádné systémové nebo lokální reakce.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Kur domácí.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Primární vakcinace přípravkem CEVAC® VITAPEST L se provádí očním podáním (kapání do očí) nebo rozprašovaním již od prvního dne stáří kuřat. Druhá vakcinace se doporučuje tři až čtyři týdny po primární vakcinaci; vakcína se aplikuje formou očních kapek nebo rozprašováním. U kuřic se druhá vakcinace doporučuje ve stáří 10 až 12 týdnů.

Oční podání

Naplňte lahvičku s vakcínou do tří čtvrtin ředícím roztokem (sterilní destilovanou vodou) a rozpusťte lyofilizovanou vakcínu. Rozpuštěnou vakcínu přeneste do zbytku ředícího roztoku v plastikové láhvi s kapátkem. Při této přípravě je nutno používat sterilní jehlu a stříkačku. Na přípravu 1000 dávek by se mělo použít 30 ml ředícího roztoku. Při aplikaci držte očkovaného ptáka v takové poloze, aby měl hlavu nakloněnou na jednou stranu.

Plastikovou láhev držte svisle s koncem kapátka směrujícím dolů. Jemným stisknutím láhve kápněte jednu kapku vakcíny do oka ptáka. Před uvolněním ptáka se přesvědčte, že se vakcína rovnoměrně rozptýlila po povrchu oka.

Rozprašováním

Vakcínu nařeďte sterilní destilovanou vodou podle postupu popsaného pro metodu kapání do očí. Na rozprašování se doporučuje používat rozprašovací zařízení pracující pod konstantním tlakem. Použijte příslušnou velikost trysky (podle předpisu výrobce rozprašovače) a nastavte tlak tak, aby vznikal aerosol s většími kapkami. Aplikovaná dávka se pohybuje v rozpětí 0,2 až 0,3 l na 1000 jednodenních kuřat v boxu resp. 0,5 až 1 l na 1000 ptáků na podestýlce. Po vakcinaci by kuřata měla být mírně vlhká. Vakcinace se provádí v době nejchladnější části dne. Při vakcinaci vypněte vyhřívání a ventilaci. Před vakcinací shromážděte ptáky na podlaze nebo v boxech. Ztlumte osvětlení a rozstřikujte aerosol ve výšce 20 – 30 cm nad ptáky. Po prvním postříkaní ptáků proces ještě jednou zopakujte. Nechte ptáky v klidu minimálně 15 minut, pak zapněte ventilaci a vyhřívání.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Opatření při vakcinaci očním podáním: Při aplikaci metodou kapání do očí se kapátkem nesmíte dotknout očí nebo ozobí ptáků.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 – 8C),

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: spotřebujte okamžitě po prvním otevření.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.


Použití během snášky se neuvádí..


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Opatření při vakcinaci rozprašováním: Virus newcastleské choroby může u lidí způsobit mírný zánět očí, který přetrvává dva až tři dny, proto je nutné u osob manipulujících s vakcínou zabezpečit ochranu očí před kontaktem s vakcínou.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Prosinec 2014


15. DALŠÍ INFORMACE


Velikosti balení

20 x 1000 dávek

20 x 2000 dávek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.3