Příbalový Leták

Carporal 160 Mg


.


PŘÍLOHA I


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Carporal 160 mg tablety pro psy


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


1 tableta obsahuje:


Léčivá látka:

Carprofenum 160 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Tableta.

Kulatá konvexní ochucená tableta světle hnědé barvy s hnědými skvrnami a dělicí rýhou ve tvaru kříže na jedné straně.

Tablety lze dělit na dvě nebo čtyři stejné části.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Psi


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Zmírnění zánětu a bolesti způsobené muskuloskeletálními poruchami a degenerativním onemocněním kloubů. Pokračování v léčbě po parenterální analgezii při tlumení pooperační bolesti.


4.3 Kontraindikace


Nepoužívat u koček.

Nepoužívat u fen v období březosti nebo laktace.

Nepoužívat u psů mladších než 4 měsíce.

Nepoužívat v případě přecitlivělostina léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u psů trpících onemocněním srdce, jater nebo ledvin, u nichž existuje možnost gastrointestinální ulcerace nebo krvácení či u nichž byla prokázána krevní dyskrazie.


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Viz body 4.3 a 4.5.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Použití přípravku u starších psů může představovat dodatečné riziko.

Pokud se použití přípravku nelze vyhnout, psi by měli být pečlivě sledováni veterinárním lékařem.

Přípravek nepoužívejte u dehydrovaných, hypovolemických nebo hypotenzních psů, neboť existuje potenciální riziko zvýšené renální toxicity.

Nesteroidní antiflogistika (NSAIDs ) mohou způsobit inhibici fagocytózy, a proto při léčbě zánětlivých stavů spojených s bakteriální infekcí, by měla být zvážena vhodná souběžná antimikrobiální léčba.


Viz bod 4.8.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného pozření tablet vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Hlášeny byly obvyklé nežádoucí účinky související s podáním nesteroidních antiflogistik, jako je zvracení, měkká stolice/průjem, okultní krvácení ve stolici, nechutenství a letargie. Uvedené nežádoucí účinky se zpravidla objevují během prvního týdne léčby a ve většině případů jsou přechodné a vymizí po ukončení léčby. Ve velmi vzácných případech však mohou být závažné nebo smrtelné.


Při výskytu nežádoucích účinků je třeba přerušit podání přípravku a obrátit se na veterinárního lékaře.


Stejně jako u jiných nesteroidních antiflogistik (NSAIDs) i zde existuje riziko vzácných renálních nebo idiosynkratických hepatických nežádoucích účinků.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Studie u laboratorních druhů (potkan a králík) prokázaly fetotoxický účinek karprofenu v dávkách blížících se léčebné dávce. Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace. Nepoužívat u fen v období březosti nebo laktace.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nepodávat další nesteroidní antiflogistika (NSAIDs) a glukokortikoidy současně nebo během 24 hodin od podání tohoto přípravku. Karprofen se silně váže na plazmatické bílkoviny a může tak soutěžit s jinými léky se silnou vazbou. To může vést k toxickým účinkům.


Současně s přípravkem by neměly být podávány potenciálně nefrotoxické léky.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Perorální podání.

Je třeba co nejpřesněji určit živou hmotnost, aby mohlo být stanoveno správné dávkování a předešlo se předávkování.


Dávkování

2-4 mg karprofenu na kg živé hmotnosti a den.

Pro zmírnění zánětu a bolesti způsobené muskuloskeletálními poruchami a degenerativním onemocněním kloubů: Počáteční dávku 4 mg karprofenu na kg živé hmotnosti a den, podanou najednou v jedné denní dávce nebo ve dvou rovnoměrně rozdělených dávkách, lze v závislosti na klinické odpovědi snížit na 2 mg karprofenu/kg živé hmotnosti/den, podané v jedné dávce. Doba léčby závisí na odpovědi pozorované u pacienta. Jestliže léčba trvá déle než 14 dní, pes by měl být pravidelně vyšetřován veterinárním lékařem.

Nepřekračovat doporučené dávkování.

K prodloužení analgetických a protizánětlivých účinků po operaci lze na parenterální předoperační léčbu injekčně podaným přípravkem obsahujícím karprofen navázat podáním tablet karprofenu v dávce 4 mg/kg živé hmotnosti/den po dobu až 5 dní.


Následující tabulka slouží jako návod pro podání přípravku v dávce 4 mg na kg živé hmotnosti a den.Počet tablet pro dávkování 4 mg/kg živé hmotnosti

Živá hmotnost (kg)

Carporal 40 mg

Jednou denně

Carporal 40 mg

Dvakrát denně

Carporal 160 mg

Jednou denně

Carporal 160 mg

Dvakrát denně

>2,5 kg - 5 kg
>5 kg - 7,5 kg


>7,5 kg - 10 kg


>10 kg - 12,5 kg


>12,5 kg - 15 kg>15 kg - 17,5 kg>17,5 kg - 20 kg>20 kg - 25 kg

>25 kg - 30 kg>30 kg - 35 kg

>35 kg - 40 kg>40 kg - 50 kg