Příbalový Leták

Cardioral 75 Mg

sp. zn. sukls55428/2014 a k sp. zn. sukls45681/2013

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

CARDIORAL 75 mg měkké tobolky

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna měkká tobolka obsahuje acidum acetylsalicylicum 75 mg. Pomocné látky:

tekutý, částečně dehydratovaný sorbitol (E 420)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Měkké tobolky

Neprůhledné světle žluté měkké tobolky, oválného tvaru, velikost 6.

Rozměry:

Průměrná délka: 13,7 mm Průměrná šířka: 8,5 mm

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

-    Sekundární prevence infarktu myokardu.

-    Prevence kardiovaskulární morbidity u pacientů se stabilní anginou pectoris.

-    Anamnéza nestabilní anginy pectoris, kromě podávání během akutní fáze.

-    Prevence uzávěru štěpu po implantaci aortokoronárního bypassu (CABG) .

-    Koronární angioplastika, kromě podávání během akutní fáze.

-    Sekundární prevence tranzitorní ischemické ataky (TIA) a ischemické cévní mozkové příhody (CMP), pokud bylo vyloučeno intracerebrální krvácení.

Přípravek CARDIORAL se nedoporučuje podávat v urgentních situacích. Jeho použití je omezeno na sekundární prevenci v rámci chronické léčby.

CARDIORAL je indikován u dospělých a dětí starších 12 let.

4.2    Dávkování a způsob podání

Přípravek CARDIORAL se nemá podávat bez předchozí porady s lékařem ohledně vhodnosti léčby. Léčba má být dlouhodobá a pod lékařským dohledem.

Dávkování:

Dospělí

Obvyklá dávka je 75 mg denně.

Starší pacienti

Pokud není přítomna těžká renální nebo jaterní insuficience, doporučuje se obvyklá dávka pro dospělé pacienty (viz body 4.3 „Kontraindikace“ a 4.4 „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“).

Děti

Použití přípravku CARDIORAL se nedoporučuje u dětí do 12 let (viz bod 4.4 „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“).

Způsob podání:

Tobolky polykejte a zapijte vodou.

4.3    Kontraindikace

•    Hypersenzitivita na léčivou látku, sloučeniny kyseliny salicylové nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1, nebo na jiné nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) (cross-reaktivita).

•    Pacienti s již existující mastocytózou, u nichž použití kyseliny acetylsalicylové může vyvolat závažné alergické reakce (včetně cirkulačního šoku se zrudnutím, hypotenzí, tachykardií a zvracením).

•    Historie astmatu indukovaného podáním acetylsalicylátů nebo látek s podobnými účinky, zejména nesteroidních protizánětlivých léků.

•    Pacienti se žaludečními příznaky nebo pacienti s bolestmi žaludku, když předtím užili kyselinu acetylsalicylovou.

•    Těžká nekontrolovaná srdeční nedostatečnost

•    Aktivní peptický vřed a/nebo žaludeční nebo střevní krvácení.

•    Jakékoli vrozené nebo získané hemoragické onemocnění.

•    Riziko krvácení.

•    Nebo j iné druhy krvácení, j ako j e cévní mozkové krvácení.

•    Těžká jaterní insuficience.

•    Těžká renální insuficience.

•    Pacienti s hemoragickou diatézou nebo hemokoagulačními poruchami, jako je hemofilie a hypotrombinemie.

•    Dávky nad 100 mg denně ve třetím trimestru těhotenství (viz bod 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení).

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek CARDIORAL není vhodný pro používání jako protizánětlivý lék, analgetikum či antipyretikum.

Přípravek se doporučuje pro použití u dospělých a dětí starších 12 let.

CARDIORAL je třeba používat s opatrností a sledovat v následujících případech:

-    u pacientů s anamnézou žaludečních nebo duodenálních vředů nebo gastrointestinálním krvácením nebo gastritidou.

-    u pacientů s renální insuficiencí,

-    u pacientů s jaterní insuficiencí,

-    u pacientů s astmatem: výskyt astmatického záchvatu může, u některých pacientů, souviset s alergií na nesteroidní protizánětlivé léky, nebo na kyselinu acetylsalicylovou; v tomto případě je tento přípravek kontraindikován (viz bod 4.3 "Kontraindikace"),

-    u pacientů s metroragií nebo menoragií (riziko zvýšení objemu a trvání menstruace)

Gastrointestinální krvácení nebo vředy/perforace se mohou vyskytnout kdykoli během léčby, aniž by byly u pacienta nutné jakékoli předchozí příznaky nebo anamnéza. Relativní riziko se zvyšuje u starších jedinců, u pacientů s nízkou tělesnou hmotností, a u pacientů užívajících antikoagulancia nebo inhibitory agregace krevních destiček (viz bod 4.5 "Interakce s jinými léčivými přípravky"). V případě gastrointestinálního krvácení, musí být léčba okamžitě přerušena.

