Příbalový Leták

Carzap Hct 16 Mg/12,5 Mg Tablety

Sp.zn. sukls154818/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CARZAP HCT 8 mg/12,5 mg tablety CARZAP HCT 16 mg/12,5 mg tablety

candesartanum cilexetilum/hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek CARZAP HCT a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CARZAP HCT užívat

3.    Jak se přípravek CARZAP HCT užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek CARZAP HCT uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek CARZAP HCT a k čemu se používá

Váš léčivý přípravek se jmenuje CARZAP HCT. Používá se k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) u dospělých pacientů. Obsahuje dvě léčivé látky: kandesartan-cilexetil a hydrochlorothiazid. Obě látky společně snižují krevní tlak.

•    Kandesartan-cilexetil patří do skupiny léčiv známých jako antagonisté receptoru angiotensinu II. Jeho účinkem dochází k relaxaci a rozšíření krevních cév, což vede ke snížení krevního tlaku.

•    Hydrochlorothiazid patří do skupiny léčiv nazývaných diuretika (močopudné léky). Jeho účinky usnadňují vylučování vody a solí, např. sodíku, což vede ke snížení krevního tlaku.

Váš lékař Vám může předepsat přípravek CARZAP HCT, pokud Váš krevní tlak není dostatečně snížen kandesartan-cilexetilem nebo hydrochlorothiazidem samotným.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CARZAP HCT užívat

Neužívejte přípravek CARZAP HCT

•    jestliže jste alergický(á) na kandesartan-cilexetil nebo hydrochlorothiazid a nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

•    jestliže jste alergický/á na sulfonamidové léčivé přípravky. Pokud si nejste jistá/ý, jestli se Vás to týká, zeptejte se lékaře;

•    jestliže jste déle než 3 měsíce těhotná (je lepší neužívat přípravek CARZAP HCT ani v časném těhotenství viz bod těhotenství);

•    jestliže trpíte těžkou chorobou ledvin;

•    jestliže trpíte těžkou chorobou jater nebo obstrukcí (zúžením) žlučových cest (což je

problém s odváděním žluči ze žlučníku);

•    jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin nebo jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren;

•    jestliže máte trvale nízkou hladinu draslíku v krvi;

•    jestliže máte trvale vysokou hladinu vápníku v krvi;

•    jestliže máte nebo jste měl/a v minulosti dnu.

Pokud si nejste jistý/á, zda se Vás týká něco z výše uvedeného, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete přípravek CARZAP HCT užívat.

Upozornění a opatření

Před tím, než začnete přípravek CARZAP HCT užívat, oznamte svému lékaři:

•    jestliže máte cukrovku;

•    jestliže máte problémy se srdcem, játry nebo ledvinami;

•    jestliže Vám nedávno byla transplantována ledvina;

•    jestliže zvracíte, nedávno jste zvracel/a nebo máte průjem;

•    jestliže máte chorobu nadledvin zvanou Connův syndrom (také zvanou primární hyperaldosteronismus);

•    jestliže máte nebo jste někdy měl(a) chorobu zvanou systémový lupus erythematodes (SLE);

•    jestliže máte nízký krevní tlak;

•    jestliže jste někdy prodělal/a cévní mozkovou příhodu;

•    jestliže jste někdy měl/a alergii nebo astma;

•    jestliže jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). CARZAP HCT se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození Vašemu dítěti, pokud se užívá v tomto období (viz bod Těhotenství).

•    pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

-    inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem;

-    aliskiren;

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: “Neužívejte přípravek CARZAP HCT”

Jestliže je u Vás plánována operace, sdělte svému lékaři nebo zubnímu lékaři, že užíváte přípravek CARZAP HCT. Pokud je přípravek kombinován s anestetiky, může způsobit snížení krevního tlaku.

Přípravek CARZAP HCT může způsobit zvýšenou citlivost kůže na slunce.

Děti a dospívající

S použitím přípravku CARZAP HCT nejsou u dětí a dospívajících (do 18 let věku) žádné zkušenosti. Přípravek CARZAP HCT by se proto dětem a dospívajícím neměl podávat.

Další léčivé přípravky a přípravek CARZAP HCT

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek CARZAP HCT může ovlivnit způsob, kterým působí jiné léky, a některé léky mohou mít vliv na přípravek CARZAP HCT. Jestliže užíváte určité léky, může Váš lékař čas od času vyžadovat vyšetření krve.

