Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Ceftazidim Stragen 2 G

zastaralé informace, vyhledat novější

Ceftazidim Stragen 1 g, prášek pro injekční nebo infuzní roztok Ceftazidim Stragen 2 g, prášek pro injekční nebo infuzní roztok

Ceftazidimum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉCIVÝCH LÁTEK


1 lahvička obsahuje ceftazidimum pentahydricum odpovídající ceftazidimum 1 g 1 lahvička obsahuje ceftazidimum pentahydricum odpovídající ceftazidimum 2 g


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocná látka: uhličitan sodný


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


prášek pro injekční nebo infuzní roztok 10 x 1 g 10 x 2 g


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


1    g: Intravenózní nebo intramuskulární podání po rekonstituci

2    g: Intravenózní podání po rekonstituci

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Použijte okamžitě po otevření lahvičky.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte injekční lahvičky v krabičce.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Heaton k.s. Praha

Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.:

1    g: 15/068/08-C

2    g: 15/069/08-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijatoCeftazidim Stragen 1 g, prášek pro injekční nebo infuzní roztok Ceftazidim Stragen 2 g, prášek pro injekční nebo infuzní roztok

Ceftazidimum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉCIVÝCH LÁTEK


1 lahvička obsahuje ceftazidimum pentahydricum odpovídající ceftazidimum 1 g 1 lahvička obsahuje ceftazidimum pentahydricum odpovídající ceftazidimum 2 g


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocná látka: uhličitan sodný 4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


1    g: Intravenózní nebo intramuskulární podání po rekonstituci

2    g: Intravenózní podání po rekonstituci

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Použijte okamžitě po otevření lahvičky.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte injekční lahvičky v krabičce.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.:

1    g: 15/068/08-C

2    g: 15/069/08-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU