Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Ceftazidim Stragen 2 G

zastaralé informace, vyhledat novější

sp.zn. sukls98672/2013


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ceftazidim Stragen 1 g, prášek pro injekční nebo infuzní roztok Ceftazidim Stragen 2 g, prášek pro injekční nebo infuzní roztok

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 g: Ceftazidimum pentahydricum 1 165 mg, což odpovídá Ceftazidimum 1 g v jedné lahvičce.

2 g: Ceftazidimum pentahydricum 2 330 mg, což odpovídá Ceftazidimum 2 g v jedné lahvičce.

Pomocná látka se známým účinkem:

1    g: 51,2 mg (2,23 mmol) sodíku v jedné lahvičce.

2    g: 102,4 mg (4,45 mmol) sodíku v jedné lahvičce.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro injekční nebo infuzní roztok.

Popis přípravku: Bílý až téměř bílý prášek.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Ceftazidim Stragen je indikován k léčbě níže uvedených infekčních onemocnění u dospělých i dětí včetně novorozenců (tj. od narození).

-    Nozokomiální pneumonie

-    Bronchopulmonální infekce u cystické fibrózy

-    Bakteriální meningitida

-    Chronický hnisavý zánět středouší (otitis media suppurativa chronica)

-    Maligní zánět zevního zvukovodu (otitis externa maligna)

-    Komplikované infekce močových cest

-    Komplikované infekce kůže a měkkých tkání

-    Komplikované intraabdominální infekce

-    Infekce kostí a kloubů

-    Peritonitida související s dialýzou u pacientů na kontinuální ambulantní peritoneální dialýze (CAPD)

Léčba pacientů s bakteriemií, která se objeví v souvislosti s jakoukoli z infekcí zmíněných výše, nebo u které je podezření, že souvisí s jakoukoli z těchto infekcí.

Ceftazidim lze u pacientů s neutropenií použít k léčbě horečky, pokud je podezření, že je způsobená bakteriální infekcí.

Ceftazidim lze použít v perioperační profylaxi infekcí močových cest u pacientů podstupujících transuretrální resekci prostaty (TURP).

Při výběru ceftazidimu je třeba vzít v úvahu jeho antibakteriální spektrum, které je omezeno převážně na aerobní gramnegativní bakterie (viz body 4.4 a 5.1).

Ceftazidim je třeba vždy, kdy by možné spektrum bakterií, které způsobují dané onemocnění, nespadalo do jeho spektra účinnosti, podávat společně s dalšími antibakteriálními přípravky.

Je třeba věnovat pozornost standardizovaným doporučením léčby (oficiálním pokynům), týkajících se vhodného užívání antibiotických přípravků.

4.2. Dávkování a způsob podávání

Způsob podávání

1    g prášek pro injekční nebo infuzní roztok: intravenózní podání

intramuskulární podání (ve výjimečných klinických situacích)

2    g prášek pro injekční nebo infuzní roztok: intravenózní podání

Dávkování

Tabulka 1: Dospělí a děti > 40 kg

Intermitentní podávání

Infekce

Dávka, kterou je třeba aplikovat

Bronchopulmonální infekce u cystické fibrózy

100 až 150 mg/kg/den každých 8 hodin; maximální dávka 9 g/den1

Febrilní neutropenie

2 g každých 8 hodin

Nozokomiální pneumonie

Bakteriální meningitida

Bakteriemie*

Infekce kostí a kloubů

1-2 g každých 8 hodin

Komplikované infekce kůže a měkkých tkání

Komplikované intraabdominální infekce

Peritonitida související s dialýzou u pacientů na CAPD

Komplikované infekce močových cest

1-2 g každých 8 nebo 12 hodin

Peroperační profylaxe u transuretrální resekce prostaty (TURP)

1 g při úvodu do anestezie a druhá dávka při odstranění katetru

Chronický hnisavý zánět středouší

1 g až 2 g každých 8 hodin

Otitis externa maligna

Kontinuální infuze

Infekce

Dávka, kterou je třeba aplikovat

Febrilní neutropenie

Nasycovací dávka 2 g následovaná kontinuální infuzí s dávkou 4 až 6 g každých 24 hodin1

Nozokomiální pneumonie

Bronchopulmonální infekce u cystické fibrózy

Bakteriální meningitida

Bakteriemie*

Infekce kostí a kloubů

Komplikované infekce kůže a měkkých tkání

Komplikované intraabdominální infekce

Peritonitida související s dialýzou u pacientů na CAPD

1U dospělých pacientů s normálními renálními funkcemi byla použita dávka 9 g/den bez nežádoucích účinků.

