Příbalový Leták

Cefokel 50 Mg/Ml

[Version 8, 10/2012]


PŘÍLOHA I


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CEFOKEL 50 mg/ml injekční suspenze pro prasata a skot

Přípravek s indikačním omezením


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Jeden ml suspenze obsahuje:


Ceftiofurum (ut hydrochloridum) 50,0 mg


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Injekční suspenze.

Bílá až šedobílá, béžová suspenze


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Prasata a skot.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Infekce vyvolané bakteriemi citlivými na ceftiofur:


U prasat:


Léčba respiračního bakteriálního onemocnění vyvolaného zástupci druhů Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumonia a Streptococcus suis.


U skotu:


Léčba respiračního bakteriálního onemocnění vyvolaného zástupci druhů Mannheimia haemolytica (dříve Pasteurella haemolytica), Pasteurella multocida a Histophilus somni (dříve Haemophilus somnus).

Léčba akutní interdigitální nekrobacilózy (panaritium, hniloba paznehtů) vyvolané zástupci druhů Fusobacterium necrophorum a Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica).


Léčba bakteriální složky akutní poporodní (puerperální) metritidy v době do 10 dnů po otelení vyvolané zástupci druhů E. coli, Arcanobacterium pyogenes a Fusobacterium necrophorum citlivými na ceftiofur.

Indikace je omezena na případy, u nichž selhala léčba jiným antimikrobikem.


4.3 Kontraindikace


Nepodávat zvířatům, u nichž byla zjištěna hypersenzitivita k ceftioforu a dalším β-laktamovým antibiotikům.

Nepodávat intravenózně.

Nepodávat v případě známé rezistence na jiné cefalosporiny nebo β-laktamová antibiotika.

Nepoužívat u drůbeže (včetně vajec) z důvodu nebezpečí rozšíření antimikrobiální rezistence na člověka.


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Nejsou.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Tento veterinární léčivý přípravek neobsahuje žádné antimikrobiální konzervační látky.


Přípravek selektuje rezistentní kmeny, například bakterie nesoucí širokospektré β-laktamázy (ESBL), a může ohrozit zdraví člověka, jestliže se tyto kmeny rozšíří na člověka např. prostřednictvím potravin. Z toho důvodu by měl být přípravek vyhrazen pro léčbu klinických stavů, které měly slabou odezvu, nebo u nichž se očekává slabá odezva na léčbu první volby (týká se velmi akutních stavů, kde musí být léčba zahájena bez bakteriologické diagnózy).

Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální celostátní a místní pravidla antibiotické politiky.

Zvýšené používání přípravku, včetně použití přípravku, které neodpovídá pokynům uvedeným v souhrnu údajů o přípravku, může zvýšit prevalenci rezistence.

Přípravek by se měl vždy, když je to možné, používat pouze na základě výsledků testů citlivosti.


Přípravek je určen k léčbě jednotlivých zvířat. Nepoužívejte jej k prevenci onemocnění ani jako součást ozdravných programů ve stádě. Léčbu skupin zvířat je nutné omezit výhradně na probíhající onemocnění podle schválených podmínek použití.


Nepoužívejte profylakticky v případě zadržené placenty.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech vážné.


Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí, nebo pokud vám bylo doporučeno s přípravky tohoto typu nepracovat.


Zacházejte s přípravkem obezřetně, aby nedošlo k expozici. Po použití si umyjte ruce.


Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako například kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění.


Otok obličeje, rtů či očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou péči.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Mohou se vyskytnout hypersenzitivní reakce, které nejsou závislé na dávce. V ojedinělých případech se mohou vyskytnout alergické reakce (např. kožní reakce, anafylaxe). V případě výskytu alergické reakce by měla být léčba okamžitě přerušena.

U některých prasat byly pozorovány mírné reakce v místě injekčního podání, jako je změna barvy fascie nebo tuku netrvající až do 20. dne po injekčním podání.

U skotu mohou být v místě injekčního podání mírné zánětlivé reakce, jako je otok tkáně a změna zabarvení podkožní tkáně nebo povrchu svalové povázky. Klinické zlepšení nastává u většiny zvířat do 10 dnů po injekčním podání, i když mírná změna zabarvení tkáně může přetrvávat až po dobu 28 dnů nebo déle.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Studie na laboratorních zvířatech neprokázaly teratogenní účinky, vliv na počet abortů nebo vliv na reprodukci ani nebyla specificky hodnocena bezpečnost ceftiofuru na reprodukci u březích prasnic a krav.

Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Baktericidní vlastnosti β-laktamů jsou antagonizovány při současném užívání bakteriostatických antibiotik (makrolidy, sulfonamidy a tetracykliny).


4.9 Podávané množství a způsob podání


Prasata:

3 mg ceftiofuru na kg ž. hm. a den , tj. 1 ml na 16 kg ž.hm., po dobu 3 dnů intramuskulárně.


Skot:

Léčba respiračního onemocnění: 1 mg ceftiofuru/kg ž.hm./den, tj. 1 ml/50 kg ž.hm., po dobu 3 až 5 dnů, subkutánně.

Léčba akutní interdigitální nekrobacilózy: 1 mg ceftiofuru/kg ž.hm./den, tj. 1 ml/50 kg ž.hm., po dobu 3 dnů, subkutánně.

Léčba akutní poporodní metritidy: 1 mg ceftiofuru/kg ž.hm./den, tj. 1 ml/50 kg ž.hm., po dobu 5 po sobě následujících dnů, subkutánně.


Před použitím lahvičku dobře protřepávejte alespoň 30 sekund, dokud nedocílíte homogenní suspenze. Po protřepání lahvičku zrakem zkontrolujte, abyste se jistili, že přípravek je resuspendován. O nepřítomnosti usazenin se lze přesvědčit obrácením lahvičky dnem vzhůru a prohlédnutím jejího obsahu přes dno lahvičky.


Doporučený maximální objem podaný do jednoho místa injekčního podání je 4 ml u prasat a 6 ml u skotu. Další injekce musí být aplikovány na rozdílná místa. Uzávěr lahvičky nepropichujte více než 66krát.


V případě poporodní metritidy může být v některých případech nutná další podpůrná léčba.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


U prasat, která po dobu 15 po sobě jdoucích dnů dostávala intramuskulárně ceftiofur sodný v dávkách osminásobně překračujících doporučenou denní dávku, byla prokázána nízká toxicita ceftiofuru.

U skotu nebyly pozorovány žádné příznaky systémové toxicity po významném překročení terapeutické dávky při parenterálním podávání.


4.11 Ochranné lhůty


Prasata:

Maso: 5 dnů


Skot:

Maso: 8 dnů

Mléko: Bez ochranných lhůt.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, cefalosporiny III. generace

ATCvet kód: QJ01DD90


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Ceftiofur je cefalosporin třetí generace, který je účinný proti mnoha grampozitivním a gramnegativním bakteriím, včetně kmenů produkujících β-laktamázu (s výjimkou kmenů produkujících některý typ širokospektrých β-laktamáz).


Ceftiofur inhibuje syntézu buněčné stěny bakterií, což má za následek jeho baktericidní účinek.


Beta-laktamy inhibují syntézu stěny bakteriálních buněk. Syntéza buněčné stěny závisí na činnosti enzymů označovaných jako PBP proteiny (penicillin-binding proteins, proteiny vážící penicilin). Rezistence bakterií vůči cefalosporinům vzniká na základě čtyř základních mechanismů: 1) bakterie pozměňují PBP proteiny nebo získávají PBP proteiny, které nejsou citlivé vůči jinak účinným β-laktamům; 2) změna permeability buňky pro β-laktamy; 3) produkce β-laktamáz, které naruší β-laktamový kruh dané molekuly; 4) aktivní eflux.


Některé β-laktamázy zdokumentované u gramnegativních střevních mikroorganismů mohou vyvolávat zvyšování hladin MIC různého stupně u cefalosporinů třetí a čtvrté generace, stejně jako u penicilinů, ampicilinu, kombinací s inhibitorem β-laktamázy a cefalosporinů první a druhé generace.


Ceftiofur je účinný proti následujícím mikroorganismům, které se podílejí na respiračních onemocněních u prasat: Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae a Streptococcus suis. Bordetella bronchiseptica je k ceftiofuru přirozeně rezistentní.


Ceftiofur je také účinný u skotu proti:

• bakteriím způsobujícím respirační onemocnění: Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica (dříve Pasteurella haemolytica), Histohilus somni (dříve Haemophilus somnus)

• bakteriím způsobujícím akutní interdigitální nekrobacilózu (hnilobu paznehtů): Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica); a

• bakteriím způsobujícím akutní poporodní metritidu: Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes a Fusobacterium necrophorum.

Níže uvedené hodnoty MIC představují datové soubory izolátů v EU za určité časové období. Vzhledem k tomu, že se situace může lišit jak geograficky, tak v závislosti na čase, kmeny některých uvedených bakterií mohou vykazovat vývoj směrem k vyšším hodnotám MIC90 a mohou produkovat širokospektré β-laktamázy. V některých případech by mohly mít vliv na klinickou reakci na léčbu. Je proto nutné důsledně dodržovat doporučení uvedená v bodě 4.5.

