Příbalový Leták

Castispir 10 Mg

Sp.zn.sukls123505/2015

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Castispir 10 mg, potahované tablety montelukastum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Castispir 10 mg a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Castispir 10 mg užívat

3.    Jak se přípravek Castispir10 mg užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Castispir 10 mg uchovávat 6.    Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK CASTISPIR 10 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Castispir 10 mg je antagonistou leukotrienového receptoru, který blokuje látky nazývané leukotrieny. Leukotrieny způsobují zúžení a otok dýchacích cest v plicích a také mohou způsobovat příznaky alergie. Blokádou leukotrienů přípravek Castispir 10 mg zmírňuje příznaky astmatu, pomáhá zvládat astma a zmírňuje příznaky sezónní alergie (rovněž známé jako senná rýma nebo sezónní alergická rýma).

Lékař Vám předepsal přípravek Castispir 10 mg k léčbě astmatu, k prevenci vzniku symptomů astmatu během dne i noci.

•    Přípravek Castispir 10 mg se používá k léčbě pacientů, jejichž současná léčba neposkytuje dostatečnou kontrolu nad astmatem a kteří vyžadují dodatečnou léčbu.

•    Přípravek Castispir 10 mg rovněž napomáhá při prevenci námahou vyvolaného zúžení dýchacích cest.

•    Pacientům, u nichž je přípravek Castispir 10 mg indikován k léčbě astmatu, může přípravek Castispir 10 mg ulevit od příznaků sezónní alergické rýmy.

Váš lékař určí, jak bude nutno přípravek Castispir 10 mg užívat v závislosti na příznacích a závažnosti Vašeho astmatu.

Co je astma?

Astma je dlouhodobé onemocnění.

Astma zahrnuje:

•    potíže s dechem v důsledku zúžení dýchacích cest. Toto zúžení dýchacích cest se zhoršuje a zlepšuje

v reakci na různé stavy.

•    citlivé dýchací cesty, které reagují na mnoho podnětů, jako je cigaretový kouř, pyl, studený vzduch

nebo námaha.

•    otok (zánět) výstelky dýchacích cest.

Příznaky astmatu zahrnují: kašel, sípání a tíseň na hrudi.

Co jsou sezónní alergie?

Sezónní alergie (známé také jako senná rýma nebo sezónní alergická rýma) jsou alergickou odpovědí často navozenou polétavými pyly ze stromů, trav a bylin. Příznaky sezónní alergie mohou obvykle zahrnovat: ucpaný nos, výtok z nosu, svědění v nose, kýchání, slzející, oteklé, zarudlé a svědící oči.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CASTISPIR 10 MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Castispir 10 mg:

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na montelukast nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Castispir 10 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

•    Jestliže se Vaše astma nebo dýchání zhorší, ihned o tom informujte svého lékaře.

•    Perorální (podávaný ústy) přípravek Castispir 10 mg není určen k léčbě akutních astmatických

záchvatů. Pokud k záchvatu dojde, postupujte podle pokynů, které Vám dal Váš lékař. Vždy s sebou noste inhalační záchrannou medikaci pro případ astmatického záchvatu.

•    Je důležité, abyste užíval/a všechny protiastmatické léky, které Vám lékař předepsal. Přípravek

Castispir 10 mg nesmí nahrazovat jiné protiastmatické léky, které Vám lékař předepsal.

•    Každý pacient léčený antiastmatiky by měl vědět, že pokud se u něj vyvine kombinace příznaků jako

je chřipku připomínající onemocnění, mravenčení nebo necitlivost v horních či dolních končetinách, zhoršení plicních příznaků a/nebo vyrážka, měl by se obrátit na svého lékaře.

•    Neměli byste užívat kyselinu acetylsalicylovou (aspirin) ani protizánětlivé léky (rovněž známé jako

nesteroidní antirevmatika - NSAID), pokud Vaše astma zhoršují.

Další léčivé přípravky a Castispir 10 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léky mohou ovlivňovat působení přípravku Castispir 10 mg nebo přípravek Castispir 10 mg může mít vliv na působení jiných léků.

Dříve, než začnete přípravek Castispir 10 mg užívat, informujte svého lékaře pokud užíváte následující léky:

•    fenobarbital (k léčbě epilepsie)

•    fenytoin (k léčbě epilepsie)

•    rifampicin (k léčbě tuberkulózy a některých dalších infekcí).

Castispir 10 mg s jídlem a pitím

Přípravek Castispir 10 mg lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Užívání v těhotenství

Těhotné ženy nebo ženy, které plánují otěhotnět, by se měly poradit s ošetřujícím lékařem předtím, než začnou přípravek Castispir 10 mg užívat. Váš lékař zhodnotí, zda budete moci během této doby přípravek Castispir 10 mg užívat.

Užívání při kojení

Není známo, zda montelukast přechází do mateřského mléka. Pokud kojíte nebo se chystáte kojit, měla byste se poradit se svým lékařem předtím, než začnete přípravek Castispir 10 mg užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Castispir 10 mg ovlivňoval Vaši schopnost řídit automobil nebo obsluhovat stroje. Jednotlivé reakce na léčbu se však mohou lišit. Určité nežádoucí účinky (jako je závrať a ospalost), které byly velmi vzácně u přípravku Castispir 10 mg hlášeny, mohou u některých pacientů schopnost řídit a obsluhovat stroje ovlivnit.

