Příbalový Leták

Cardioral 75 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička na blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CARDIORAL 75 mg měkké tobolky

acidum acetylsalicylicum

2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna měkká tobolka obsahuje acidum acetylsalicylicum 75 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Jedna měkká tobolka také obsahuje tekutý, částečně dehydratovaný sorbitol (E 420). Více naleznete v příbalové informaci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


30 měkkých tobolek

5 ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do: (měsíc/rok)


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C

Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

T2 registrační číslo/čísla

Reg. číslo: 16/256/10-C

T3 číslo šarže

Č. šarže

14. klasifikace pro výdej


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Bez porady s lékařem mohou přípravek užívat pacienti, kteří prodělali tranzitorní ischemickou ataku (přechodné nedokrvení mozku), mozkovou mrtvici a srdeční infarkt, nebo kteří se podrobili některým typům výkonů na srdci.

Obvyklá dávka je 1 tobolka denně.

16.    informace v braillove písmu

Cardioral 75 mg měkké tobolky

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CARDIORAL 75 mg měkké tobolky

acidum acetylsalicylicum

2 NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


IBSA Slovakia s.r.o.


3. POUŽITELNOST


EXP

4 ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CARDIORAL 75 mg měkké tobolky

Acidum acetylsalicylicum

~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedná měkká tobolka obsahuje acidum acetylsalicylicum 75 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Jedna měkká tobolka také obsahuje tekutý, částečně dehydratovaný sorbitol (E 420). Více naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


30 měkkých tobolek

5 ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do: (měsíc/rok)


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Tobolky je nutné spotřebovat do 40 dnů od prvního otevření lahvičky.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

T2 registrační číslo/čísla

Reg. číslo: 16/256/10-C

T3 číslo šarže

Č. šarže

14. klasifikace pro výdej


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Bez porady s lékařem mohou přípravek užívat pacienti, kteří prodělali tranzitorní ischemickou ataku (přechodné nedokrvení mozku), mozkovou mrtvici a srdeční infarkt, nebo kteří se podrobili některým typům výkonů na srdci.

Obvyklá dávka je 1 tobolka denně.

16.    informace v braillove písmu

Cardioral 75 mg měkké tobolky

Štítek na plastovou lahvičku_

1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CARDIORAL 75 mg měkké tobolky

Acidum acetylsalicylicum

Perorální podání 2 ZPŮSOB PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


3. POUŽITELNOST


EXP

4 ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


Jedná měkká tobolka obsahuje acidum acetylsalicylicum 75 mg.


6. JINÉ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Tobolky je nutné spotřebovat do 40 dnů od prvního otevření lahvičky


6/6