Informujte lékaře a to především tehdy, pokud užíváte některé z následujících léků:

•    Jiné léky, které pomáhají snižovat krevní tlak, včetně beta-blokátorů, diazoxidu;

• Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), jako je ibuprofen, naproxen, diklofenak, celecoxib nebo etoricoxib (léky na zmírnění bolesti a zánětu);

• Kyselinu acetylsalicylovou (pokud užíváte více než 3 g denně) (lék na zmírnění bolesti a zánětu);

• Doplňky draslíku nebo náhražky soli obsahující draslík (léky, které zvyšují množství draslíku v krvi);

• Vápník nebo doplňky vitaminu D;

•    Léky na snížení cholesterolu, jako je kolestipol nebo cholestyramin;

•    Léky na cukrovku (tablety nebo inzulín);

• Léky na ovlivnění srdečního rytmu (antiarytmika), jako je digoxin a beta-blokátory;

• Léky, které mohou ovlivnit hladinu draslíku v krvi, stejně tak jako některé antipsychotické léky;

•    Heparin (lék na ředění krve);

• Tablety na odvodnění (diuretika);

• Laxativa (projímadla);

• Penicilin (antibiotikum);

• Amfotericin (na léčbu plísňových infekcí);

•    Lithium (lék na psychické problémy);

•    Steroidy, jako je prednisolon;

• Hormon podvěsku mozkového (hypofýza) (ACTH);

•    Léky k léčbě rakoviny;

• Amantadin (k léčbě Parkinsonovy choroby nebo vážných infekcí způsobených viry);

•    Barbituráty (druh sedativ také užívaných k léčbě epilepsie);

•    Karbenoxolon (k léčbě chorob jícnu nebo vředů v ústech);

•    Anticholinergní látky, jako je atropin a biperiden;

• Cyklosporin, lék užívaný při transplantaci orgánů, aby se předešlo odmítnutí orgánu;

•    Jiné léky, které mohou vést k posílení antihypertenzního účinku, jako je baklofen (lék na uvolnění křečí), amifostin (užívaný k léčbě rakoviny) a některé antipsychotické léky.

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:

•    Pokud užíváte inhibitor ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě "Neužívejte přípravek CARZAP HCT" a "Upozornění a opatření").

Přípravek CARZAP HCT s jídlem, pitím a alkoholem

Pokud Vám byl předepsán přípravek CARZAP HCT vyhněte se pití alkoholu, dokud se neporadíte s lékařem. Alkohol může snížit krevní tlak a/nebo zvýšit riziko závratí a mdlob.

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství

Musíte informovat svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Váš lékař Vám doporučí vysazení přípravku CARZAP HCT dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná a převede Vás na jinou léčbu. Přípravek CARZAP HCT se nedoporučuje užívat v časném těhotenství a pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození Vašemu dítěti, je-li užíván po třetím měsíci těhotenství.

Kojení

Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo pokud zamýšlíte kojit. Užívat přípravek CARZAP HCT se nedoporučuje kojícím matkám, pokud si přejete začít kojit, může Váš lékař zvolit jinou léčbu..

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání přípravku CARZAP HCT mohou někteří pacienti pociťovat únavu nebo závrať. Pokud se Vám to stane, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

Přípravek CARZAP HCT obsahuje laktosu

Přípravek CARZAP HCT obsahuje monohydrát laktosy, což je druh cukru. Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře, dříve než začnete užívat tento lék.

3. Jak se přípravek CARZAP HCT užívá

Vždy užívejte přípravek CARZAP HCT přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Je důležité užívat přípravek CARZAP HCT každý den. Obvyklá dávka přípravku CARZAP HCT je jedna tableta denně. Spolkněte tabletu a zapijte vodou. Užívejte tabletu každý den ve stejný čas. Toto Vám pomůže si vzpomenout na užívání. Přípravek CARZAP HCT můžete užívat s jídlem, nebo i bez jídla.

Jestliže jste užil(a) více přípravku CARZAP HCT, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku CARZAP HCT, než Vám lékař předepsal, kontaktujte ihned svého lékaře nebo lékárníka o radu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek CARZAP HCT

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Užijte další dávku jako obvykle. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek CARZAP HCT

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek CARZAP HCT, Váš krevní tlak se může opět zvýšit. Nepřestávejte proto užívat přípravek CARZAP HCT bez předchozí porady s lékařem. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CARZAP HCT nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Je důležité, abyste o těchto nežádoucích účincích věděl/a. Některé nežádoucí účinky přípravku CARZAP HCT jsou způsobené kandesartan-cilexetilem a některé hydrochlorothiazidem.

Přestaňte užívat přípravek CARZAP HCT a vyhledejte ihned lékařskou pomoc, pokud máte následující alergickou reakci:

•    obtíže s dechem, s otokem nebo bez otoku tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla;

•    otok tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobit obtíže s polykáním;

•    urputné svědění kůže (s otokem).

