Příbalový Leták

Celaskon Tablety 250 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Celaskon tablety 250 mg Acidum ascorbicum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje acidum ascorbicum 250 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110).


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tableta 30 tablet 100 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Reg. č.: 86/671/69-B/C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Dospělí a děti starší než 6 let užívají ke krytí zvýšené potřeby kyseliny askorbové v organismu po přechodnou dobu 200 - 500 mg kyseliny askorbové denně, při jejím nedostatku 500 - 1 000 mg denně. Dětem ve věku 3 - 6 let se může krátkodobě podat 100 - 200 mg vitamínu C denně - podrobněji viz příbalová informace.


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


celaskon tablety 250 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVADENE NA MALÉM VNITRNÍM OBALU ETIKETA NA LAHVIČCE


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Celaskon tablety 250 mg Acidum ascorbicum


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


Perorální podání.


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


30 tablet 100 tablet


6. JINÉ


Logo Zentiva