*Souvisí-li s jakoukoli z infekcí shrnutých v bodě 4.1, nebo je-li podezření, že může mít souvislost s jakoukoli z těchto infekcí.

Tabulka 2: Děti < 40 kg

Kojenci a batolata > 2 měsíce a děti < 40 kg

Intermitentní podávání

Infekce

Obvyklá dávka

Komplikované infekce močových cest

100-150 mg/kg/den ve třech rozdělených dávkách, maximální dávka 6 g/den

Chronický hnisavý zánět středouší

Otitis externa maligna

Děti s neutropenií

150 mg/kg/den ve třech rozdělených dávkách; maximální dávka 6 g/den

Bronchopulmonální infekce u cystické fibrózy

Bakteriální meningitida

Bakteriemie*

Infekce kostí a kloubů

100-150 mg/kg/den ve třech rozdělených dávkách, maximální dávka 6 g/den

Komplikované infekce kůže a měkkých tkání

Komplikované intraabdominální infekce

Peritonitida související s dialýzou u pacientů na CAPD

Kontinuální infuze

Infekce

Obvyklá dávka

Febrilní neutropenie

Nasycovací dávka 60-100 mg/kg, poté infuze s dávkou 100-200 mg/kg/den, maximální dávka 6 g/den

Nozokomiální pneumonie

Bronchopulmonální infekce u cystické fibrózy

Bakteriální meningitida

Bakteriemie*

Infekce kloubů a kostí

Komplikované infekce kůže a měkkých tkání

Komplikované intraabdominální infekce

Peritonitida související s dialýzou u pacientů na CAPD

Novorozenci a kojenci < 2 měsíce

Intermitentní podávání

Infekce

Obvyklá dávka

Většina infekcí

25-60 mg/kg/den ve dvou rozdělených dávkách1

1U novorozenců a kojenců < 2 měsíce může být sérový poločas ceftazidimu 3-4násobně delší než u dospělých pacientů.

*Souvisí-li s jakoukoli z infekcí shrnutých v bodě 4.1, nebo je-li podezření, že může mít souvislost s jakoukoli z těchto infekcí.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Ceftazidim Stragen podávaného ve formě kontinuální infuze novorozencům a kojencům < 2 měsíců nebyla zatím stanovena.

Starší pacienti

Vzhledem k tomu, že u starších pacientů dochází v souvislosti s věkem ke snížení clearance ceftazidimu, nemá jeho denní dávka u pacientů starších 80 let obvykle přesáhnout 3 g.

Porucha jaterních funkcí

Dostupné údaje neukazují na nutnost úpravy dávky u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou jaterních funkcí. U pacientů s těžkou poruchou jaterních funkcí nejsou k dispozici žádné studijní údaje (viz rovněž bod 5.2). Doporučuje se pečlivé klinické sledování bezpečnosti a účinnosti.

Porucha renálních. funkcí

Ceftazidim se vylučuje v nezměněné formě ledvinami. Proto je třeba u pacientů s poruchou renálních funkcí dávkování snížit (viz rovněž bod 4.4).

Je třeba podat úvodní nasycovací dávku 1 g. Udržovací dávka má být založena na clearance kreatininu:

Tabulka 3: Doporučené udržovací dávky přípravku Ceftazidim Stragen u pacientů s poruchou renálních funkcí - intermitentní infuze

Dospělí a děti > 40 kg

Clearance kreatininu (ml/min)

Přibližná hodnota kreatininu v séru gmol/l (mg/dl)

Doporučená jednotlivá dávka přípravku Ceftazidim Stragen (g)

Frekvence dávkování (hodinový interval)

50-31

150-200 (1,7-2,3)

1

12

30-16

200-350 (2,3-4,0)

1

24

15-6

350-500 (4,0-5,6)

0,5

24

<5

>500 (>5,6)

0,5

48

U pacientů s těžkou infekcí je třeba zvýšit jednotlivou dávku o 50 % nebo je potřeba zvýšit frekvenci dávkování.

U dětí je třeba clearance kreatininu upravit podle tělesného povrchu nebo ideální tělesné hmotnosti (LBM, lean body mass).

Děti < 40 kg

Clearance kreatininu (ml/min)**

Přibližná hodnota kreatininu v séru* gmol/l (mg/dl)

Doporučená jednotlivá dávka v mg/kg tělesné hmotnosti

Frekvence dávkování (hodinový interval)

50-31

150-200 (1,7-2,3)

25

12

30-16

200-350 (2,3-4,0)

25

24

15-6

350-500 (4,0-5,6)

12,5

24

< 5

> 500 (> 5,6)

12,5

48

*Hodnoty kreatininu v séru jsou pomocné hodnoty, které nemusí vždy určovat přesně stejný stupeň snížení funkce u všech pacientů se sníženou funkcí ledvin.

