Příbalový Leták

Cerseii 0,02 Mg/3 Mg Potahované Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cerseii 0,02 mg/3 mg potahované tablety Ethinylestradiolum/Drospirenonum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


24 růžových tablet

Jedna růžová potahovaná tableta obsahuje ethinylestradiolum 0,02 mg a drospirenonum 3 mg .

4 bílé potahované tablety

Tyto tablety neobsahují léčivou látku.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktosu. Pro další údaje viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahované tablety

28 potahovaných tablet (24 aktivních tablet plus 4 placebo tablety)

3 x 28 potahovaných tablet (24 aktivních tablet plus 4 placebo tablety) 6 x 28 potahovaných tablet (24 aktivních tablet plus 4 placebo tablety) 13 x 28 potahovaných tablet (24 aktivních tablet plus 4 placebo tablety)


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Medreg s.r.o., Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


17/108/14-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


cersen


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Hliníkové protlačovací fólie a PVC / PVdC fólie blistru._


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cerseii 0,02 mg/3 mg potahované tablety Ethinylestradiolum/Drospirenonum

2 NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Medreg


3. POUŽITELNOST


EXP

4 ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


5. JINÉ


Blistr:

Start

Umístěte štítek zde Strip:

Vyberte si na štítku den, kterým začíná první den vašeho užívání pilulky.

Položte proužek na blistr za slovy „Umístěte štítek zde“.

Nad každou řádkou pilulek bude uveden den, kdy máte pilulku užít. Je důležité vzít si pilulku každý den. Pokud jste vynechala pilulku, prosím přečtěte si příbalovou informaci.

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ČT PÁ SO NE PO ÚT ST PÁ SO NE PO ÚT ST ČT SO NE PO ÚT ST ČT PÁ NE PO ÚT ST ČT PÁ SO


3/3