Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Cardiket Retard 40

zastaralé informace, vyhledat novější
Informace pro variantu: Cardiket Retard 40, zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KARTÓNOVÁ KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cardiket retard 40

tablety s prodlouženým uvolňováním isosorbidi dinitras


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje isosorbidi dinitras 40 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: monohydrát laktosy aj.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


tablety s prodlouženým uvolňováním 50 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


UCB Pharma GmbH, Monheim, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


83/135/84 - C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


cardiket retard 40


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cardiket retard 40

isosorbidi dinitras 40 mg


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Logo UCB


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