Příbalový Leták

CastorexSOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CASTOREX

Injekční suspenze pro králíky


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Jedna dávka vakcíny 0,5 ml obsahuje:


Léčivá látka:

Inaktivovaný virus hemoragického onemocnění králíků kmen RHDV PHB 98 min. 1 PD90*


Adjuvans:

Gel hydroxidu hlinitého 1,3 mg


Pomocné látky:

Formaldehyd 0,55 mg

Thiomersal 0,05 mg


Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.


*ochranná dávka pro minimálně 90% vakcinovaných králíků


3. LÉKOVÁ FORMA


Injekční suspenze.

Suspenze červeno-hnědé barvy s lehce roztřepatelným sedimentem inaktivovaného RHDV

adsorbovaného na gel hydroxidu hlinitého, který tvoří 40-60% vakcíny před roztřepáním.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Králík.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Aktivní imunizace králíků za účelem prevence mortality způsobené virem RHD.

Nástup imunity: 7dnů.

Délka trvání imunity: 1 rok na základě terénních dat bez kontrolované čelenže.


4.3 Kontraindikace


Žádné.


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Není dostupná žádná informace o použití této vakcíny u séropozitivních zvířat včetně zvířat s

mateřskými protilátkami; proto v situacích, kdy se očekávají vysoké titry protilátek, je potřebné podle toho navrhnout vakcinační schéma.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Nevakcinovat nemocná zvířata.

S cílem vyhnout se stresu a manipulaci s gravidními ramlicemi se vakcinace v pozdních stadiích

gravidity nedoporučuje.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Žádné.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Může být používán během gravidity a laktace.

Viz část 4.5.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.


4.9 Podávané množství a způsob podání

Vakcinační dávka pro všechny věkové kategorie je 0,5 ml.

1 dávka 0,5 ml na králíka se aplikuje subkutánně, přičemž se doporučuje lokalizovat místo vpichu na laterální stranu hrudníku.

Primovakcinace: 1 injekce králíkům od věku 10 týdnů

Revakcinace: 1 injekce každých 12 měsíců.


Pokud to epizootologická situace vyžaduje, je možné vakcinovat králíky mladší než 10 týdnů (ne však

dříve než v šesti týdnech) s následnou revakcinací za 4 týdny po první vakcinaci.


Dobře protřepat před a v průběhu používání.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


V laboratorních studiích při podání dvojnásobku vakcinační dávky byl u zakrslých králíků pozorován malý otok o průměru přibližně 5 mm, který spontánně zmizel v průběhu 3 dnů.

Účinky podání dvojnásobné dávky na gravidní ramlice nebyly sledovány.


4.11 Ochranné lhůty


Bez ochranných lhůt.


5. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI


ATCvet kód: QI 08 AA 01


Ke stimulaci aktivní imunity proti hemoragickému onemocnění králíků.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Fosfátový tlumivý roztok (PBS)

Formaldehyd

Thiomersal


6.2 Inkompatibility


Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem.

Po prvním otevření skladujte při teplotě nižší než 25°C.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Papírová krabička obsahující skleněnou lékovku vyrobenou z neutrálního borosilikátového skla s vysokou hydrolytickou odolností (Typ I) uzavřenou propichovací gumovou zátkou vhodnou pro parenterální přípravky a ochrannou hliníkovou pertlí.


Velikost balení:

10 x 1 dávka ( 10 x 0,5 ml) v lékovce

10 dávek (5 ml) v lékovce

20 dávek (10 ml) v lékovce

40 dávek (20 ml) v lékovce


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


PHARMAGAL BIO, spol. s r. o.

Murgašova 5

949 01 Nitra

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


97/030/00-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


Datum registrace: 7. dubna 2000

Datum posledního prodloužení: červenec 2015


10. DATUM REVIZE TEXTU


Červenec 2015