Vzhledem k inhibičnímu účinku kyseliny acetylsalicylové na agregaci krevních destiček, který se vyskytuje i při velmi nízkých dávkách a trvá po dobu několika dnů, pacient má být upozorněn na riziko krvácení v případě chirurgického zákroku, a to i těch menší povahy (např. extrakce zubů).

V některých závažných formách deficitu G6PD vysoké dávky kyseliny acetylsalicylové mohou způsobit hemolýzu. V případě deficitu G6PD musí být kyselina acetylsalicylová podávána pod lékařským dohledem.

Tento přípravek obsahuje sorbitol: pacienti se vzácnou vrozenou nesnášenlivostí fruktózy tento léčivý přípravek nemají užívat.

Pediatrická populace

Kyselinu acetylsalicylovou se nedoporučuje používat u dětí do 12 let věku, pokud očekávané přínosy nepřevažují nad riziky. Kyselina acetylsalicylová může být faktorem přispívajícím k příčině Reyova syndromu u některých dětí.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Některé látky jsou zapojeny do interakcí, díky jejich inhibičním vlastnostem při agregaci destiček: abciximab, kyselina acetylsalicylová, klopidogrel, epoprostenol, eptifibatid, iloprost, iloprost-trometamol, tiklopidin a tirofiban.

Použití více inhibitorů agregace destiček zvyšuje riziko krvácení, stejně jako jejich kombinace s heparinem nebo příbuznými molekulami, perorálními antikoagulancii nebo jinými trombolytiky; to je třeba vzít v úvahu tím, že se udržuje pravidelné klinické sledování.

Kombinace se nedoporučuje:

•    Perorální antikoagulancia v dávkách kyseliny acetylsalicylové použité pro inhibici agregace krevních destiček a u pacientů s anamnézou gastroduodenálních vředů: zvýšené riziko krvácení.

•    Klopidogrel (nad rámec schválených indikací pro tuto kombinaci u pacientů s akutním koronárním syndromem): zvýšené riziko krvácení. Není-li možné vyhnout se současnému podávání, doporučuje se klinické monitorování.

•    Urikosurika (benzbromaron, probenecid): snížení urikosurických účinků kvůli konkurenci při eliminaci kyseliny močové v renálních tubulech.

•    Tiklopidin: zvýšené riziko krvácení. Není-li možné vyhnout se současnému podávání, doporučuje se klinické monitorování.

Kombinace vyžadující opatrnost při použití:

•    Methotrexát v dávkách> 15 mg v dávkách kyseliny acetylsalicylové použité pro inhibici agregace destiček: zvýšená toxicita methotrexátu, zejména hematologické toxicity (kvůli snížení renální clearance metotrexátu kyselinou acetylsalicylovou). Krevní obraz má být sledován každý týden v průběhu prvních týdnů současného podávání. Pečlivé sledování je zapotřebí u pacientů s poruchou funkce ledvin (i mírné), stejně jako u starších pacientů.

•    Klopidogrel (ve schválených indikacích pro tuto kombinaci u pacientů s akutním koronárním syndromem): zvýšené riziko krvácení. Klinické sledování je doporučeno.

•    Gastrointestinální topické léčivé přípravky, antacida a aktivní uhlí: zvýšené vylučování kyseliny acetylsalicylové ledvinami způsobené alkalickou reakcí moče. Mezi podáním salicylátu a těchto látek je nutné dodržovat alespoň dvouhodinový interval.

•    Nízkomolekulární hepariny (a podobné molekuly) a nefrakcionované hepariny při preventivních dávkách u pacientů mladších 65 let: současné podávání působí na různých úrovních hemostázy a zvyšuje riziko krvácení. Proto u pacientů mladších 65 let věku je třeba při současném podávání heparinu v preventivních dávkách (nebo příbuzných molekul), a kyseliny acetylsalicylové, bez ohledu na dávku, vzít v úvahu, že je třeba udržet klinické sledování a laboratorní monitorování podle potřeby.