**Odhadnutá na základě tělesného povrchu nebo naměřená.

Doporučuje se pečlivé klinické sledování bezpečnosti a účinnosti

Tabulka 4: Doporučené udržovací dávky přípravku Ceftazidim Stragen u poruchy renálních funkcí -kontinuální infuze

Dospělí a děti > 40 kg

Clearance kreatininu (ml/min)

Přibližná hodnota kreatininu v séru gmol/l (mg/dl)

Obvyklá dávka

50-31

150-200 (1,7-2,3)

Nasycovací dávka 2 g následovaná 1 g až 3 g /24 hodin

30-16

200-350 (2,3-4,0)

Nasycovací dávka 2 g následovaná 1 g/24 hodin

<15

>350 (>4,0)

Nebylo hodnoceno

Výběru dávky je třeba věnovat pozornost. Doporučuje se pečlivé klinické sledování bezpečnosti a účinnosti.

Děti < 40 kg

Bezpečnost a účinnost přípravku Ceftazidim Stragen podávaného ve formě kontinuální infuze dětem s poruchou renálních funkcí a s hmotností < 40 kg nebyla zatím stanovena. Doporučuje se pečlivé klinické sledování bezpečnosti a účinnosti.

Pokud se dětem s poruchou renálních funkcí podává kontinuální infuze, je třeba clearance kreatininu upravit podle tělesného povrchu nebo ideální tělesné hmotnosti (lean body mass).

Haemodialýza

Sérový poločas se během hemodialýzy pohybuje v rozmezí 3 až 5 hodin.

Po každé hemodialýze je třeba znovu podat udržovací dávku ceftazidimu, jak je doporučeno v tabulce níže. Peritoneální dialýza

Ceftazidim lze použít u pacientů na peritoneální dialýze a na kontinuální ambulantní peritoneální dialýze (CAPD).

Kromě intravenózního podání může být ceftazidim přidán i přímo do dialyzačního roztoku (obvykle 125 až 250 mg do 2 litrů dialyzačního roztoku).

Pacienti s renálním selháním na kontinuální arterio-venózní hemodialýze nebo vysokoprůtokové (high-flux) hemofiltraci na jednotkách intenzivní péče: 1 g buď jako jednotlivá dávka nebo v rozdělených dávkách. Při nízkoprůtokové (low-flux) hemofiltraci je třeba postupovat podle doporučení pro poruchu renálních funkcí.

U pacientů na veno-venózní hemofiltraci a veno-venózní hemodialýze se postupuje podle doporučeného dávkování v tabulce níže.

Tabulka 5: Doporučené dávkování u kontinuální veno-venózní hemofiltrace

Reziduální renální funkce (clearance kreatininu ml/min)

Udržovací dávka (mg) pro rychlost ultrafiltrace (ml/min)1:

5

16,7

33,3

50

0

250

250

500

500

5

250

250

500

500

10

250

500

500

750

15

250

500

500

750

20

500

500

500

750

Tabulka 6: Pokyny pro dávkování u kontinuální veno-venózní hemodialýzy

Reziduální

renální

funkce

(clearance

kreatininu

ml/min)

Udržovací dávka (mg) při rychlosti přítoku dialyzátu1:

1,0 litru/h

2,0 litru/h

Rychlost ultrafiltrace

ílitr/h)

Rychlost ultrafiltrace

ílitr/h)

0,5

1,0

2,0

0,5

1,0

2,0

0

500

500

500

500

500

750

5

500

500

750

500

500

750

10

500

500

750

500

750

1000

15

500

750

750

750

750

1000

20

750

750

1000

750

750

1000

'Udržovací dávku je třeba podávat každých 12 hodin.

1


Udržovací dávku je třeba podávat každých 12 hodin.


Způsob podání

Přípravek Ceftazidim Stragen se podává intravenózně (injekčním bolusem nebo infuzí), nebo hlubokou intramuskulární injekcí. Doporučená místa pro intramuskulární aplikaci jsou zevní horní kvadrant m.glutei maximi nebo laterální část stehna. Přípravek Ceftazidim Stragen se může podávat přímo do žíly nebo prostřednictvím kanyly intravenózní linky, pokud pacient dostává parenterální roztoky.

Standardní doporučený způsob podání je pomocí intravenózní intermitentní injekce nebo kontinuální infuze. Intramuskulární podání je třeba zvážit pouze v případě, kdy intravenózní cesta není možná nebo je pro pacienta méně vhodná.

Dávka závisí na závažnosti, citlivosti, místě a typu infekce a na věku a renálních funkcích pacienta.

Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3.    Kontraindikace

Hypersenzitivita na ceftazidim, na kterýkoli jiný cefalosporin nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Přípravek Ceftazidim Stragen je kontraindikován u pacientů se známou těžkou hypersenzitivitou (např. anafylaktickou reakcí) na kterékoli beta-laktamové antibiotikum (penicilin, monobaktamy nebo karbapenemy).

4.4.    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Stejně jako u všech beta-laktamových antibiotik byly zaznamenány závažné a občas fatální hypersenzitivní reakce. Pokud dojde k těžkým reakcím přecitlivělosti, je nutné léčbu ceftazidimem okamžitě přerušit a zahájit příslušná lékařská opatření.

Před zahájením terapie ceftazidinem je nutné potvrdit, zda pacient v minulosti neprodělal těžkou hypersenzitivní reakci na ceftazidim, jiná cefalosporinová antibiotika nebo na jakákoli beta- laktamová antibiotika. Pacientům s anamnézou méně závažné hypersenzitivní reakce na jiná beta- laktamová antibiotika je nutné věnovat zvláštní pozornost.

Ceftazidim má omezené spektrum antibakteriální aktivity. V monoterapii není vhodný k léčbě některých typů infekcí, pokud již není prokázaný patogen a není známo, že je citlivý, nebo pokud není silné podezření, že nejpravděpodobnější patogen nebo patogeny by byly vhodné k léčbě ceftazidimem. To se týká zvláště rozvahy u léčby pacientů s bakteriemií a léčby bakteriální meningitidy, infekcí kůže a měkkých tkání nebo infekcí kostí a kloubů. Ceftazidim je navíc citlivý k hydrolýze určitými širokospektrými beta-laktamázami (ESBL, extended spectrum beta lactamases). Proto když vybíráme k léčbě ceftazidim, je třeba vzít v úvahu informace o prevalenci mikroorganismů produkujících ESBL.

Kolitida související s užíváním antibiotik nebo pseudomembranózní kolitida byla zaznamenána téměř u všech antibakteriálních přípravků, včetně ceftazidimu. Jejich závažnost se může pohybovat od mírných forem až k formám život ohrožujícím. Proto je důležité zvážit tuto diagnózu u všech pacientů, u kterých se v průběhu léčby ceftazidimem nebo následně po jejím ukončení objeví průjem (viz bod 4.8). Je třeba zvážit přerušení léčby ceftazidimem a podání specifické léčby Clostridium difficile. Nesmí se podávat léčivé přípravky, které inhibují peristaltiku.

Současná léčba vysokými dávkami cefalosporinů a nefrotoxickými léčivými přípravky, jako jsou aminoglykosidy nebo silná diuretika (např. furosemid), může nepříznivě ovlivnit renální funkce.

Ceftazimid je vylučován ledvinami, a proto je třeba podle stupně poruchy renálních funkcí snížit jeho dávku. Pacienty s poruchou renálních funkcí je třeba pečlivě monitorovat s ohledem na bezpečnost i účinnost. Pokud nebyly u pacientů s poruchou renálních funkcí dávky sníženy, byly občas zaznamenány neurologické následky (viz body 4.2 a 4.8).

Protrahovaná léčba může vést k přerůstání necitlivých mikroorganismů (např. enterokoků a plísní), které vyžaduje přerušení léčby nebo další vhodná opatření. Je nezbytné opakované hodnocení zdravotního stavu pacienta.

Při používání ceftazidimu nejsou ovlivněny testy na glykosurii založené na enzymatické bázi, ale může se objevit slabá interference (falešná pozitivita) s testy založenými na redukci mědi (Benedictův test, Fehlingův test, Clinitest).

Užívání ceftazidimu nemá vliv na metodu stanovení kreatininu využívající alkalický pikrát.

Pozitivní výsledek Coombsova testu při užívání ceftazidimu u asi 5 % pacientů může interferovat s křížovým krevním testem.

Důležité informace o pomocné látce přípravku Ceftazidim Stragen Ceftazidim Stragen 1 g: obsahuje 51,2 mg (2,23 mmol) sodíku v jedné lahvičce.

Ceftazidim Stragen 2 g obsahuje 102,4 mg (4,45 mmol) sodíku v jedné lahvičce.

Toto je třeba vzít v úvahu u pacientů na dietě s řízeným příjmem sodíku.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze s probenecidem a furosemidem.

Souběžná aplikace vysokých dávek nefrotoxických léčivých přípravků může nepříznivě ovlivnit renální funkce (viz bod 4.4).

Chloramfenikol prokázal in vitro antagonistický účinek k ceftazidimu a dalším cefalosporinům. Klinický význam tohoto zjištění není znám, avšak plánuje-li se souběžná aplikace ceftazidimu s chloramfenikolem, je nutné vzít možnost antagonistického působení v úvahu.

