Příbalový Leták

Castispir 5 Mg Žvýkací Tablety

ÚDAJE UVADENE NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička


f V    f    M f


1. NAZEV LECIVEHO PŘÍPRAVKU


Castispir 5mg žvýkací tablety montelukastum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna žvýkací tableta obsahuje montelukastum natricum, což odpovídá 5 mg montelukastu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam (E951) a Červeň Allura AC (E129). Seznam všech pomocných látek viz. příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Žvýkací tableta

7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 140 a 200 žvýkacích tablet

5.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci! Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

V f    f M    f


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do: 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!

TĚ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o, Praha, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 14/515/10-C

13. CISLO SARZE

Č.š:

14. KLASIFIKACE PRO VYDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


blistr

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Castispir 5mg žvýkací tablety montelukastum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o., Praha

3.    POUŽITELNOST

EXP:

4.    ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

5    JINÉ