Přípravek Castispir 10 mg obsahuje laktosu.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CASTISPIR 10 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

•    Užívejte pouze jednu tabletu přípravku Castispir 10 mg jednou denně, jak Vám předepsal lékař.

•    Přípravek je třeba užívat i tehdy, když nemáte žádné příznaky nebo máte akutní astmatický záchvat.

•    Přípravek se užívá ústy.

Obvyklá dávka přípravku je:

Pro dospělé a dospívající od 15 let:

Užívá se j edna 10 mg tableta denně, večer. Přípravek Castispir 10 mg lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Pokud užíváte přípravek Castispir 10 mg, ujistěte se, že neužíváte žádný jiný léčivý přípravek, který obsahuje stejnou léčivou látku, montelukast.

Přípravek Castispir 10 mg by se neměl užívat u dětí do 15 let kvůli vysokému obsahu léčivé látky.

Pro mladší děti jsou k dispozici jiné farmaceutické formy s vhodnými silami.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Castispir 10 mg, než jste měl/a

Ihned kontaktujte svého lékaře a požádejte o radu.

Ve většině hlášení o předávkování nebyly přítomny žádné nežádoucí účinky. Nejčastěji se vyskytující příznaky hlášené při předávkování u dospělých a dětí zahrnovaly bolest břicha, ospalost, žízeň, bolest hlavy, zvracení a hyperaktivitu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Castispir 10 mg

Snažte se užívat přípravek Castispir 10 mg tak, jak Vám bylo předepsáno. Pokud však vynecháte dávku, prostě pokračujte podle obvyklého schématu jedna tableta jednou denně.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Castispir 10 mg

Přípravek Castispir 10 mg může léčit Vaše astma pouze tehdy, pokud ho budete pravidelně užívat. Je důležité, abyste přípravek Castispir 10 mg užíval/a tak dlouho, jak jej Váš lékař bude předepisovat. To pomůže při zvládání Vašeho astmatu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V klinických hodnoceních s montelukastem v dávce 10 mg v potahovaných tabletách byly nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů), u nichž se mělo za to, že souvisí s montelukastem v dávce 10 mg, následující:

•    bolesti břicha

•    bolesti hlavy.

Tyto nežádoucí účinky byly obvykle mírné a vyskytovaly se častěji u pacientů léčených montelukastem, než u pacientů léčených placebem (pilulka bez léčivé látky).

Navíc, po uvedení léku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

•    infekce horních dýchacích cest.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

•    průjem, pocit nevolnosti, zvracení

•    abnormální výslekdy j aterních testů

•    vyrážka

•    horečka.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

•    alergické reakce včetně vyrážky, otoku obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, který může způsobit potíže s dýcháním nebo polykáním

•    změny chování a nálady (nenormální sny včetně nočních můr, neklidný spánek, náměsíčnost, podrážděnost, pocit úzkosti, neklid, agitovanost včetně agresivního chování nebo nepřátelství, deprese)

•    točení hlavy, malátnost, mravenčení/necitlivost, záchvaty křečí

•    krvácení z nosu

•    sucho v ústech, poruchy trávení

•    tvorba modřin, svědění, kopřivka

•    bolesti kloubů nebo svalů, svalové křeče

•    únava, pocit nemoci, otoky.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

•    zvýšený sklon ke krvácení

•    třes

•    bušení srdce.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

•    zánět jater (hepatitida)

•    halucinace, sebevražedné myšlenky a činy

•    byla hlášena kombinace příznaků jako je chřipkovité onemocnění, mravenčení nebo necitlivost v rukou a nohou, zhoršení plicních příznaků a/nebo vyrážka (Churgův-Straussové syndrom). Pokud se u Vás objeví jeden nebo více z těchto příznaků, musíte ihned informovat svého lékaře.

•    citlivé červené boule pod kůží, obvykle na holeních (erythema nodosum)

•    závažné kožní reakce (erythema multiforme), které se mohou objevit bez varování.

O více informací o nežádoucích účincích požádejte svého lékaře nebo lékárníka. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5.    JAK PŘÍPRAVEK CASTISPIR 10 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Castispir 10 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Castispir 10 mg obsahuje

Léčivou látkou je montelukastum.

Jedna tableta obsahuje 10,4 mg montelukastum natricum, což odpovídá 10 mg montelukastum. Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: monohydrát laktosy, čištěná hyprolosa, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát.

Potah tablety: hypromelosa 6 cps, oxid titaničitý (E 171), makrogol 400, žlutý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172).

Jak přípravek Castispir 10 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Béžové, čtvercové, bikonvexní potahované tablety, na jedné straně označené číslicí 10.

Baleno v OPA/Al/PVC/Al blistrech:

7.    10, 14, 20, 21, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 140, 200 tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobci:

LEK PHARMACEUTICALS D.D., Ljubljana, Slovinsko

LEK PHARMACEUTICALS D.D., Lendava, Slovinsko

LEK S.A., Strykow, Polsko

LEK S.A., Warszava, Polsko

SALUTAS PHARMA GmbH, Barleben, Německo

SALUTAS PHARMA GmbH, Gerlingen, Německo

S.C. SANDOZ S.R.L., Targu Mures, Rumunsko

SANDOZ N.V., Vilvoorde, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7/2015.

6