Těhotenství

O užívání ceftazidimu u těhotných žen jsou k dispozici pouze omezené údaje. Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod ani postanatální vývoj (viz bod 5.3).

Přípravek Ceftazidim Stragen je možné předepsat těhotným ženám pouze pokud přínos léčby převyšuje možné riziko.

Kojení

Ceftazidim se v malém množství vylučuje do mateřského mléka. Neočekává se však, že by v terapeutických dávkách ovlivňoval kojené dítě. Ceftazidim je možné používat během kojení.

Fertilita

Žádné údaje nejsou k dispozici.

4.7.    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Mohou se však objevit nežádoucí účinky (např. závratě), které mohou schopnost řídit a obsluhovat stroje ovlivnit (viz bod 4.8).

4.8.    Nežádoucí účinky

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou eozinofilie, trombocytóza, flebitida nebo tromboflebitida při intravenózním podání, průjem, přechodné zvýšení jaterních enzymů, makulopapulární vyrážka nebo kopřivka, bolest a/nebo zánět po intramuskulární injekci a pozitivní výsledek Coombsova testu.

K určení frekvence častých a méně častých nežádoucích účinků byly použity údaje ze sponzorovaných i nesponzorovaných klinických studií. Frekvence všech dalších nežádoucích účinků byly stanoveny převážně pomocí údajů z hlášení po uvedení přípravku na trh a ukazují spíše na hlásivost než na jejich skutečnou frekvenci. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky řazeny podle jejich klesající závažnosti.

Pro klasifikaci frekvence byla použita následující úmluva:

Velmi časté ( > 1/10)

Časté (> 1/100 až < 1/10)

Méně časté (> 1/1 000 až < 1/100)

Vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000)

Velmi vzácné (<1/10 000)

Není známo (z dostupných údajů nelze stanovit)

Frekvence

Velmi

časté

(>

1/10)

Časté (> 1/100 až < 1/10)

Méně časté (> 1/1 000 až < 1/100)

Vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000)

Velmi vzácné (<1/10 000)

Není známo (z dostupných údajů nelze stanovit)

Třída

orgánového

systému

Infekce a infestace

Kandidóza (včetně vaginitidy a

orální kandidózy)

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Eosinofilie

Trombocytóza

Neutropenie Leukopenie T rombocytopenie

Agranulocytóza

Hemolytická

anémie

Lymfocytóza

Poruchy

imunitního

systému

Anafylaxe

(včetně

bronchospazmu

a/nebo

hypotenze) (viz bod 4.4)

Poruchy

nervového

systému

Bolest hlavy Závratě

Neurologické

klinické

následky1

Parestézie

Cévní poruchy

Flebitida nebo

tromboflebitida

při

intravenózním

podání

Gastrointestinální

poruchy

Průjem

Průjem a kolitida související s léčbou

antibiotiky2 (viz bod 4.4)

Bolest břicha

Nauzea

Zvracení

Poruchy chuti

Poruchy jater a žlučových cest

Přechodné elevace jednoho nebo více jaterních

o 3

enzymů

Žloutenka

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Makulopapulární vyrážka nebo kopřivka

Pruritus

Toxická

epidermální

nekrolýza

Stevens-

Johnsonův

syndrom

Erythema

multiforme

Angioneurotický

edém

Poruchy ledvin a močových cest

Přechodné zvýšení urey v krvi, dusíku močoviny v krvi a/nebo sérového kreatininu

Intersticiální

nefritida

Akutní

renální

selhání

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Bolest a/nebo zánět po

intramuskulárním

Horečka

podání

Vyšetření

Pozitivní Coombsův test4

'U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin, u kterých nebyla dávka ceftazidimu vhodně snížena, byly hlášeny

neurologické následky zahrnující tremor, myoklonus, křeče, encefalopatii a kóma

2Průjem a kolitida mohou souviset s Clostridium difficile a mohou se projevovat jako psudomembranózní

kolitida

3ALT, AST, LDH, GMT, alkalická fosfatáza.

4Pozitivní výsledek Coombsova testu se objevil asi u 5 % pacientů a může interferovat s křížovým krevním testem.

4.9. Předávkování

Předávkování může vést k neurologickým následkům zahrnujícím encefalopatii, konvulze a kóma.

Příznaky předávkování se mohou objevit u pacientů s poruchou renálních funkcí, kterým nebyla vhodně snížena dávka ceftazidimu (viz body 4.2 a 4.4).

