Příbalový Leták

Ceffect Lc 75 MgPŘÍLOHA I


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ceffect LC 75 mg intramamární mast pro krávy v laktaci

Přípravek s indikačním omezením


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ:


Každý aplikátor (8 g) obsahuje:


Léčivá látka:


Cefquinomum (ut sulfas) 75 mg


Pomocné látky:


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Intramamární mast.

Bílá až mírně nažloutlá mast.


KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Skot (krávy v laktaci).


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Léčba klinických mastitid u mléčných krav v laktaci vyvolaných následujícími mikroorganismy citlivými na cefchinom: Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus aureusaEscherichia coli.

4.3 Kontraindikace


Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na cefalosporinová antibiotika a další beta-laktamová antibiotika nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat čisticí ubrousky na poraněné struky.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Nejsou.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Použití přípravku má být založeno na výsledku stanovení citlivosti. Při použití tohoto přípravku je třeba vzít v úvahu principy oficiální a místní antibiotické politiky.

Nevhodné použití přípravku může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na cefchinom a snížit účinnost terapie jinými beta-laktamovými antibiotiky v důsledku možné zkřížené rezistence.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat přecitlivělost (alergii). Přecitlivělost na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech závažné.


1. Nemanipulujte s tímto přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí, nebo pokud vám bylo doporučeno s přípravky tohoto typu nepracovat.

2. Při manipulaci s přípravkem dodržujte všechna doporučená bezpečnostní opatření a buďte maximálně obezřetní, aby nedošlo k přímému kontaktu.

Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako například kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů a očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou péči.


Po použití čistících ubrousků si umyjte ruce a používejte ochranné rukavice, pokud je vám známo nebo existuje podezření, že vám isopropylalkohol dráždí kůži.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Po podání přípravku byly u zvířat ve velmi vzácných případech zaznamenány anafylaktické reakce.


4.7 Použití v průběhu březosti a laktace


Tento přípravek je určen k použití v průběhu laktace. Nejsou dostupné informace indikující o reprodukční toxicitu (včetně teratogenity) u skotu.

Studie reprodukční toxicity u laboratorních zvířat nepodaly důkaz o negativních účincích cefchinomu na reprodukci ani o teratogenním potenciálu.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Je známo, že existuje zkřížená citlivost na cefalosporiny u bakterií citlivých na cefalosporinovou skupinu.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Obsah jednoho aplikátoru se opatrně aplikuje do struku infikované čtvrtě mléčné žlázy každých 12 hodin po každém ze tří po sobě následujících dojení.

.


Vydojte postiženou čtvrť (postižené čtvrtě). Po důkladné očistě a dezinfekci struku a ústí strukového kanálku přiloženým čisticím ubrouskem sundejte víčko z trysky aplikátoru tak, abyste se nedotkl(a) trysky prsty.

Opatrně aplikujte obsah jednoho aplikátoru do každé postižené čtvrtě. Jemnou masáží struku a vemene postiženého zvířete zajistěte rozptýlení přípravku v ošetřené čtvrti.


Aplikátor je určen výhradně pro jednorázové použití. Částečně použité aplikátory je nutno zlikvidovat.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Nejsou očekávány žádné příznakya v případě předávkování není třeba přijímat naléhavá léčebná opatření.


4.11 Ochranné lhůty


Maso: 4 dny

Mléko: 5 dnů (120 hodin).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: antibakteriální léčiva pro intramamární aplikaci, cefalosporiny 4. generace.


ATCvet kód: QJ51DE90


Farmakodynamické vlastnosti

Cefchinom je antibiotikum ze skupiny cefalosporinů, které inhibuje syntézu buněčné stěny. Vyznačuje se širokým terapeutickým spektrem účinku a vysokou stabilitou vůči beta-laktamázám.

In vitroje cefchinom účinný proti běžným gramnegativním a grampozitivním bakteriím včetně Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae aStreptococcus uberis.

Nejvyšší hodnota MIC90byla zjištěna pro bakterii Staphylococcus aureus. U tohoto patogeny byly detekovány MIC901 µg/ml.

Protože jde o cefalosporin čtvrté generace, u cefchinomu se kombinuje vysoká míra průniku do buněk a vysoká odolnost vůči působení beta-laktamáz. Oproti cefalosporinům dřívějších generací se cefchinom nehydrolyzuje chromozomálně kódovanými cefalosporinázami typu Amp-C ani plazmidy zprostředkovanými cefalosporinázami některých druhů enterobakterií.

Mechanismus rezistence, u gramnegativních mikroorganismů v důsledku působení širokospektrých beta-laktamáz (ESBL) a u grampozitivních mikroorganismů v důsledku změny penicilin vázajících proteinů (PBP), může vést ke zkřížené rezistenci s jinými beta-laktamy.


5.2 Farmakokinetické údaje


Po intramamárním podání je průměrná koncentrace cefchinomu v mléce 19 µg/ml 12 hodin po posledním podání.

V druhém nádoji následujícím po posledním podání je průměrná koncentrace ještě přibližně 2,5 µg/ml a v třetím nádoji po posledním podání potom klesá na 0,75 µg/ml.

Vstřebávání cefchinomu z mléčné žlázy je nevýznamné.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Bílá vazelína

Tekutý parafin


Papírové čisticí ubrousky obsahují 70% isopropylalkohol.


6.2 Inkompatibility


Nejsou známy.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 32 měsíců.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu:spotřebujte ihned.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Bílé intramamární aplikátory z nízkohustotního polyethylenu s uzávěrem trysky aplikátoru, který umožňuje dvojí nastavení hloubky, do které lze otvor trysky zasunout, obsahující 8 gramů masti.

Krabička se 3, 15, 20 nebo 24 aplikátory a 3, 15, 20, respektive 24 čisticími ubrousky jednotlivě balenými v laminovaném sáčku s kopolymerovou vnitřní vrstvou.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


EMDOKA bvba

John Lijsenstraat, 16

B-2321 Hoogstraten

Belgie


8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


96/071/14-C


9. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE


Datum registrace: 23. 9. 2014


10 DATUM REVIZE TEXTU

Září 2014


DALŠÍ INFORMACE


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


1