•    Nízkomolekulární hepariny (a související molekuly) a nefrakcionované hepariny při léčebných dávkách nebo u starších pacientů (>65 let) bez ohledu na dávku heparinu, a pro dávky kyseliny acetylsalicylové použité pro inhibici agregace destiček: zvýšené riziko krvácení (inhibice agregace destiček a agrese gastroduodenální sliznice kyselinou acetylsalicylovou).

•    Trombolytika: zvýšené riziko krvácení.

•    Perorální antikoagulancia v dávkách kyseliny acetylsalicylové použité pro inhibici agregace destiček: zvýšené riziko krvácení.

•    Další nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) v dávkách kyseliny acetylsalicylové použité pro inhibici agregace destiček: zvýšené riziko gastrointestinálních vředů a krvácení.

•    Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin): zvýšené riziko krvácení.

•    Experimentální údaje naznačují, že ibuprofen může inhibovat účinek nízké dávky kyseliny acetylsalicylové na agregaci krevních destiček při současném podávání (viz bod 5.1 "Farmakodynamické vlastnosti"). Nicméně, omezení těchto údajů a nejistoty ohledně extrapolace ex vivo údajů ke klinickému stavu naznačují, že žádné pevné závěry nemohou být provedeny pro pravidelné užívání ibuprofenu a žádný klinicky významný účinek se nepovažuje za pravděpodobný pro příležitostné použití ibuprofenu.

Kyselina acetylsalicylová může v kombinaci s alkoholem zvýšit riziko krvácení, zejména v gastrointestinálním traktu.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nízké dávky (do 100 mg denně):

Klinické studie ukazují, že kyselina acetylsalicylová v dávkách nižších než 100 mg denně se zdá být bezpečná pro omezené použití v porodnictví, které vyžaduje specializované monitorování.

Neexistují dostatečné klinické zkušenosti, pokud jde o používání dávek vyšších než 100 mg/den až do 500 mg/den.

Dávky 500 mg denně a vyšší:

Inhibice syntézy prostaglandinů může negativně ovlivnit těhotenství a/nebo embryofetální vývoj. Údaje z epidemiologických studií svědčí pro zvýšené riziko potratů a srdečních vad a gastroschízy po použití inhibitoru syntézy prostaglandinů v časné fázi těhotenství. Absolutní riziko kardiovaskulárních vad bylo zvýšeno z méně než 1 % na přibližně 1,5 %. Riziko se pravděpodobně zvyšuje s dávkou a trváním léčby. U zvířat bylo prokázáno, že inhibitor syntézy prostaglandinů vede ke zvýšení preimplantačních a postimplantačních ztrát a embryofetální úmrtnosti. U zvířat, kterým byl podáván inhibitor syntézy prostaglandinů během období organogeneze, byl dále popsán zvýšený výskyt různých vad včetně kardiovaskulárních. V prvním a druhém trimestru těhotenství se kyselina acetylsalicylová nemá podávat, pokud to není naprosto nezbytné. Jestliže kyselinu acetylsalicylovou užívá žena pokoušející se otěhotnět nebo v prvním a druhém trimestru těhotenství, potom je třeba používat co nejnižší dávku a léčba má být co nejkratší.

Ve třetím trimestru těhotenství mohou všechny inhibitory syntézy prostaglandinů vystavit plod:

-    kardiopulmonální toxicitě (s předčasným uzávěrem ductus arteriosus a plicní hypertenzí);

-    renální dysfunkci, která může progredovat až k selhání ledvin s oligohydramniem;

V    pozdní fázi těhotenství, se může u matky a novorozence projevovat:

-    Prodloužení doby krvácení v důsledku inhibice agregace krevních destiček, které se mohou vyskytnout i při velmi nízkých dávkách kyseliny acetylsalicylové.

-    Inhibice děložních kontrakcí vedoucích k opoždění nebo prodloužení porodu.

V    důsledku toho je kyselina acetylsalicylová kontraindikována ve třetím trimestru těhotenství (po 24 týdnech těhotenství, viz bod 4.3 "Kontraindikace").

Kojení

Kyselina acetylsalicylová přechází do mateřského mléka. Kyselinu acetylsalicylovou se proto nedoporučuje užívat během kojení (viz bod 4.4 "Zvláštní upozornění a opatření pro použití").

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Cardioral nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou rozdělené do tříd orgánových systémů. Na základě dostupných údajů nelze frekvenci výskytu nežádoucích účinků spolehlivě odhadnout. Proto jsou frekvence uvedeny jako „není známo“.