Sérové hladiny ceftazidimu lze snížit hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci. Cefalosporiny třetí generace ATC kód: J01DD02

Mechanismus účinku

Ceftazidim inhibuje syntézu stěny bakteriální buňky po navázání na protein vázající penicilin (PBP, penicillin binding protein). Výsledkem je přerušení biosyntézy buněčné stěny (peptidoglykan), což vede k rozkladu bakteriální buňky a usmrcení bakterie.

Vztah FK/FD

U cefalosporinů bylo prokázáno, že nejdůležitějším farmakokineticko-farmakodynamickým indexem, který koreluje s in vivo účinností, je procento dávkového intervalu, při kterém koncentrace nevázaného ceftazidimu zůstává nad minimální inhibiční koncentrací (MIC) pro jednotlivé cílové druhy (tj. %T>MIC).

Mechanizmus rezistence

Bakteriální rezistence vůči ceftazidimu může být způsobena jedním nebo více z následujících mechanizmů:

-    hydrolýza beta-laktamázami. Ceftazidim může být účinně hydrolyzován širokospektrými beta-laktamázami (ESBLs), včetně SHV skupiny ESBL, a chromozomálně kódovanými enzymy (AmpC), které mohou být indukovány nebo trvale aktivovány u některých aerobních gramnegativních bakteriálních kmenů

-    snížení afinity ceftazidimu k proteinům vázajícím penicilin

-    nepropustnost vnější membrány, která zabrání přístupu ceftazidimu k proteinům vázajícím penicilin v gramnegativních organizmech

-    bakteriální efluxní transmembránová pumpa

Hraniční hodnoty pro rozlišování citlivosti a rezistence

Hraniční hodnoty minimální inhibiční koncentrace (MIC), které umožňují oddělit citlivé patogeny od rezistentních, jsou dle EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) následující:

Mikroorganismy

Hraniční hodnoty pro rozlišování citlivosti a rezistence (mg/l)

S

I

R

Enterobacteriaceae

< 1

2-4

> 4

Pseudomonas

aeruginosa

< 81

-

> 8

Druhově nespecifické hraniční hodnoty2

< 4

8

> 8


S=citlivý, I=intermediální, R=rezistentní.

'Hraniční hodnoty pro rozlišování citlivosti a rezistence související s léčbou vysokými dávkami (2 g x 3). 2Hraniční hodnoty pro rozlišování citlivosti a rezistence, které nejsou druhově specifické, byly určeny převážně na základě údajů PK/PD a jsou nezávislé na distribuci MIC jednotlivých druhů. Používají se u druhů, které nejsou zmíněny v tabulce nebo v dodatcích.

Mikrobiální citlivost

Prevalence získané rezistence se může u vybraných druhů geograficky a v čase lišit. Je nutná místní informace o rezistenci, zvláště při léčbě těžkých infekcí. Pokud je místní prevalence rezistence taková, že použití ceftazidimu je přinejmenším u některých typů infekcí sporné, je třeba se poradit s odborníkem.


Často citlivé druhy


Grampozitivní aerobní mikroorganismy:

Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae

Gramnegativní aerobní mikroorganismy:

Citrobacter koseri Escherichia coli Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis Neisseria meningitidis Proteus mirabilis Proteus spp. (další)

Providencia spp.


Druhy, u nichž může být problém se získanou rezistencí

Grampozitivní aerobní mikroorganismy:

Staphylococcus aureus £

Streptococcus pneumoniae ££

Gramnegativní aerobní mikroorganismy:

Acinetobacter baumannii £+.

Burkholderia cepacia Citrobacter freundii Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae Klebsiella pneumoniae

Klebsiella spp. (další)_


Pseudomonas aeruginosa Serratia spp.

Morganella morganii_

Gramnepozitivní anaerobní mikroorganismy:

Clostridium perfringens Peptococcus spp.

Peptostreptococcus spp._

Gramnegativní anaerobní mikroorganismy: Fusobacterium spp._


Přirozeně rezistentní organismy


Grampozitivní aerobní mikroorganismy:

Enterococci including Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium

Listeria spp._

Grampozitivní anaerobní mikroorganismy:

Clostridium difficile_

Gramnegativní anaerobní mikroorganismy:

Bacteroides spp. (většina kmenů Bacteroides fragilis je rezistentní). Další:

Chlamydia spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp._


£Methicillin-citlivý S.aureus se považuje za přirozeně málo citlivý na ceftazidim. Všechny methicillin-rezistentní kmeny S.aureus jsou rezistentní i na ceftazidim.

££U S.pneumonie, který je středně citlivý nebo rezistentní na penicilin, lze očekávat alespoň sníženou citlivost na ceftazidim.

