Příbalový Leták

Ceffect Lc 75 Mg


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE


PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Ceffect LC 75 mg

intramamární mast pro krávy v laktaci


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci: Emdoka bvba, B-2321 Hoogstraten, Belgie


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže: Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG (WDT), 30827 Garbsen, Německo


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CEFFECT LC 75 mg intramamární mast pro krávy v laktaci


Cefquinomum


Přípravek s indikačním omezením


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Každý aplikátor (8 g) obsahuje 75 mg cefquinomum (ut sulfas).

Bílá až mírně nažloutlá mast.


4. INDIKACE


Léčba klinických mastitid u mléčných krav v laktaci vyvolaných následujícími mikroorganismy citlivými na cefchinom: Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus aureusaEscherichia coli.


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na cefalosporinová antibiotika a další beta-laktamová antibiotika nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat čisticí ubrousky na poraněné struky.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Po podání přípravku byly u zvířat ve velmi vzácných případech zaznamenány anafylaktické reakce.


Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Skot (krávy v laktaci).


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ


Obsah jednoho aplikátoru se opatrně aplikuje do struku infikované čtvrtě mléčné žlázy každých 12 hodin po každém ze tří po sobě následujících dojení.


Vydojte postiženou čtvrť (postižené čtvrtě). Po důkladné očistě a dezinfekci struku a ústí strukového kanálku přiloženým čisticím ubrouskem sundejte víčko z trysky aplikátoru tak, abyste se nedotkl(a) trysky prsty.


Opatrně aplikujte obsah jednoho aplikátoru do každé postižené čtvrtě. Jemnou masáží struku a vemene postiženého zvířete zajistěte rozptýlení přípravku v mléčné žláze.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Aplikátor je určen výhradně pro jednorázové použití. Částečně použité aplikátory je nutno zlikvidovat.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Maso: 4 dny

Mléko: 5 dnů (120 hodin)


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a krabičce po „EXP“. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu:ihned spotřebujte.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Zvláštní upozornění pro použití u zvířat:


Použití přípravku má být založeno na výsledku stanovení citlivosti. Při použití tohoto přípravku je třeba vzít v úvahu principy oficiální a místní antibiotické politiky.

Nevhodné použití přípravku může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na cefchinom a snížit účinnost terapie jinými beta-laktamovými antibiotiky v důsledku možné zkřížené rezistence.


Upozornění pro uživatele:


Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat přecitlivělost (alergii). Přecitlivělost na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech závažné.


1. Nemanipulujte s tímto přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí, nebo pokud vám bylo doporučeno s přípravky tohoto typu nepracovat.

2. Při manipulaci s přípravkem dodržujte všechna doporučená bezpečnostní opatření a buďte maximálně obezřetní, aby nedošlo k přímému kontaktu.

Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako například kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů a očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou péči.


Po použití čistících ubrousků si umyjte ruce a používejte ochranné rukavice, pokud je vám známo nebo existuje podezření, že vám isopropylalkohol dráždí kůži.


Použití v průběhu březosti a laktace:


Tento přípravek je určen k použití v průběhu laktace. Nejsou dostupné informace indikující o reprodukční toxicitu (včetně teratogenity) u skotu.

Studie reprodukční toxicity u laboratorních zvířat nepodaly důkaz o negativních účincích cefchinomu na reprodukci ani o teratogenním potenciálu.


Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:


Je známo, že existuje zkřížená citlivost na cefalosporiny u bakterií citlivých na cefalosporinovou skupinu.


Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:


Nejsou očekávány žádné příznakya v případě předávkování není třeba přijímat naléhavá léčebná opatření


Inkompatibility:


Nejsou známy.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu. Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Září 2014


15. DALŠÍ INFORMACE


Velikosti balení:


Krabička se 3, 15, 20 nebo 24 intramamárními aplikátory.

Čisticí ubrousky jsou přibaleny v krabičkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.d001340531088c771b67b3f97576acd8.doc

UK/V/0500/001/DC