Příbalový Leták

Carzap Hct 16 Mg/12,5 Mg Tablety

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CARZAP HCT 16 mg/12,5 mg tablety candesartanum cilexetilum/hydrochlorothiazidum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje 16 mg candesartanum cilexetilum a 12,5 mg hydrochlorothiazidum.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: monohydrát laktosy. Další viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


tablety

7 tablet 14 tablet 28 tablet 30 tablet 56 tablet 70 tablet 90 tablet 98 tablet


5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Zentiva, k. s., Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 58/772/11-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CARZAP HCT 16 mg/12,5 mg tablety candesartanum cilexetilum/hydrochlorothiazidum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


logo Zentiva


3. POUŽITELNOST


EXP:


4.    ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:


5. JINÉ


3