+Vysoký podíl rezistence byl pozorován v jedné nebo více oblastí/zemí/regionů v rámci EU.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti Absorpce

Po intramuskulárním podání je rychle dosaženo následujících maximálních plazmatických hladin: 18 mg/l po podání dávky 500 mg a 37 mg/l po podání dávky 1 g. Pět minut po intravenózní bolusové injekci jsou hladiny v séru následující: 46 mg/l po podání dávky 500 mg, 87 mg/l po podání dávky 1 g a 170 mg/l po podání dávky 2 g. Kinetika ceftazidimu je po jednorázové dávce v rozmezí 0,5 až 2 g podané intravenózně nebo intramuskulárně lineární.

Distribuce v organismu

Méně než 10 % ceftazidimu je vázáno na plazmatické bílkoviny. Koncentrací převyšujících minimální inhibiční koncentrace (MIC) pro běžné patogeny lze dosáhnout v tělesných tkáních, tekutinách a sekretech, jako jsou kosti, srdce, žluč, sputum, komorový mok a synoviální, pleurální a peritoneální tekutina. Ceftazidim snadno prostupuje placentou a je vylučován do mateřského mléka. Penetrace ceftazidimu intaktní hematoencefalickou bariérou je slabá, takže v nepřítomnosti zánětu dosahuje v mozkomíšním moku nízkých hladin. Při meningitidě však ceftazidim dosahuje v mozkomíšním moku terapeutických koncentrací 4 až 20 mg/l, nebo i vyšších.

Biotransformace

Ceftazidim není v organismu metabolizován.

Eliminace z organismu

Po parenterálním podání klesají plazmatické hladiny s poločasem kolem 2 h. Ceftazidim je vylučován v metabolicky nezměněné, účinné formě glomerulární filtrací do moči; během 24 h se touto cestou vyloučí 80 až 90 % podané dávky. Žlučí se vylučuje méně než 1 % podané dávky.

Zvláštní populace

Porucha renálních funkcí

U pacientů s poruchou renálních funkcí je eliminace ceftazidimu snížena a je třeba snížit dávku (viz bod 4.2).

Porucha jaterních funkcí

Mírná až středně těžká jaterní dysfunkce neměla u pacientů, kteří užívali 2 g ceftazidimu intravenózně každých 8 hodin po dobu 5 dnů, na farmakokinetiku ceftazidimu žádný vliv za předpokladu, že nebyla přítomná porucha renálních funkcí (viz bod 4.2).

Starší pacienti

Snížení clearance pozorované u starších pacientů bylo primárně způsobeno snížením renální clearance ceftazidimu souvisejícím s věkem. Průměrný eliminační poločas se po podání jednorázové dávky nebo při opakovaném dávkování 2 g 2 x denně bolusovou injekcí i.v. po dobu 7 dnů u pacientů ve věku 80 let a starších pohyboval v rozmezí 3,5 až 4 hodin.

Pediatrická populace

Po podávání 25 až 30 mg/kg nedonošeným i donošeným novorozencům se poločas ceftazidimu prodloužil o 4,5 až 7,5 hodiny. Od 2 měsíců věku se však již poločas pohyboval v rozmezí odpovídajícím dospělým pacientům.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, reprodukční a vývojové toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Studie kancerogenity nebyly s ceftazidimem provedeny.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.    Seznam pomocných látek Uhličitan sodný (E500)

6.2.    Inkompatibility

Ceftazidim nesmí být míchán s roztoky s pH nad 7,5, např. s roztokem uhličitanu sodného na injekci. Vzhledem k riziku precipitace nesmí být ceftazidim míchán s aminoglykozidy v roztoku na infuze.

Vzhledem k riziku precipitace musejí být kanyly a katetry pro intravenózní podání propláchnuty fyziologickým roztokem mezi aplikací ceftazidimu a vankomycinu.

6.3.    Doba použitelnosti

Lahvička před otevřením: 3 roky.

Lahvička po prvním otevření: přípravek musí být užit okamžitě.

Po naředění: přípravek musí být užit okamžitě.

Z mikrobiologického hlediska má být naředěný přípravek použit okamžitě. Nepoužije-li se okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku před použitím jsou v zodpovědnosti uživatele a normálně by neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4.    Zvláštní opatření pro uchovávání

Před otevřením: Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce.

Uchovávání naředěného roztoku v bodu 6.3.

6.5.    Druh obalu a obsah balení

Druh obalu:

Ceftazidim Stragen 1 g prášek pro injekční nebo infuzní roztok:

Průhledná bezbarvá injekční lahvička typ II (50 ml) uzavřená bromobutylovou pryžovou zátkou a polypropylénovým flip-off hliníkovým uzávěrem

Ceftazidim Stragen 2 g prášek pro injekční nebo infuzní roztok:

Průhledná bezbarvá injekční lahvička typ II (50 ml) uzavřená bromobutylovou pryžovou zátkou a polypropylénovým flip-off hliníkovým uzávěrem

Velikost balení: 10 x 1 lahvička

6.6.    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Pouze k jednorázovému použití.

