Příbalový Leták

Cavinton

Informace pro variantu: Injekční Roztok (10x2ml,5mg/Ml), Injekční Roztok (5x2ml,5mg/Ml), zobrazit další variantu

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls261860/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU CAVINTON

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Vinpocetinum 10 mg v 1 ampuli (2 ml).

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Popis přípravku:

Čirý, bezbarvý až slabě nazelenalý roztok.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Teraputické indikace

CAVINTON je indikován u dospělých a mladistvých pro léčbu následků cirkulačních poruch centrálního nervového systému.

Používá se k léčení psychických i neurologických příznaků oběhových poruch CNS (poruch paměti, afazie, apraxie, motorických poruch, závrati, bolestí hlavy atd.). Je indikován při všech formách akutní i chronické insuficience mozkových cév, jako např. při transitorních ischemických příhodách, přechodných ischemických neurologických poruchách, progresivním iktu, kompletním iktu, při postapoplektických stavech, při multiinfarktové demenci, při cerebrální arterioskleróze, při posttraumatických stavech, hypertenzní encefalopatii aj.

V    oftalmologii se může použít pro léčbu vaskulárních poruch chorioidey a sítnice, vyvolaných arteriosklerózou anebo cévním spazmem, pro léčení degenerace makuly a sekundárního glaukomu vyvolaného parciálními trombózami a cévními uzávěry.

V    otologii je CAVINTON indikován pro léčení sluchových poruch vaskulárního anebo toxického (iatrogenního) původu, senzorineurální ztráty sluchu a závratě labyrintového původu.

4.2 Dávkování a způsob podání

CAVINTON injekce se podává pomalou i.v. infuzí po dobu 2 hodin.

Úvodní dávka je 20 mg denně (2 ampule se naředí do 500 - 1 000 ml infuzního roztoku). U těžkých případů je možné zahájit infuzemi třikrát denně 10 mg.

V případě potřeby je možné denní dávku postupně zvyšovat až na 1 mg/kg tělesné hmotnosti, podle tolerance pacienta a rozděleně do tří dávek s intervalem 5 - 6 hodin.

Obsah 1 ampule CAVINTONU injekce se přidá k 200 až 500 ml infuzního roztoku, neobsahující heparin. Jako infúzní roztok je vhodný izotonický 0,9% roztok chloridu sodného nebo 5% roztok glukosy.

Později, když to dovolí zdravotní stav nemocného, se přechází na perorální podávání CAVINTONU v tabletách.

4.3 Kontraindikace

Parenterální podání vinpocetinu je kontraindikováno v akutní fázi hemoragického iktu, u závažných arytmií, krvácivých stavů i u těžké formy ischemické choroby srdeční. Dále u přecitlivělosti na složky přípravku, v těhotenství a v období kojení.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při dlouhodobém podávání diabetikům je třeba vzít v úvahu obsah sorbitolu v přípravku (0,16 g sorbitolu v 1 ampuli) a častěji kontrolovat glykémii.

Pro nedostatek zkušeností se přípravek nedoporučuje podávat dětem.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy inetrakce

Interakce vinpocetinu s jinými léčivy nebyly dosud popsány. Předpokládá se, že by mohl vzácně zesilovat účinky léků, které rozšiřují cévy nebo snižují krevní tlak.

4.6 Těhotenství a kojení

Reprodukční a fertilitní studie na zvířatech neukázaly žádné změny fertility, teratogenitu, mutagenitu ani karcerogenitu. Po vysokých dávkách nastalo placentární krvácení a abortus, pravděpodobně jako výsledek zvýšeného prokrvení placenty. U březích samic pokusných zvířat byla intravenózní toxicita CAVINTONU zvýšena. Vinpocetin prochází placentární bariérou. Ve fétu a v placentě dosahuje nižší koncentrace než v plazmě matky. Zkušenosti u lidí nejsou doposud známy.

Mlékem se v průběhu 1 hodiny vyloučí 0,25 % dávky, podané matce.

Užívání CAVINTONU v graviditě a v laktaci je kontraindikováno.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Účinek CAVINTONU na tyto schopnosti nebyl sledován.

Přípravek by mohl zejména na počátku léčby nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluhu strojů, práci ve výškách a pod.).

Protože je CAVINTON injekce indikován převážně u závažných onemocnění, nepředpokládá se tato činnost. Při použití u lehčích poruch zdravotního stavu může lékař povolit tuto činnost na základě individuálního posouzení reaktivity nemocného.

4.8 Nežádoucí účinky

CAVINTON injekce se obvykle dobře snáší, někdy může však vyvolat přechodně kardiovaskulární poruchy (mírná hypotenze, tachykardie nebo extrasystoly), vzácně gastrointestinální potíže (pálení žáhy, bolesti břicha nebo nauzea), velmi mírné poruchy CNS (nespavost, závratě, bolesti hlavy) a kožní alergické reakce (vyrážky). Nežádoucí účinky nejeví závislost na dávce.

4.9 Předávkování

Nebylo popsáno ani po jednorázovém podání 360 mg p.o. nebo 1,5 mg/kg parenterálně.

5.    FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: psychostimulans, nootropikum, vazodilatans.

ATC skupina: N06BX18

Vinpocetin zlepšuje metabolismus mozku, zvyšuje spotřebu glukosy a kyslíku mozkovou tkání, zlepšuje toleranci hypoxie mozkovými buňkami. Po i.v. aplikaci pod 0,1 - 1,0 mg/kg zvyšuje průtok art. carotis interna a art. vertebralis snížením rezistence. Zvýšení perfuze je výraznější v oblastech po vazokonstrikci -čím vyšší byl původní cévní tonus, tím výraznější je zvýšení průtoku. Zvyšuje se i venózní průtok v CNS. Periferní cirkulaci ovlivňuje vinpocetin podstatně méně.