Poruchy krve a lymfatického systému

Hemoragické syndromy (krvácení z nosu, krvácení dásní, purpura, atd.) s nárůstem doby krvácení. Riziko krvácení může přetrvávat 4-8 dnů po vysazení kyseliny acetylsalicylové. To může způsobit zvýšené riziko krvácení v případě chirurgického zákroku. Může také dojít k intrakraniálnímu krvácení a krvácení do zažívacího traktu. Nitrolební krvácení může být fatální, zvláště při podávání u starších pacientů.

Trombocytop enie.

Gastrointestinální poruchy Bolesti břicha.

Okultní nebo přímé gastrointestinální krvácení (hematemeza, meléna, atd.), což vede k chudokrevnosti z nedostatku železa. Riziko krvácení je závislé na dávce.

Žaludeční vředy a perforace.

Horní gastrointestinální poruchy: zánět jícnu, erozivní duodenitida, erozivní gastritida, vředy jícnu, perforace střevních vředů, kolitida a perforace střeva.

Dolní gastrointestinální poruchy: malé (lačník a kyčelník) a velké (tlusté střevo a konečník). Tyto reakce mohou, ale nemusí být spojeny s krvácením. Mohou se objevit při jakékoli dávce kyseliny acetylsalicylové u pacientů s varovnými symptomy i bez nich nebo s předchozí anamnézou závažných gastrointestinálních příhod.

Poruchy jater a žlučových cest

Zvýšení hladin jaterních enzymů, poškození jater převážně hepatocelulární.

Jaterní nedostatečnost.

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivní reakce, anafylaktické reakce, astma, angioedém.

Poruchy nervového systému

Bolesti hlavy, závratě, pocit ztráty sluchu, hučení v uších, které obvykle svědčí o předávkování.

Nitrolební krvácení.

Poruchy metabolismu a výživy

Není známo: hyperurikemie, hypoglykemie.

Cévní poruchy

Vzácné: krvácivé stavy (krvácení z nosu, krvácení z dásní).

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

nekardiogenní plicní edém při dlouhodobém užívání a v souvislosti s reakcí přecitlivělosti způsobené kyselinou acetylsalicylovou.

Vzácné: astma, rýma, bronchospasmus.

Poruchy ledvin a močových cest Porucha funkce ledvin.

Poruchy reprodukčního systému a prsu Vzácné: menoragie.

Poruchy kůže a podkožní tkáně Vzácné: kopřivka, kožní reakce.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Srobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Riziko předávkování vyvolává obavy u starších osob a zejména u malých dětí (terapeutické předávkování nebo častěji náhodná otrava), které může být fatální. Nekardiogenní plicní edém může nastat s akutním a chronickým předávkováním kyselinou acetylsalicylovou (viz bod 4.8 "Nežádoucí účinky").

Příznaky Střední otrava:

Příznaky, jako je hučení v uších, pocit poškození sluchu, bolest hlavy a závratě svědčí o předávkování a mohou být kontrolovány snížením dávkování.

Těžká otrava:

Příznaky zahrnují: horečku, hyperventilaci, ketózu, respirační alkalózu, metabolickou acidózu, kóma, kardiovaskulární kolaps, respirační insuficienci, těžkou hypoglykémii.

U dětí může být předávkování fatální i v dávce tak nízké, jako je 100 mg/kg v jedné dávce. Zvládání naléhavých situací

-    Okamžitý převoz do specializované nemocniční jednotky

-    Gastrointestinální výplach a podání aktivního uhlí

-    Kontrola acidobazické rovnováhy

-    Alkalizace moči s kontrolou pH moči

-    Hemodialýza v případech závažné otravy

-    Symptomatická léčba

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antitrombotika kromě heparinu/inhibice agregace krevních destiček ATC kód: B01AC06

Kyselina acetylsalicylová inhibuje aktivaci destiček: blokádou destičkové cyklooxygenázy acetylací inhibuje syntézu tromboxanu A2, což je fyziologická aktivační látka uvolňovaná destičkami, která hraje úlohu při komplikacích ateromatózních lézí. Opakované dávky od 20 do 325 mg se podílejí na inhibici enzymatické aktivity od 30 do 99 %.

Vzhledem k ireverzibilní povaze vazby přetrvává tento účinek po dobu životnosti trombocytu (7-10 dní). Inhibiční účinek se nevyčerpá při dlouhodobé léčbě a enzymatická aktivita postupně opět začíná po obnově destiček za 24-48 hodin po přerušení léčby.

