Příbalový Leták

Cevac Gumbo L


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CEVAC GUMBO L,lyofilizát pro přípravu suspenze


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci :

Ceva Animal Health Slovakia, s.r.o., Račianska 153, 831 53 BRATISLAVA, SR


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd., Szállás ut. 5, 1107 Budapešť, Maďarsko


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CEVAC GUMBO L,lyofilizát pro přípravu suspenze


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Léčivá látka:

Virus bursitidis infectiosae avium, kmen LIBDV: min. 103,0TICD50 - max. 105,3TCID50.

Pomocné látky:

Sušené odtučněné mléko, Monohydrát laktozy, Patentová modrá V


4. INDIKACE


Aktivní imunizace zdravých kuřat proti infekční burzitidě (chorobě Gumboro).


5. KONTRAINDIKACE


Nejsou


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Kur domácí.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


CEVAC GUMBO L se podává v pitné vodě. Brojleři se vakcinují vakcínou CEVAC GUMBO L ve stáří 14 až 21 dní v závislosti na hladině mateřských protilátek. V případě vysoké variability hladin mateřských protilátek u jednotlivých kuřat nebo v případě brojlerů pocházejících z neimunizovaných rodičovských linií se doporučuje první vakcinace ve stáří 7 až 10 dní. Kuřice se vakcinují dvakrát mezi 20. a 28. dnem stáří se šestidenním intervalem mezi vakcinacemi. V případě vysoké variability hladin mateřských protilátek u jednotlivých kuřic nebo v případě kuřic pocházejících z neimunizovaných rodičovských linií se doporučuje první vakcinace ve stáří 14 až 16 dní.

Metoda aplikace do pitné vody

V čase 48 hodin před a 24 hodin po vakcinaci nepoužívejte dezinfekční prostředky do pitné vody pro vakcinované ptáky. Používáte-li automatické chlórovací zařízení, během této periody ho vypněte.

Napáječky by měly být před vakcinací důkladně vyčištěné. Při čištění nepoužívejte dezinfekční prostředky.

Uzavřete systém distribuce vody, zvedněte a vyprázdněte napájecí trubky nebo vyprázdněte napáječky.

Potřebná doba odstavení od napájení se mění v závislosti na věku ptáků a klimatických podmínkách (v průměru 1 hodina 30 minut). Připravte si vakcínu jenom v dávce pro okamžité použití. Na přípravu a aplikaci vakcíny používejte jenom plastový materiál a nástroje. Připravte si objem vody, který ptáci spotřebují do dvou hodin. Tento objem se může měnit v závislosti na klimatických podmínkách a podmínkách prostředí.


Stáří

7-12 dní

13-18 dní

19-26 dní

Minimální množství vody pro 1000 ptáků

10 litrů


15-20 litrů

25-30 litrů


Pro zachování aktivity viru neutralizujte chlór ve vodě přidáním 2,5 g sušeného odtučněného mléka na 1 l vody, nebo 15 mg thiosíranu sodného na 1 l vody. Na přípravu vakcíny nepoužívejte vodu s vysokým obsahem iontů kovů. Vakcínu rozpusťte v čisté, chladné, nechlórované vodě tím způsobem, že lahvičku s vakcínou otevřete přímo pod vodou a necháte ji tam 10 minut. Když se změní zbarvení vody v nádržce (modré barvivo ve vakcíně), otevřete přívody a zkontrolujte průchodnost rozvodu v chovných prostorech. Po vyprázdnění nádrže ji naplňte suspenzí sušeného odtučněného mléka, nechte stát 10 minut, pak otevřete přívod vody a vypláchněte zbytky vakcíny do rozvodného systému. Vakcína může být distribuována také obsluhujícím personálem manuálně v plastových konvích.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Dostatečný stupeň imunity po vakcinaci je možné dosáhnout jenom u zdravých ptáků. Počet dávek zaokrouhlete směrem nahoru (např. 20 000 dávek pro 19 450 ptáků), nesnažte se dávkou pokrýt větší počet kuřat než je určeno. Všechny ptáky v hejnu je nutno vakcinovat najednou. Vakcínu aplikujte během nejchladnější části dne. Všechny otevřené nádobky s vakcínou po použití zlikvidujte dle platných právních předpisů. Nevhodné skladování nebo nesprávná manipulace s vakcínou může způsobit snížení její aktivity.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2C – 8C), chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Neuplatňuje se.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2014


15. DALŠÍ INFORMACE


Imunita se vyvíjí po dobu 10-14 dní po vakcinaci a poskytuje ochranu na období minimálně 6-7 týdnů.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.
4