Rozpouštění je třeba provádět v aseptických podmínkách.

Při rozpouštění přípravku se uvolňuje oxid uhličitý a vzniká přetlak. Bublinky oxidu uhličitého v připraveném roztoku nejsou na závadu.

Návod k rekonstituci

V tabulce jsou uvedeny přidávané objemy a koncentrace roztoků, které lze použít v případě, kdy je nutné rozdělení dávek.

Velikost lahvičky

Potřebné množství rozpouštědla (ml)

Přibližná koncentrace (mg/ml)

1 g prášek pro injekční ne'

jo infuzní roztok

1 g

Intramuskukární injekce

3 ml

260

Intravenózní bolusová injekce

10 ml

90

Intravenózní infuze

50 ml*

20

2 g prášek pro injekční ne'

jo infuzní roztok

2 g

Intravenózní bolusová injekce

10 ml

170

Intravenózní infuze

50 ml*

40

* Poznámka: Rozpouštědlo se přidává ve 2 dávkách.

Roztoky mohou mít světle žlutou až jantarovou barvu, v závislosti na koncentraci, použitém rozpouštědle (ředidle) a podmínkách uchovávání. Tyto rozdíly v barvě roztoků nemají nepříznivý vliv na účinnost přípravku.

Ceftazidim je kompatibilní s:

-    vodou na injekci

-    0,9 % roztokem chloridu sodného (fyziologický roztok)

-    5 % roztokem glukózy

-    0,9 % roztokem chloridu sodného + 5% roztokem glukózy

Pro intramuskulární použití může být Ceftazidim Stragen rozpuštěn v 1% roztoku lidokainu na injekci.

Návod k přípravě roztoků pro intravenózní bolusovou injekci:

1.    Jehlou injekční stříkačky propíchněte uzávěr lahvičky a vstříkněte do lahvičky doporučený objem rozpouštědla. Odstraňte injekční jehlu.

2.    Třepejte lahvičkou, aby došlo k rozpuštění obsahu: Při rozpuštění se uvolňuje oxid uhličitý. Roztok bude čirý za 1 až 2 minuty.

3.    Obraťte lahvičku dnem vzhůru. Jehlou injekční stříkačky s úplně stlačeným pístem propíchněte uzávěr lahvičky a natáhněte všechen roztok z lahvičky do stříkačky (přetlak v lahvičce může usnadnit natahování roztoku). Dbejte na to, aby otvor jehly stále zůstával v roztoku a nezanořil se do uzávěru. Natažený roztok může obsahovat malé bublinky oxidu uhličitého, kterým není třeba věnovat pozornost.

Roztok lze podávat přímo do žíly nebo prostřednictvím kanyly intravenózní linky, pokud pacient dostává parenterální roztoky.

Návod k přípravě roztoků pro i.v. infuzi

K přípravě použijte celkem 50 ml kompatibilního rozpouštědla, který se přidává ve DVOU krocích, jak je popsáno níže:

1.    Jehlou injekční stříkačky propíchněte uzávěr lahvičky a vstříkněte do lahvičky 10 ml rozpouštědla.

2.    Vytáhněte jehlu ven a protřepávejte obsah lahvičky, dokud nevznikne čirý roztok.

3.    Nepropichujte uzávěr protipřetlakovou jehlu dříve, než dojde k úplnému rozpuštění přípravku. Propíchněte uzávěr lahvičky protipřetlakovou jehlou, která vyrovná přetlak uvnitř lahvičky.

4.    Přidejte dalších 40 ml rozpouštědla a jehlu vytáhněte.

5.    Podávejte intravenózní infuzí po dobu 15 až 30 minut. V lahvičce může vzniknout další tlak, zvláště při skladování, ten musí být před podáním pacientovi uvolněn.

UPOZORNĚNÍ: K zachování sterility přípravku je důležité, aby se uzávěr lahvičky nepropichoval protipřetlakovou jehlou dříve, než dojde k úplnému rozpuštění prášku na čirý roztok.

Roztok může být použit, pouze pokud je čirý a bez částic.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Heaton k.s.

140 00 Praha 4 Česká republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Ceftazidim Stragen 1 g    15/068/08-C

Ceftazidim Stragen 2 g    15/069/08-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 27.2.2008

Datum posledního prodloužení registrace: 17.10.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

1.4.2013

16/16