Příbalový Leták

Celaskon 500 Mg Červený Pomeranč

sp.zn. sukls238924/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Celaskon 500 mg červený pomeranč šumivé tablety acidum ascorbicum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře, nebo lékárníka.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-    Pokud se do 7 - 14 dní nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč užívat

3.    Jak se přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč a k čemu se používá

Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč se užívá k posílení odolnosti organismu při infekčních onemocněních jako je chřipka a nachlazení.

Užívaní přípravku Celaskon 500 mg červený pomeranč zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení.

Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč posiluje imunitní systém, snižuje možnost onemocnění nachlazením.

Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč pokrývá zvýšenou potřebu vitamínu C v organismu ve stresových situacích.

Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč obsahuje vitamín C, který je důležitý pro růst a udržování zdravých kostí, zubů, dásní, vaziva a cév, pro tvorbu látek účastnících se přenosu nervových vzruchů, pro tvorbu hormonů, pro vstřebávání železa z potravy, pro normální imunitní odpověď na infekci a pro hojení ran.

Lidský organismus si vitamín C neumí sám vytvořit, proto je nezbytné jej do organismu dodávat. Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč se dále užívá při stavech zvýšené potřeby vitamínu C, v těhotenství, při kojení, v době intenzivního růstu, u starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a duševní práci, po těžkých úrazech, při popáleninách a rozsáhlých operacích. Zvýšená potřeba je též u kuřáků. Užívá se jako doplňková léčba infekcí, zvláště dýchacích cest, dále jako podpůrný prostředek při zdlouhavém hojení ran a zlomenin.

Neužívejte přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč:

-    jestliže jste alergický(á) na kyselinu askorbovou nebo na kteroukoli složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Celaskon 500 červený pomeranč se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:

-    trpíte poruchou metabolismu železa (hemosiderosa, hemochromatosa);

-    máte oxalátové ledvinové kameny;

-    trpíte nesnášenlivostí některých cukrů.

Při dodržení doporučeného dávkování je přípravek vhodný pro diabetiky.

Tento přípravek není vzhledem k obsahu hydrogenuhličitanu sodného vhodný pro děti do 3 let. Vitamín C může ve vyšších dávkách ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů, zejména stanovení glukózy v moči a test na okultní krvácení ve stolici. Několik dní před těmito testy je potřeba přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč vysadit.

Další léčivé přípravky a přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při současném podávání zvyšuje kyselina askorbová vstřebávání železa, V-penicilinu a ethinylestradiolu (ženského pohlavního hormonu, který bývá často součástí přípravků pro hormonální antikoncepci). Kyselina acetylsalicylová může snižovat hladinu vitamínu C v krvi a vitamín C může zvyšovat zpětné vstřebávání salicylátů v ledvinách. Při vysokých dávkách může ovlivnit účinnost léků proti srážlivosti krve, ovlivňuje vstřebávání vitamínu B12.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V těhotenství a při kojení je zvýšená potřeba vitamínu C, proto mohou těhotné a kojící ženy přípravek po přechodnou dobu užívat, obvykle jednu tabletu denně. Léčivá látka přechází placentární bariérou do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč obsahuje hydrogenuhličitan sodný, laktózu a sorbitol

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Tento přípravek obsahuje 243 mg sodíku v jedné dávce. Toto množství je potřeba vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3. Jak se přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna tableta denně. Pokud lékař neurčí jinak, je možné podávat po dobu 7 - 14 dní, v případě, že se však Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, poraďte se o dalším postupu s lékařem.

Při léčbě hypovitaminosy C (nedostatek vitamínu C) se používají dávky vyšší, a to až 2 000 mg denně, podle doporučení lékaře.

Tabletu nechte rozpustit asi ve 150 ml vody a vypijte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Celaskon 500 mg červený pomeranč, než jste měla

Příjem vyšších než doporučených dávek může zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků. Specifická terapie není známa, lze léčit pouze příznaky.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč

Užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při doporučeném dávkování je přípravek velmi dobře snášen. Při vyšších dávkách (několik gramů denně) se mohou vyskytnout nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:

Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):

•    zažívací obtíže - pocit na zvracení, zvracení, průjem;

•    alergické příznaky (ekzém, kopřivka).

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000):

•    pocit slabosti;

•    oxalátové močové kameny.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000):

•    hemolytická anemie (chudokrevnost způsobená zvýšeným rozpadem červených krvinek);

•    selhání ledvin.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod, nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč obsahuje

-    Jedna šumivá tableta obsahuje acidum ascorbicum 500 mg

-    Dalšími pomocnými látkami j sou kyselina citronová, sorbitol, hydrogenuhličitan sodný, laktóza, pomerančové aroma v prášku, makrogol 6000, draselná sůl acesulfamu, červeň allura AC.

Jak přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: kulaté, růžové, mramorované, hladké, hygroskopické tablety, pomerančové chuti. Velikost balení: 10, 20 nebo 30 (3 tuby po 10 tabletách) šumivých tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, a. s., Einsteinova 24, Bratislava, Slovenská republika Výrobce

Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, Hlohovec, Slovenská republika Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.1.2016

4