Prasata

Mikroorganismus (počet izolátů)

Rozsah hodnot MIC (µg/ml)

MIC90 (µg/ml)

A. pleuropneumoniae (28)

0,03*

0,03

Pasteurella multocida (37)

0,03–0,13

0,03

Streptococcus suis (227)

0,002–8

0,25Skot

Mikroorganismus (počet izolátů)

Rozsah hodnot MIC (µg/ml)

MIC90 (µg/ml)

Mannheimia spp. (87)

0,03*

0,03

P. multocida (42)

0,03–0,12

0,03

H. somnus (24)

0,03*

0,03

Arcanobacterium pyogenes (123)

0,03–0,5

0,25

Escherichia coli (188)

0,13 - > 32,0

0,5

Fusobacterium necrophorum (67)

(izoláty z případů hniloby paznehtů)

0,06–0,13

ND

Fusobacterium necrophorum (2)

(izoláty z případů akutní metritidy)

0,03–0,06

ND


*Bez rozsahu; u všech izolátů detekovány stejné hodnoty. ND: nestanoveno.


CLSI doporučuje následující hraniční hodnoty pro respirační patogeny skotu a prasat:


Průměr zóny (mm)

MIC (μg/ml)

Interpretace

≥ 21

≤ 2,0

(S) Citlivé

18–20

4,0

(I) Středně citlivé

≤ 17

≥ 8,0

(R) Rezistentní


Pro patogeny související s hnilobou paznehtů nebo poporodní metritidou u krav dosud nebyly stanoveny žádné hraniční hodnoty.


5.2 Farmakokinetické údaje


Po podání je ceftiofur rychle metabolizován na desfuroylceftiofur, hlavní účinný metabolit. Desfuroylceftiofur má ekvivalentní antimikrobiální účinek jako ceftiofur proti bakteriím podílejícím se na respiračních onemocněních u zvířat. Aktivní metabolit se reverzibilně váže na plazmatické bílkoviny. Vzhledem k transportu pomocí těchto proteinů se metabolit soustředí v místě infekce, je a zůstává účinný i v přítomnosti nekrotické a poškozené tkáně.


U prasat bylo po jednorázovém intramuskulárním podání 3 mg/kg živé hmotnosti dosaženo maximální plazmatické koncentrace 7,20 ± 0,52 µg/ml po 2 hodinách, terminální biologický poločas (t½) desfuroylceftiofuru byl 14,1 ± 2,8 hodiny. Po podávání dávky 3 mg ceftiofuru/kg živé hmotnosti denně po dobu 3 po sobě jdoucích dnů nebyla pozorována akumulace desfuroylceftiofuru. Vylučuje se hlavně močí (více než 70 %). Prostřednictvím faeces se vyloučí přibližně 12–15 % podané látky.

Ceftiofur je zcela biologicky dostupný po intramuskulárním podání. Po jednorázové subkutánní dávce 1 mg/kg u skotu bylo dosaženo maximální hladiny v plazmě 4,29 ± 0,73µg/ml během 2 hodin po podání. V jiných studiích na zdravých kravách byla dosažena Cmax 2,25 ± 0,79 µg/ml v endometriu 5 ± 2 h po jednorázovém podání. Maximální koncentrace dosažené v karunkulech a lochiích zdravých krav byly 1,11 ± 0,24 µg/ml a 0,98 ± 0,25 µg/ml. Terminální biologický poločas (t½) desfuroylceftiofuru u skotu je 15,7 ± 4,2 hodiny. Nebyla pozorována žádná akumulace při podávání denně po dobu 5 dnů. Eliminace probíhá hlavně močí (více než 55 %) a stolicí (31 %). Po subkutánním podání je ceftiofur zcela biologicky dostupný.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Ethyloleát


6.2 Inkompatibility


Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Chraňte před chladem nebo mrazem.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Injekční lahvičky z bezbarvého skla typu I o objemu 100 ml, uzavřené zátkami z brombutylové pryže s šedým potahem a hliníkovými pertlemi.

Lahvičky jsou jednotlivě baleny v kartonové krabici.

Lahvičky mohou být v klinickém balení seskupeny po jedné, šesti, deseti nebo dvanácti kusech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


KELA N.V., St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, BELGIE


8. Registrační číslo

96/010/14-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


7. 3. 2014


10. DATUM REVIZE TEXTU


Únor 2014


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.1