Příbalový Leták

Castispir 5 Mg Žvýkací Tablety

Příloha č. 1b k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls204783/2010 a příloha k sp.zn.sukls11282/2011, sukls94369/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Castispir 5mg žvýkací tablety

montelukastum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vaše dítě.

•    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je přípravek Castispir 5 mg žvýkací tablety a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Castispir 5 mg žvýkací tablety užívat

3.    Jak se přípravek Castispir 5 mg žvýkací tablety užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek Castispir 5 mg žvýkací tablety uchovávat

6.    Další informace

1.    CO JE PŘÍPRAVEK    CASTISPIR    5    MG    ŽVÝKACÍ TABLETY A K ČEMU SE

POUŽÍVÁ

Přípravek Castispir je antagonista leukotrienového receptoru, který blokuje látky, zvané leukotrieny. Leukotrieny způsobují zúžení a zduření dýchacích cest v plicích. Blokování leukotrienů zmírňuje projevy astmatu a pomáhá astma zvládat.

Váš lékař přípravek Castispir předepsal k léčbě astmatu Vašeho dítěte, k prevenci vzniku příznaků astmatu během dne i noci.

•    Přípravek Castispir 5 mg žvýkací tablety se používá k léčbě pacientů ve věku od 6 do 14 let, kterým jejich léčba neposkytuje dostatečnou kontrolu nad astmatem a kteří vyžadují dodatečnou léčbu.

•    Přípravek Castispir 5 mg žvýkací tablety lze rovněž použít jako alternativní léčbu k inhalačním kortikosteroidům u pacientů ve věku od 6 do 14 let, kteří na své astma v nedávné době neužívali perorální kortikosteroidy a u kterých se prokázalo, že nejsou schopni inhalační kortikosteroidy užívat.

•    Přípravek Castispir 5 mg žvýkací tablety rovněž napomáhá při prevenci námahou vyvolaného zúžení dýchacích cest .

Váš lékař určí, jak přípravek Castispir používat v závislosti na příznacích a závažnosti astmatu Vašeho dítěte.

Co je astma?

Astma je dlouhodobé onemocnění.

Astma zahrnuje:

•    potíže s dechem způsobené zúženými dýchacími cestami. Toto zúžení dýchacích cest se zhoršuje a zlepšuje v reakci na různé stavy.

•    citlivé dýchací cesty, které reagují na mnohé podněty, jako je cigaretový kouř,

pyl, studený vzduch nebo námaha.

• otok (zánět) výstelky dýchacích cest.

Příznaky astmatu zahrnují: kašel, sípání a tíseň na hrudi.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CASTISPIR 5 MG ŽVÝKACÍ TABLETY UŽÍVAT

Informujte svého lékaře o veškerých zdravotních potížích nebo alergiích, kterými Vaše dítě nyní trpí

nebo jimiž trpělo v minulosti.

Nepodávejte přípravek Castispir 5 mg žvýkací tablety svému dítěti, pokud

•    je alergické (přecitlivělé) na montelukast nebo na kteroukoli další složku přípravku Castispir (viz bod 6. Další informace).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Castispir 5 mg žvýkací tablety je zapotřebí

•    Pokud se astma nebo dýchání Vašeho dítěte zhorší, ihned se obraťte na svého lékaře.

•    Perorální přípravek Castispir není určen k léčbě akutních astmatických záchvatů. Pokud k záchvatu dojde, postupujte podle pokynů, které Vám pro Vaše dítě dal lékař. Vždy u sebe mějte protiastmatickou inhalační záchrannou medikaci.

•    Je důležité, aby Vaše dítě užívalo všechny antiastmatické léky, které mu lékař předepsal. Přípravek Castispir se nesmí používat místo jiných antiastmatických léků, které Váš lékař dítěti předepsal.

•    Pokud Vaše dítě užívá antiastmatika, mějte na mysli, že pokud se u něj vyvine kombinace příznaků, jako je chřipku připomínající onemocnění, mravenčení nebo necitlivost v rukou či nohou, zhoršení plicních příznaků a/nebo vyrážka, musíte se obrátit na svého lékaře.

