Příbalový Leták

Celaskon 100 Mg Ochucené Tablety

sp.zn. sukls119949/2014

Příbalová informace - informace pro uživatele

Celaskon 100 mg ochucené tablety

acidum ascorbicum

Vitamin C

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou vedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Celaskon a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon užívat

3.    Jak se přípravek Celaskon užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Celaskon uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Celaskon a k čemu se používá

Přípravek Celaskon obsahuje 100 mg vitaminu C (vitamin C je kyselina askorbová) v jedné tabletě. Celaskon se podává u dospělých a u dětí k prevenci nebo léčbě stavů spojených s nedostatkem vitaminu C v organismu, zejména v období zvýšených nároků na jeho spotřebu (v dětství při růstu, v těhotenství, při kojení, při namáhavé práci, sportu, u infekčních onemocnění, v rekonvalescenci, při jednostranné stravě, ve stáří, u kuřáků apod.).

Lidský organismus si vitamín C neumí sám vytvořit, proto je potřeba jej do organismu dodávat.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon užívat Neužívejte přípravek Celaskon:

- jestliže jste alergický(á) na vitamin C (kyselinu askorbovou) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Celaskon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, a to zejména pokud

-    trpíte poruchou látkové přeměny železa (hemosideróza, hemochromatóza),

-    máte oxalátové ledvinové kameny.

Vitamin C může ve vyšších dávkách ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů, zejména stanovení cukru v moči a test na krvácení ve stolici - několik dní před těmito testy je potřeba Celaskon vysadit.

Další léčivé přípravky a přípravek Celaskon:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při současném podávání zvyšuje vitamin C vstřebávání železa a penicilinu. Jestliže užíváte deferoxamin (lék k odstraňování železa z organismu), penicilín, perorální antikoncepci, kyselinu acetylsalicylovou nebo léky ovlivňující srážlivost krve, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku Celaskon s lékařem.

Přípravek Celaskon s jídlem a pitím

Přípravek se užívá nezávisle na jídle a pití.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V období těhotenství a kojení je zvýšená potřeba vitaminu C, proto mohou těhotné a kojící ženy Celaskon přechodně užívat. Vitamín C přechází do krve plodu a do mateřského mléka. Při podávání vysokých dávek kyseliny askorbové během těhotenství byly paradoxně pozorovány příznaky avitaminózy u některých novorozenců. Nepřekračujte proto doporučené dávkování.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje pozornost.

Přípravek Celaskon obsahuje aspartam a azobarvivo (oranžová žluť)

Tento přípravek obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.

Tento přípravek obsahuje barvivo E110 (oranžová žluť), které může způsobit alergickou reakci.

3. Jak se přípravek Celaskon užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku Celaskon:

-    Dospělí a děti starší než 6 let užívají pro krytí zvýšené spotřeby vitaminu C 2 - 5 tablet přípravku Celaskon denně, při nedostatku vitamínu C 5 - 10 tablet přípravku Celaskon denně.

-    Dětem ve věku 3-6 let se podávají v období zvýšené spotřeby vitaminu C 1 - 2 tablety přípravku Celaskon denně.

-    Dětem do 3 let smí být vitamin C podán jen na doporučení lékaře a v dávkách jím stanovených.

Tablety mohou být rozkousány, volně rozpuštěny v ústech anebo přímo spolknuty.

O pravidelném podávání, zvláště pokud přesahuje 1 týden, se poraďte s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Celaskon než jste měl(a)

Příjem vyšších než doporučených dávek může zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků (viz bod 4).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání kyseliny askorbové (léčivá látka přípravku Celaskon) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:

Méně časté (možnost výskytu u 1- 10 pacientů z 1000 léčených pacientů): nutkání na zvracení*, zvracení*, průjem*, ekzém, kopřivka.

Vzácné (možnost výskytu u 1 -10 pacientů z 10 000 léčených pacientů): pocit slabosti*, oxalátové močové kameny.

Velmi vzácné (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů): hemolytická anémie (chudokrevnost způsobená předčasným zánikem červených krvinek)**, selhání ledvin, astmatický záchvat***.

* při vyšších dávkách (několik gramů denně)

** při velmi vysokých dávkách (desítky gramů denně)

*** u alergických jedinců

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na níže uvedenou adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Celaskon uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Celaskon obsahuje

Léčivou látkou je acidum ascorbicum. Jedna tableta obsahuje acidum ascorbicum 100 mg.

Pomocnými látkami jsou mannitol, xylitol, mikrokrystalická celulosa, kyselina stearová, pomerančové aroma, xanthanová klovatina, aspartam (E 951), koloidní bezvodý oxid křemičitý, draselná sůl acesulfamu, hlinitý lak oranžové žluti (E 110).

Jak přípravek Celaskon vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku Celaskon jsou mramorované oranžovo/téměř bílé čočkovité tablety o průměru 9 mm.

Druh obalu: Lahvička z hnědého skla s bílým HDPE šroubovacím uzávěrem garantujícím neporušenost obalu a desikantem.

Velikost balení: 30, 60 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

Výrobce:

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.7.2015.

4/4