Kyselina acetylsalicylová prodlužuje dobu krvácivosti v průměru o 50 až 100 %. U jednotlivých osob lze pozorovat rozdíly.

Experimentální data ukazují, že ibuprofen může inhibovat účinek nízké dávky kyseliny acetylsalicylové na agregaci trombocytů, pokud se s ní podává souběžně. V jedné studii bylo zjištěno, že pokud byla podána jednorázová dávka 400 mg ibuprofenu během 8 hodin před nebo během 30 minut po dávce 81 mg kyseliny acetylsalicylové s okamžitým uvolňováním, došlo ke snížení jejího účinku na tvorbu tromboxanu nebo agregaci trombocytů. Omezení těchto dat a nejasnosti ohledně extrapolace laboratorních dat na klinickou situaci však naznačují, že nelze učinit jednoznačné závěry ohledně pravidelného užívání ibuprofenu a nelze se domnívat, že při příležitostném použití ibuprofenu bude klinicky významný účinek pravděpodobný.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Maximální plazmatické koncentrace (Cmax) je dosaženo asi za 40 minut (tmax). Hlavním místem absorpce je proximální část tenkého střeva. U významné části dávky však dochází k hydrolýze na kyselinu salicylovou během absorpce ve střevní stěně.

Stupeň hydrolýzy závisí na rychlosti absorpce.

Podání kyseliny acetylsalicylové s jídlem zpomalí její absorpci (nižší plazmatické koncentrace), avšak nesníží ji.

Distribuce

Distribuční objem kyseliny acetylsalicylové je přibližně 0,16 l/kg tělesné hmotnosti. Kyselina salicylová, která je prvním produktem konverze kyseliny acetylsalicylové, se váže na plazmatické bílkoviny (převážně na albumin) z více než 90 %. Kyselina salicylová pomalu difunduje do synoviální tekutiny. Kyselina salicylová prostupuje placentou a přechází do mateřského mléka.

Biotransformace

Acetylsalicylát se přeměňuje na kyselinu salicylovou primárně hydrolýzou.

Poločas kyseliny acetylsalicylové je krátký: přibližně 15-20 minut.

Kyselina salicylová se poté přeměňuje na konjugáty s glycinem a s kyselinou glukuronovou a stopy kyseliny gentisové. Při vyšších terapeutických dávkách je míra konverzní kapacity kyseliny salicylové překročena a farmakokinetika se stává nelineární. To vede k prodlužování zdánlivého eliminačního poločasu kyseliny salicylové z několika hodin na období kolem 24 hodin.

Eliminace

K vylučování dochází zejména ledvinami. Tubulární reabsorpce kyseliny acetylsalicylové je závislá na pH. Při alkalizaci moče se podíl nezměněné kyseliny acetylsalicylové může zvýšit z přibližně 10 % až na zhruba 80 %.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ve studiích na potkanech byla zjištěna fetotoxicita a teratogenní účinky kyseliny acetylsalicylové při dávkách toxických pro matku. Klinický význam tohoto nálezu není znám, protože dávky v neklinických studiích jsou mnohem vyšší (minimálně sedminásobně), než jsou maximální doporučené dávky v cílových kardiovaskulárních indikacích.

Ve studiích na myších a potkanech nebyly pozorovány kancerogenní účinky.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Pomocnými látkami j sou:

Obsah tobolky: triacylglyceroly omega-3-kyselin, předbobtnalý škrob, kyselina citronová, žlutý vosk (E 901), čištěný kokosový olej, palmový olej.

Měkká tobolka: želatina (E 441), tekutý částečně dehydratovaný sorbitol (E 420), glycerol, kukuřičný škrob.

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

2 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Tobolky se musí použít do 40 dnů od prvního otevření lahvičky.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Tobolky jsou baleny v Pentapharm Aclar/Al blistru.

Jedna krabička obsahuje 30 měkkých tobolek.

Měkké tobolky jsou baleny do 50ml kulaté plastové lahvičky se šroubovacím uzávěrem a vysoušedlem.

Jedna lahvička obsahuje 30 měkkých tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

IBSA Slovakia s.r.o., Mýtná 42, 811 05 Bratislava, Slovenská republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)

Reg.číslo: 16/256/10-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 24.3.2010

Datum posledního prodloužení registrace: 20.10.2014

10.    DATUM REVIZE TEXTU

25.3.2015

9/9