•    Vaše dítě nesmí užívat kyselinu acetylsalicylovou (aspirin) ani protizánětlivé léky (rovněž známé jako nesteroidní antirevmatika), pokud jeho astma zhoršují.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Některé léky mohou ovlivňovat působení přípravku Castispir, případně přípravek Castispir může mít vliv na působení jiných léků, které Vaše dítě užívá.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo užívalo v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Předtím, než Vaše dítě začne přípravek Castispir užívat, informujte svého lékaře, pokud užívá následující léky:

•    fenobarbital (používá se k léčbě epilepsie)

•    fenytoin (používá se k léčbě epilepsie)

•    rifampicin (používá se k léčbě tuberkulózy a některých jiných infekcí)

Užívání přípravku Castispir 5mg žvýkací tablety s jídlem a pitím

Přípravek Castispir se nesmí užívat bezprostředně s jídlem; musí se užívat nejméně 1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle.

Těhotenství a kojení

Tato část se u přípravku Castispir 5 mg žvýkací tablety neuplatňuje, jelikož ten je určen k použití u dětí ve věku od 6 do 14 let, nicméně následující informace se týkají léčivé látky montelukastu.

Použití v těhotenství

Těhotné ženy nebo ženy otěhotnění plánující se musí před zahájením užívání přípravku Castispir obrátit na lékaře. Váš lékař vyhodnotí, zda během této doby můžete přípravek Castispir užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Použití během kojení

Není známo, zda se montelukast objevuje v mateřském mléku. Jestliže kojíte nebo kojit hodláte, musíte se před užíváním přípravku Castispir obrátit na svého lékaře.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neočekává se, že by přípravek Castispir ovlivňoval Vaši schopnost řídit automobil nebo obsluhovat stroje. Individuální odpovědi na léčbu se však mohou lišit. Jisté nežádoucí účinky (jako je závrať a malátnost), které byly u přípravku Castispir velmi vzácně hlášeny, mohou u některých pacientů jejich schopnost řídit nebo obsluhovat stroje ovlivnit.

Důležité informace o některých složkách přípravku Castispir 5 mg žvýkací tablety

Přípravek Castispir 5 mg žvýkací tablety obsahuje aspartam, který je zdrojem fenylalaninu, který může být škodlivý pro pacienty trpící fenylketonurií (vzácná dědičná porucha metabolismu).

Castispir 5 mg žvýkací tableta obsahuje fenylalanin (odpovídá 0,674mg fenylalaninu na 5 mg tabletu).

Castispir 5 mg žvýkací tableta obsahuje Červeň Allura AC (E129). Ta může vyvolat alergické reakce.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CASTISPIR 5 MG ŽVÝKACÍ TABLETY UŽÍVÁ

•    Vaše dítě musí užívat pouze jednu tabletu přípravku Castispir jednou denně, jak předepsal lékař.

•    Přípravek se musí užívat, i když Vaše dítě nemá žádné symptomy nebo i když má akutní astmatický záchvat.

•    Vždy dohlédněte na to, aby Vaše dítě přípravek Castispir užívalo podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem Vašeho dítěte nebo lékárníkem.

•    Užívá se ústy.

Děti ve věku 6 až 14 let:

Jedna 5mg žvýkací tableta se užívá každý den večer. Přípravek Castispir se nesmí užívat bezprostředně s jídlem; musí se užívat 1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle.

Jestliže Vaše dítě užívá přípravek Castispir, přesvědčte se, že Vaše dítě neužívá žádný jiný přípravek, který by obsahoval stejnou léčivou látku, tj. montelukast.

Castispir 5mg žvýkací tablety není určen dětem mladším 6 let.

Jestliže Vaše dítě užilo více přípravku Castispir 5 mg žvýkací tablety, než mělo

Ihned se obraťte na svého lékaře se žádostí o radu.

Většina hlášení o předávkování neobsahuje žádné nežádoucí účinky. Nejčastěji se vyskytující hlášené příznaky při předávkování u dospělých a dětí zahrnovaly bolest břicha, ospalost, žízeň, bolest hlavy, zvracení a hyperaktivitu.