Přesunuje metabolismus glukosy na energeticky výhodnější aerobní pochody a zvyšuje koncentrace ATP v mozku. Zvyšuje i koncentrace cAMP a cGMP inhibicí fosfodiesteráz v různých tkáních. Inhibuje kalmodulin-dependentní cGMP-fosfodiesterázu, což by mohlo být odpovědné za jeho selektivní účinek. Významně zabraňuje zvýšení koncentrace laktátu v séru a zvyšuje koncentraci ATP, což signalizuje zlepšení aerobního metabolismu glukosy v mozku.

Zvyšuje cerebrální metabolismus noradrenalinu a serotoninu, stimuluje ascendentní noradrenergní systém a zlepšuje kognitivní funkce. Selektivně inhibuje uvolňování noradrenalinu ze sympatických nervových zakončení - což ukazuje na zábranu vazokonstrikce, nikoli na aktivní vazodilataci.

Vinpocetin inhibuje příjem adenosinu erytrocyty, takže prodlužuje účinek adenosinu, jakožto regulátoru krevního průtoku; zvyšuje transport kyslíku do mozkové tkáně.

Vinpocetin selektivně a intenzivně zvyšuje krevní průtok mozkem i cerebrální frakci srdečního výdeje, snižuje cerebrální vaskulární rezistenci bez ovlivnění systémové cirkulace. Mírně se může zvýšit periferní rezistence. Nižší dávky neovlivní tepovou frekvenci, vyšší dávky mohou vyvolat přechodnou tachykardii. Průtok femorální arterií se zvýší podstatně méně než průtok vertebrální artérií.

Vinpocetin oddaluje nástup ischemických křečí a prodlužuje přežití zvířat s experimentální cerebrální ischémií.

Vinpocetin zřetelně zlepšuje mozkovou mikrocirkulaci; inhibuje agregaci trombocytů, snižuje patologicky zvýšenou viskozitu krve, zvyšuje deformabilitu erytrocytů.

Účinek na srdce není biologicky významný, pouze velmi vysoké dávky (o dva řády vyšší než terapeutické) měly negativně inotropní a negativně chronotropní účinek. 2 mg/kg jako i.v. bolus vyvolalo bradykardii, tatáž dávka podaná pomalu anebo v infúzi, tepovou frekvenci neovlivnila. Arytmogenní efekty nebyly pozorovány ani po dávkách 30 mg/kg u psů, potkanů a morčat. Vinpocetin neovlivňuje perfúzi ledvin a produkci moči. Nevyvolává steal effect; naopak zlepšuje prokrvení postižené oblasti, zatímco cirkulace jiných oblastí zůstává nezměněna (inverzní steal effect); dále zvyšuje vazodilataci vyvolanou hypoxií.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po i.v. podání je koncentrace vinpocetinu v cerebrospinální tekutině asi 1/30 hladiny v krvi a 6 hod po podání je 10 až 30% vázáno v červených krvinkách. Po i.v. podání vinpocetinu 1 mg/kg ve 25 min infuzi je poločas eliminace 4,74+2,16 hod, distribuční objem 5,3+2,2 l/kg a clearance 0,78+0,085 l/h/kg. což ukazuje na silnou vazbu ve tkáních. Vylučování močí a stolicí je v poměru 60 : 40%. Hlavní metabolit je apovinkaminová kyselina, která představuje asi 25 - 30 % podané látky. Vylučuje se ledvinami glomerulární filtrací.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Akutní LD50 je u potkanů po i.v. podání 30 - 40 mg/kg, po p.o. podání je 20 - 30krát vyšší. U myší je situace podobná. U psů nebyla p.o. LD50 stanovena, protože po dávce 400 mg/kg u nich docházelo k emezi.

Subakutní toxicita za 28 dní ukázala, že i dávku 25 mg/kg potkani dobře snášeli. Chronická toxicita: až dvanáctiměsíční sledování u psů po dávkách 5 - 200 mg/kg ukázalo, že do dávek 15 mg/kg denně nenastaly žádné pozoruhodné změny. Po vyšších dávkách byly nalezeny zvýšené hodnoty cholesterolu a močoviny v krvi a u zvířat se objevovala emeze.

O reprodukčních studiích viz bod 4.6.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Kyselina askorbová, disiřičitan sodný, kyselina vinná, benzylalkohol, sorbitol, voda na injekci do 2 ml.

6.2 Inkompatibility

Vinpocetin v injekčním roztoku je chemicky inkompatibilní s heparinem, a proto se s ním nesmí mísit v jedné stříkačce nebo infuzní soupravě, ani se vinpocetin nesmí injekčně podávat pacientovi, léčenému heparinem.

6.3 Doba použitelnosti

60 měsíců.

6.4    Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5    Druh obalu a velikost balení

OPC ampule z hnědého skla o objemu 2 ml s bílým bodem v místě pro zlomení, krabička. Velikost balení:

10 nebo 5 ampulí po 2 ml.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

Gedeon Richter Plc., Gyomroi út 19-21, H-1103 Budapešť X., Maďarsko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

83/495/92-S/C

9.    DATUM REGISTRACE/DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21.08.1992 / 11.2. 2009

10.    DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

29.2.2012

5/5