Příbalový Leták

Cevac Bron 120 L

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CEVAC BRON 120 L, lyofilizát pro přípravu suspenze


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci :

Ceva Animal Health Slovakia, s.r.o., Račianska 153, 831 53 BRATISLAVA, SR


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd., Szállás ut. 5, 1107 Budapešť, Maďarsko


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CEVAC BRON 120 L, lyofilizát pro přípravu suspenze


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka obsahuje:

Léčivá látka: Virus bronchitidis infectiosae avium (Massachusetts H –120) min. 103,5 EID50 – max. 105,1 EID50.

Pomocné látky: Stabilizátor, Patentová modrá, Povidon


4. INDIKACE

Aktivní imunizace zdravých kuřat proti infekční bronchitidě. Vakcína je určena k primovakcinaci a revakcinaci brojlerů, kuřic nebo dospělých slepic.


5. KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

4 až 6 dní po vakcinaci se můžou vzácně vyskytnout příznaky zánětu sliznic dýchacího aparátu, které ustoupí po několika dnech.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Primární vakcinace přípravkem CEVAC® BRON 120 L se provádí metodou kapání do očí nebo rozprašováním od stáří kuřat 1 den. Druhá vakcinace se doporučuje za tři až čtyři týdny po první vakcinaci metodou rozprašování nebo aplikace v pitné vodě. Pro mladé slepice se druhá vakcinace doporučuje ve stáří 10 až 12 týdnů.

Metoda kapání do očí

Naplňte lahvičku s vakcínou do tří čtvrtin ředícím roztokem (sterilní destilovanou vodou) a rozpusťte lyofilizovanou vakcínu. Rozpuštěnou vakcínu přeneste do zbytku ředícího roztoku v plastikové láhvi s kapátkem. Při této přípravě je nutno používat sterilní jehlu a stříkačku. Na přípravu 1000 dávek by se mělo použít 30 ml ředícího roztoku. Při aplikaci držte očkovaného ptáka v také poloze, aby měl hlavu nakloněnou na jednou stranu.

Plastikovou láhev držte svisle s koncem kapátka směrujícím dolů. Jemným stisknutím láhve kápněte jednu kapku vakcíny do oka ptáka. Před uvolněním ptáka se přesvědčete, že se vakcína rovnoměrně rozptýlila po povrchu oka.

Metoda rozprašování

Vakcínu nařeďte sterilní destilovanou vodou podle postupu popsaného pro metodu kapání do očí. Na rozprašování se doporučuje používat rozprašovací zařízení pracující pod konstantním tlakem. Použijte příslušnou velikost trysky (podle předpisu výrobce rozprašovače) a nastavte tlak tak, aby vznikal aerosol s většími kapkami. Aplikovaná dávka se pohybuje v rozpětí 0,2 až 0,3 l na 1000 jednodenních kuřat v boxu resp. 0,5 až 1 l na 1000 ptáků na podestýlce. Po vakcinaci by kuřata měla být mírně vlhká. Vakcinace se provádí v době nejchladnější části dne. Při vakcinaci vypněte vyhřívání a ventilaci. Před vakcinací shromážděte ptáky na podlaze nebo v boxech. Ztlumte osvětlení a rozstřikujte aerosol ve výšce 20 – 30 cm nad ptáky. Po prvním postříkaní ptáků proces ještě jednou zopakujte. Nechte ptáky v klidu minimálně 15 minut, pak zapněte ventilaci a vyhřívání.

Metoda aplikace do pitné vody

V období 48 hodin před a 24 hodin po vakcinaci nepoužívejte dezinfekční prostředky do pitné vody pro vakcinované ptáky. Používáte-li automatické chlórovací zařízení, během této periody ho vypněte.

Napáječky by měly být před vakcinací důkladně vyčištěné. Při čištění nepoužívejte dezinfekční prostředky.

Uzavřete systém distribuce vody, zvedněte a vyprázdněte napájecí trubky nebo vyprázdněte napáječky.

Potřebná doba odstavení od napájení se mění v závislosti na věku ptáků a klimatických podmínkách (v průměru 1 hodina 30 minut). Připravte si vakcínu jenom v dávce pro okamžité použití. Na přípravu a aplikaci vakcíny používejte jenom plastový materiál a nástroje. Připravte si objem vody, který ptáci spotřebují do dvou hodin. Tento objem se může měnit v závislosti na klimatických podmínkách a podmínkách prostředí.


Stáří

3-4 týdny

od 10 týdnů

Minimální množství vody pro 1000 ptáků

25 – 30 litrů


40 litrů


Pro zachování aktivity viru neutralizujte chlór ve vodě přidáním 2,5 g sušeného odtučněného mléka na 1 l vody, nebo 15 mg thiosíranu sodného na 1 l vody. Na přípravu vakcíny nepoužívejte vodu s vysokým obsahem iontů kovů. Vakcínu rozpusťte v čisté, chladné, nechlórované vodě tím způsobem, že lahvičku s vakcínou otevřete přímo pod vodou a necháte ji tam 10 minut. Když se změní zbarvení vody v nádržce (modré barvivo ve vakcíně), otevřete přívody a zkontrolujte průchodnost rozvodu v chovných prostorech. Po vyprázdnění nádrže ji naplňte suspenzí sušeného odtučněného mléka, nechte stát 10 minut, pak otevřete přívod vody a vypláchněte zbytky vakcíny do rozvodného systému. Vakcína může být distribuována také obsluhujícím personálem manuálně v plastových konvích.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Dostatečný stupeň imunity po vakcinaci je možné dosáhnout jenom u zdravých ptáků. Počet dávek zaokrouhlete směrem nahoru (např. 20 000 dávek pro 19 450 ptáků), nesnažte se dávkou pokrýt větší počet kuřat než je určeno. Všechny ptáky v hejnu je nutno vakcinovat najednou. Vakcínu aplikujte během nejchladnější části dne. Nevhodné skladování nebo nesprávná manipulace s vakcínou může způsobit snížení její aktivity.


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Při teplotě 2o - 8oC, v temnu.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2014


15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.
3