Jestliže jste zapomněl(a) přípravek Castispir 5 mg žvýkací tablety svému dítěti podat

Snažte se přípravek Castispir podávat podle předpisu. Pokud však Vaše dítě dávku vynechá, prostě pokračujte podle obvyklého schématu jednu tabletu jednou denně.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže Vaše dítě přestane přípravek Castispir 5 mg žvýkací tablety užívat

Přípravek Castispir může léčit astma pouze, pokud jej Vaše dítě trvale užívá.

Je důležité, aby Vaše dítě přípravek Castispir užívalo tak dlouho, jak jej Váš lékař bude předepisovat. Pomůže při zvládání astmatu Vašeho dítěte.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře Vašeho dítěte nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Castispir nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V klinických studiích s5 mg žvýkacími tabletami a 10 mg potahovanými tabletami nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem (u 1 až 10 pacientů ze 100) přisuzovaným montelukastu byla

•    bolest hlavy.

Navíc byl v klinických hodnoceních s přípravkem 10 mg potahované tablety hlášen následující nežádoucí účinek

•    bolest břicha.

Tyto nežádoucí účinky byly obvykle mírné a vyskytovaly se častěji u pacientů léčených montelukastem, než u pacientů léčených placebem (pilulka bez léčivé látky).

Navíc po uvedení léku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

•    zvýšený sklon ke krvácení

•    alergické reakce včetně vyrážky, otoku tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobovat potíže s dýcháním nebo polykáním

•    změny chování a nálady [abnormální sny včetně nočních můr, halucinace, podrážděnost, pocit úzkosti, neklid, agitovanost včetně agresivního chování, třes, deprese, neklidný spánek, sebevražedné myšlenky a jednání (ve velmi vzácných případech)]

•    závrať, malátnost, mravenčení/necitlivost, záchvaty křečí

•    bušení srdce

•    krvácení z nosu

•    průjem, sucho v ústech, poruchy trávení, pocit nevolnosti, zvracení

•    zánět jater

•    tvorba modřin, svědění, kopřivka, jemné červené uzly pod kůží nejčastěji na holeni (erythema nodosum)

•    bolest kloubů nebo svalů, svalové křeče

•    únava, pocit nevolnosti, otok, horečka.

U astmatických pacientů léčených montelukastem byly hlášeny velmi vzácné případy (u 1 pacienta z 10 000) kombinace příznaků, jako je chřipce podobná choroba, mravenčení nebo necitlivost v pažích a nohou, zhoršení plicních příznaků a/nebo vyrážka (Churgův-Straussové syndrom). Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne jeden nebo více těchto příznaků, musíte o tom bezodkladně informovat svého lékaře.

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o více informací o nežádoucích účincích. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to lékaři Vašeho dítěte nebo lékárníkovi.

5.    JAK SE PŘÍPRAVEK CASTISPIR 5 MG ŽVÝKACÍ TABLETY UCHOVÁVÁ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento přípravek nepoužívejte po datu uvedeném na krabičce. Doba použitelnosti tohoto léku se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    DALŠÍ INFORMACE

•    Léčivou látkou je montelukast.

Jedna tableta obsahuje sodnou sůl montelukastu, což odpovídá 5 mg montelukastu.

•    Pomocnými látkami jsou: mannitol (E421), mikrokrystalická celulosa, hyprolosa (E 463), červený oxid železitý (E172), sodná sůl kroskarmelosy, složené třešňové aroma (obsahuje červeň Allura AC, E129), aspartam (E 951) a magnesium-stearát.

Jak přípravek Castispir 5mg žvýkací tablety vypadá a co obsahuje toto balení

Castispir 5 mg žvýkací tablety jsou růžové až mírně skvrnitě růžové, kulaté s vyraženou „5“ na jedné straně.

Castispir je dostupný v baleních po: 7, 10, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 140 a 200 žvýkacích tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana. Slovinsko Lek Pharmaceuticals d.d., Lendava,Slovinsko Lek S.A. Varšava,Polsko Lek S.A.Strykow,Polsko

S.C.Sandoz S.r.l., Targu-Mures,Rumunsko Van Rooijen Pharma, Turnhout, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 20.5.2011

5/5