Příbalový Leták

Cestal Plus Flavour

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CESTAL PLUS flavour 50 mg / 144 mg / 200 mg tablety pro psy


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Léčivé látky:Praziquantelum 50 mg, Pyranteli embonas 144 mg, Fenbendazolum 200,0 mg

v 1 tabletě.


Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Tableta.

Světle šedo-hnědé, neobalené, ploché tablety s půlící rýhou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Psi.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Cestal Plus flavour je určen na léčbu a prevenci infestací všemi druhy tasemnic a oblých červů u psů a štěňat:

- askaridy: Toxocara canis, Toxascaris leonina(dospělci a vývojová stadia)

- ankylostomy: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala(dospělci)

- trichuridy: Trichuris vulpis (dospělci)

- tasemnicemi: Echinococcus species, Taenia species, Dipylidium caninum(dospělci a vývojová stadia)


4.3 Kontraindikace


Věnujte zvýšenou pozornost při podávání léku zvířatům ve špatném výživném stavu. Nepoužívejte při známé přecitlivělosti na některou z léčivých nebo pomocných látek.


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině anthelmintik se může vyvinout po častém, opakovaném použití anthelmintik ze stejné skupiny.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávního určení živé hmotnosti či nesprávným podáním léku.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Po použití přípravku si umyjte ruce.

V případě náhodného požití vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na prazikvantel, pyrantel-embonát nebo fenbendazol by neměli přicházet do kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Akutní toxicita léku je >2000 mg/kg ž. hm. Díky nízké toxicitě má Cestal Plus flavour vysoký index bezpečnosti. Při podání pětinásobku doporučené dávky během bezpečnostních testů nebyly zaznamenány žádné nepříznivé klinické, hematologické nebo biochemické reakce. Také klinické studie nevykázaly žádné nežádoucí účinky.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Přípravek může být podávaný v průběhu gravidity a laktace.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nepodávat současně s piperazinem, který může zamezit působení pyrantelu. Nepodávejte

s organofosfátovými insekticidy a dietylkarbamazinem. Kvůli podobnému mechanismu působení se nedoporučuje podávat s morantelem a levamisolem. Po dobu léčby se nevyžaduje hladovka ani speciální dietetické opatření.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Způsob podání: perorálně


Jedna tableta na 10 kg ž. hm., což odpovídá následující dávce účinných látek na 1 kg ž. hm.:

praziquantel ………………… 5 mg,

pyranteli embonas…………. 14,4 mg,

fenbendazolum…………….. 20 mg.


Štěňata a malá plemena:


Střední plemena:


Velká plemena:


Tablety se mohou podávat přímo nebo přimíchané do krmiva. Doporučuje se podávat před krmením.

V případě masivní invaze je nutno aplikaci opakovat za 14 dní.

Preventivní podávání se doporučuje každého čtvrt roku.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Předávkování přípravkem Cestal Plus flavour je ojedinělé díky vynikající snášenlivosti u cílového druhu. Ani při podání pětinásobné dávky nebyly prokázané žádné toxické účinky přípravku. Pokud se v případě extrémního předávkování vyskytnou toxické reakce je nutno provést běžná opatření při intoxikaci.


4.11 Ochranné lhůty


Není určeno pro potravinová zvířata.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: Kombinace benzimidazolů a příbuzných substancí

ATCvet kód: QP52AC30


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Cestal Plus flavour je širokospektrální antihelmintikum obsahující účinné látky praziquantel, pyrantel-embonát a fenbendazol. Vykazuje vysokou aktivitu proti všem běžným druhům tasemnic a oblých červů u psů včetně nezralých forem. Praziquantel je nejúčinnější cestocidní látka používaná v humánní i ve veterinární medicíně s vynikající účinností proti Echinococcus granulosus. Pyrantel-embonát je vysoce účinný proti běžným druhům askarid (Toxocara canis, Toxascaris leonina) a ankylostomat (Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala) v dávce 14,4 mg/kg ž.hm., u psů s omezenou aktivitou proti trichuridům (Trichuris vulpis). Cestal Plus flavour obsahuje benzimidazolovou složku fenbendazol, která je účinná proti trichuridům a s pyrantel-embonát působí synergicky proti nematodám.


5.2 Farmakokinetické údaje


Praziquantel se rychle a téměř úplně absorbuje z trávicího traktu. Je distribuován do všech orgánů, což umocňuje jeho vysokou účinnost proti larválním i dospělým formám cestod. Praziquantel se rychle metabolizuje v inaktivní formu a vylučuje se zejména močí během 24 hodin po podání. Pyrantel-embonát se z intestinálního traktu absorbuje špatně, malé množství, které se vstřebá, se rychle metabolizuje a vyloučí. Fenbendazol se absorbuje poměrně málo, metabolizuje se na sulfoxid (oxfendazol) a deriváty sulfonu a eliminuje se zejména trusem. Cestal Plus flavour tbl. má u cílového druhu vysoký index bezpečnosti.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Laktosa

Pšeniční škrob

Povidon

Mastek

Magnesium-stearát

Sodná sůl karboxymethylškrobu

Sušené kvasnice

Játrové aroma


6.2 Inkompatibility


Neuplatňuje se


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


10 (2 x 5) tablet v laminovaných aluminiových stripech vložených do papírové krabičky.

200 (100 x 2) tablety v laminovaných aluminiových stripech vložených do papírové krabičky.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Ceva Animal Health Slovakia, s.r.o., Račianska 153, 831 53 BRATISLAVA, SR

tel.: +421 2 55 56 64 88

fax: +421 2 55 56 64 87

e-mail: ceva@ceva-ah.sk


8. Registrační číslo(a)


96/1204/97-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


08/12/1997, 26/08/2003, 18.12.2009


10. DATUM REVIZE TEXTU


Prosinec 2014


DALŠÍ INFORMACE


Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.
4