Příbalový Leták

Ceporex 180 Mg/Ml


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet International GmbH

Feldstrasse 1a

85716 Unterschleissheim

Německo


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ceporex 180 mg/ml injekční suspenze

Cefalexinum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Přípravek je bílá až žlutohnědá suspenze obsahující v 1 ml:

Léčivá látka:

Cefalexinum 180 mg


4. INDIKACE


Bakteriální infekce skotu, psů a koček způsobené mikroorganismy citlivými k působení cefalexinu.

Mikroorganismy s pravděpodobnou in vitro citlivostí k působení cefalexinu:


Staphylococcusspp. (včetně penicilináza rezistentních kmenů, vyjma meticilin rezistentních kmenů)

Escherichiacoli(vyjma kmenů produkujících určité typy beta-laktamáz (např. cefalosporinázy)


Streptococcus spp.

Actinomyces bovis

Corynebacterium spp.

Haemophilus spp.

Pasteurella spp.

Erysipelothrix rhusiopathiae

Proteus spp.

Clostridium spp.

Micrococcus spp.

Fusobacterium spp.

Moraxella spp.

Peptostreptococcus spp.

Actinobacillus lignieresii

Peptococcus spp.


Ceporex je indikován pro použití při léčbě infekcí dýchacího traktu, urogenitálního traktu, kůže a lokalizovaných infekcí měkkých tkání psů a koček.

U psů může být také používán při léčbě infekcí gastrointestinálního traktu.


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku.6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Aplikace přípravku může být doprovázena lokální reakcí tkáně v místě podání.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Skot

Psi

Kočky


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Skot

Doporučená dávka je 7 mg úč.látky/kg ž.hm.jednou denně po dobu 5 dní, tj. 1 ml přípravku /25 kg ž.hm.

Ceporex se podává intramuskulárně.


Psi a kočky

Doporučená dávka je 10 mg úč.látky/kg ž.hm. jednou denně po dobu 5 dní.

V těžkých nebo akutních případech může být dávka zvýšena a/nebo aplikována častěji

v souladu s rozhodnutím ošetřujícícho veterinárního lékaře. Níže jsou uvedeny příklady aplikace přípravku:


Cílový druh zvířete

Hmotnost

Objem přípravku

Kočky: do

4,5 kg

0,25 ml

Psi: malí

5,0-9,0 kg

0,25-0,5 ml

střední

9,0-27,0 kg

0,5-1,5 ml

velcí

27,0-54,0 kg

1,5-3,0 ml


Ceporex může být podáván intramuskulárně nebo subkutánně. Po aplikaci doporučujeme místo podání promasírovat.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Přípravek před nasátím v lahvičce roztřepat.

Před nasátím přípravku dezinfikujte uzávěr lékovky.

Používejte suché a sterilní jehly a stříkačky.

Ceporex není vhodný pro intravenózní a intrathekální podání.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Skot

Maso: 15 dní

Mléko: Bez ochranných lhůt


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25C.

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení je 28 dní.12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Cefalosporiny mohou po injekční aplikaci, inhalaci, požití nebo kontaktu s kůží vyvolat hypersensitivitu (alergii). Zvýšená citlivost organismu k penicilinům může vést ke zkřížené citlivosti k cefalosporinům a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.

1. Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

2. Manipulujte s produktem se zvýšenou opatrností tak, aby jste se vyhnuli přímé expozici přípravkem.

3. Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat pomoc lékaře.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Květen 2013


15. DALŠÍ INFORMACE


Tak jako u jiných léků, které jsou vylučovány převážně ledvinami, může docházet ke kumulaci léku v těle v případě renálního selhání. V případech, kdy je známa přítomnost renálního selhání, doporučujeme redukovat doporučenou dávku léku.


Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce: Nejsou známy.


Lze použít během březosti a laktace.


Velikost balení: 100 ml


Pouze pro zvířata.


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.
3