Příbalový Leták

Celaskon Tablety 250 Mg

sp.zn. sukls41195/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Celaskon tablety 250 mg

acidum ascorbicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou vedeny v této příbalové informaci viz bod 4.

-    Pokud se do 7 - 14 dní nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit se svým lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Celaskon tablety 250 mg a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon tablety 250 mg užívat

3.    Jak se přípravek Celaskon tablety 250 mg užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Celaskon tablety 250 mg uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Celaskon tablety 250 mg a k čemu se používá

Přípravek Celaskon tablety 250 mg obsahuje 250 mg kyseliny askorbové (vitamín C). Lidský organismus si vitamín C neumí sám vytvořit, proto je nezbytné jej do organismu dodávat.

Přípravek Celaskon tablety 250 mg užívají dospělí a děti k prevenci nebo k léčbě stavů nedostatku vitamínu C v organismu, zejména v období zvýšených nároků (v dětství při růstu, v těhotenství, při kojení, při namáhavé práci, sportu, infekčních onemocněních, v rekonvalescenci po infekčních nemocech, těžkých úrazech, popáleninách a rozsáhlých operacích, při jednostranné stravě, ve stáří, u kuřáků apod.). V kombinaci s jinými antioxidanty (látky působící proti oxidaci) je podáván k omezení škodlivého vlivu volných radikálů (antioxidační působení).

Úloha vitamínu C v organismu je mnohostranná. Umožňuje činnost různých enzymů v organismu, je součástí antioxidačního systému. Je důležitý pro růst a udržování zdravých kostí, zubů, dásní, vaziva a krevních cév, pro tvorbu některých látek účastnících se přenosu nervových vzruchů mezi nervovými buňkami, pro tvorbu hormonů nadledvin, pro vstřebávání železa z potravy, je rovněž nutný pro normální imunitní odpověď na infekci a pro hojení ran.

Mírnější nedostatek se projevuje slabostí, celkovou únavou a bolestí, otoky dásní a krvácením z nosu. Závažnější nedostatek způsobuje avitaminózu a anémii.

Pestrá strava, hlavně čerstvé ovoce a zelenina, obvykle obsahuje dostatečné množství vitamínu C.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon tablety 250 mg užívat Neužívejte přípravek Celaskon tablety 250 mg:

- jestliže jste alergický(á) na kyselinu askorbovou (vitamín C) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

O užívání vitamínu C v dávkách vyšších než 1 000 mg informujte lékaře, pokud Vám bude předepisovat jiné léky.

Vitamín C ve vyšších dávkách může ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů, zejména stanovení glukózy v moči, test na okultní krvácení ve stolici aj. Poraďte se proto s lékařem, jak dlouho před laboratorními testy je nutno dávkování vitamínu C snížit nebo jej zcela vysadit.

Zvýšené opatrnosti při užívání vitamínu C je třeba, jestliže jste náchylný(á) k tvorbě oxalátových močových kamenů.

Další léčivé přípravky a přípravek Celaskon tablety 250 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při doporučeném dávkování u stavů nedostatku vitaminu C nebo jeho zvýšené potřeby nedochází k ovlivnění účinku jiných léků. O vhodnosti užívání přípravku Celaskonu tablety 250 mg současně s jinými volně prodejnými přípravky, které obsahují rovněž vitamín C, se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V období těhotenství a kojení je zvýšená potřeba vitamínu C, proto mohou těhotné a kojící ženy přípravek Celaskon tablety 250 mg přechodně užívat. Vitamín C přechází do krve plodu a do mateřského mléka. Vysoké dávky vitamínu C užívané v těhotenství mohou vést u novorozenců k jeho zvýšené potřebě až k projevům jeho nedostatku. Nepřekračujte proto doporučené dávkování.

Přípravek Celaskon tablety 250 mg s jídlem a pitím

Přípravek se užívá nezávisle na jídle a pití.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Celaskon tablety 250 mg obsahuje hlinitý lak oranžové žluti

Přípravek obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110), který může způsobit alergické reakce.

3. Jak se přípravek Celaskon tablety 250 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety přípravku Celaskon jsou dostupné v síle 100 mg nebo 250 mg vitamínu C (přípravek Celaskon tablety 100 mg, přípravek Celaskon tablety 250 mg). Pro dosažení doporučené dávky použijte vhodnou kombinaci přípravků Celaskon tablety 100 mg a Celaskon tablety 250 mg.

Dospělí a děti starší než 6 let užívají při nedostatku vitamínu C v organismu obvykle 500 - 1 000 mg (2 -4 tablety) denně, ke krytí zvýšené potřeby po přechodnou dobu 200 - 500 mg denně.

Dětem ve věku 3 - 6 let se může krátkodobě podat 100 - 200 mg vitamínu C denně.

Přípravek Celaskon tablety 250 mg není určen dětem ve věku 3 - 6 let, pro tuto věkovou skupinu je k dispozici přípravek Celaskon tablety 100 mg.

Pro dobré využití v organismu je vhodnější užívat celkovou denní dávku rozdělenou do několika dílčích dávek za den než celou dávku najednou.

Bez doporučení lékaře je možné přípravek Celaskon tablety 250 mg při doporučeném dávkování užívat po dobu 7 dní, v případě, že se však Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, poraďte se o dalším postupu s lékařem.

Přípravek Celaskon tablety 250 mg se má užívat pouze v období nedostatku vitamínu C v organismu nebo při jeho zvýšené potřebě - viz bod 1. Co je přípravek Celaskon tablety 250 mg a k čemu se používá.

Tablety se polykají nerozkousané, pokud možno po jídle, zapijí se douškem tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Celaskon tablety 250 mg než jste měl(a)

Při dávkování vyšším než 4 tablety denně, a to zejména dlouhodobějším, může dojít ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků.

Při jednorázovém předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem může dojít k pocitu na zvracenízvracení, přebytečné množství vitamínu C se vyloučí močí.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání kyseliny askorbové (léčivá látka přípravku Celaskon tablety 250 mg) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:

Méně časté (mohou postihovat až 1 pacienta ze 100):

•    pocit na zvracení*;

•    zvracení*;

•    průjem* ;

•    ekzém, kopřivka.

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000):

•    pocit slabosti*;

•    oxalátové močové kameny.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000):

•    hemolytická anemie (chudokrevnost způsobená předčasným a nadměrným zánikem červených krvinek)**;

•    selhání ledvin;

•    astmatický záchvat.***

* při vyšších dávkách (několik gramů denně).

** při velmi vysokých dávkách (desítky gramů denně).

*** u alergických pacientů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na níže uvedenou adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Celaskon tablety 250 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za zkratkou „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Celaskon tablety 250 mg obsahuje

Léčivou látkou je acidum ascorbicum 250 mg. Jedna tableta obsahuje acidum ascorbicum 250 mg. Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, dihydrát dinatrium-edetátu, mastek, natrium-stearyl fumarát, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu, hlinitý lak oranžové žluti (E110).

Jak přípravek Celaskon tablety 250 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Popis: mramorované oranžovobílé až oranžovo téměř bílé kulaté ploché tablety s půlící rýhou o průměru 9 mm. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.

Transparentní lahvička z hnědého skla s bílým HDPE šroubovacím uzávěrem opatřeným desikantem a pojistným proužkem, krabička.

Velikost balení: 30 nebo100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

1.3.2016

Strana 4 (celkem 4)