Přípravek CARZAP HCT může způsobit pokles počtu bílých krvinek. Vaše odolnost k infekcím se může snížit a můžete zaznamenat únavu, infekci nebo horečku. Pokud se Vám toto stane, řekněte to svému lékaři. Váš lékař Vám může občas provést vyšetření krve, aby zjistil, zda přípravek CARZAP HCT ovlivňuje Vaši krev (agranulocytóza).

Další možné nežádoucí účinky zahrnují:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

•    Změny ve výsledcích krevních testů:

-    Snížení hladiny sodíku v krvi. Pokud je to závažné, můžete zaznamenat únavu, nedostatek energie nebo svalové křeče;

-    Zvýšení nebo snížení hladiny draslíku v krvi, zejména pokud máte problémy s

ledvinami nebo srdečním selháním. Pokud je to závažné, můžete zaznamenat únavu, slabost, nepravidelný srdeční tep nebo pocit mravenčení;

- Zvýšení hladiny cholesterolu, cukru nebo kyseliny močové v krvi.

•    Cukr v moči;

• Pocit závratě/točení hlavy nebo slabosti;

•    Bolesti hlavy;

•    Infekce dýchacích cest;

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

•    Nízký krevní tlak objevující se při přechodu do vzpřímené polohy, což může způsobit pocit na omdlení nebo závrať;

•    Ztráta chuti k jídlu, průjem, zácpa, podráždění žaludku;

Vyrážka na kůži, kopřivka, vyrážka způsobená citlivostí na slunce.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

•    Žloutenka (zežloutnutí kůže nebo bělma očí). Pokud se Vám to stane, neprodleně kontaktujte lékaře;

• Ovlivnění funkce ledvin, zejména pokud jste již měl/a problémy s ledvinami nebo srdeční selhání;

•    Obtíže se spánkem, deprese, neklid;

•    Brnění nebo píchání v rukou nebo nohou;

•    Krátkodobé rozmazané vidění;

•    Abnormální tlukot srdce;

•    Dýchací obtíže (včetně zápalu plic a vody na plicích);

•    Vysoká teplota (horečka);

• Zánět slinivky břišní. To způsobuje mírnou až středně závažnou bolest v oblasti žaludku;

•    Svalové křeče;

•    Poškození krevních cév, které vede ke vzniku červených nebo fialových skvrn na kůži;

• Snížení počtu červených nebo bílých krvinek nebo krevních destiček. Můžete zaznamenat únavu, infekci, horečku nebo náchylnost k modřinám;

•    Závažná vyrážka, která se rychle rozvine, s tvorbou puchýřů nebo olupováním kůže a možnou tvorbou puchýřů v ústech;

•    Zhoršení přítomných kožních reakcí podobných lupus erythematodes a výskyt neobvyklých kožních reakcí.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

•    Otoky tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla;

•    Svědění;

•    Bolesti zad, bolesti kloubů a svalů;

•    Změny ve funkci jater, včetně zánětu jater (hepatitida). Můžete zaznamenat únavu, zežloutnutí kůže a bělma očí a chřipkové příznaky;

•    Kašel;

•    Nevolnost.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

•    Náhlá krátkozrakost;

•    Náhlá bolest v oku (akutní glaukom s uzavřeným komorovým úhlem).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek CARZAP HCT uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za označením „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek CARZAP HCT obsahuje

Léčivými látkami jsou candesartanum cilexetilum a hydrochlorothiazidum.

Jedna tableta obsahuje 8 mg nebo 16 mg candesartanum cilexetilum a 12,5 mg hydrochlorothiazidum.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, hyprolóza (E 463), sodná sůl kroskarmelosy (E 468), magnesium-stearát (E 572), triethyl-citrát (E 1505).

Jak přípravek CARZAP HCT vypadá a co obsahuje toto balení

CARZAP HCT 8 mg/12,5 mg: bílé až téměř bílé bikonvexní kulaté tablety; s půlicí rýhou na jedné straně a vyraženým CH/8 na stejné straně o průměru přibližně 8 mm. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.

CARZAP HCT 16 mg/12,5 mg: bílé až téměř bílé bikonvexní kulaté tablety; s půlicí rýhou na jedné straně a vyraženým CH/16 na stejné straně o průměru přibližně 8 mm. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.

Velikost balení: 7, 14, 28, 30, 56, 70, 90, 98 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37, Praha 10, Česká republika Výrobce

Siegfried Malta Ltd., HHF070 Hal Far Industrial Estate, P.O.Box 14, Hal Far BBG3000, Malta

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37, Praha 10, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko

KAP3An H

Česká republika, Slovenská republika, Polsko

CARZAP HCT

Estonsko, Lotyšsko, Litva

Carzan HCT

Portugalsko

Candesartan + Hidroclorotiazida Zentiva

Rumunsko

CANZENO HCT

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.10.2014

7/7