Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Cardiket Retard 40

zastaralé informace, vyhledat novější
Informace pro variantu: Cardiket Retard 40, zobrazit další variantu

sp.zn. sukls77717/2013, sp. zn. sukls77752/2013, sp.zn. sukls78142/2013

Příbalová informace: informace pro pacienta

Cardiket retard 20 Cardiket retard 40

tablety s prodlouženým uvolňováním Cardiket retard 120

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním isosorbidi dinitras

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Cardiket retard a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cardiket retard užívat

3.    Jak se Cardiket retard užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Cardiket retard uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je Cardiket retard a k čemu se používá

Cardiket retard obsahuje isosorbid-dinitrát. Jako u ostatních nitrátů je účinek zprostředkován uvolněním hladké svaloviny cévní stěny.

Cardiket retard se užívá k:

-    dlouhodobé léčbě ischemické choroby srdeční

-    dlouhodobé léčbě a prevenci anginy pectoris (i po dostatečně léčeném infarktu myokardu)

-    dlouhodobé léčbě těžkých forem chronické srdeční nedostatečnosti v kombinaci se srdečními glykosidy, diuretiky (močopudné látky), ACE inhibitory a arteriálními vazodilatancii (přípravky pro rozšíření cév).

Přípravky jsou určeny k léčbě dospělých pacientů.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cardiket retard užívat Neužívejte Cardiket retard

-    jestliže jste alergický(á) na isosorbid-dinitrát, jiné nitro- sloučeniny nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

-    při akutním selhání krevního oběhu (šok, kolaps)

-    při kardiogenním šoku (těžká porucha srdeční funkce), pokud není vhodnými opatřeními zajištěn dostatečně vysoký konečný diastolický tlak v levé srdeční komoře

-    při onemocnění srdečního svalu se zúžením srdečních dutin (hypertrofická obstrukční kardiomyopatie)

-    při svraštujícím zánětu osrdečníku (konstriktivní perikarditida)

-    při nahromadění krve v osrdečníkovém vaku (srdeční tamponáda)

-    při závažném snížení objemu obíhající krve (hypovolemie)

-    při výrazně nízkém krevním tlaku (systolický krevní tlak nižší než 90 mm Hg)

-    v průběhu léčby nitráty se nesmí používat přípravky obsahující léčivé látky ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy, např. sildenafil, tadalafil, vardenafil

-    při závažné anemii.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Cardiket retard se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem při:

-    nízkém plnicím tlaku, např. při akutním infarktu myokardu, poškozené funkci levé komory (selhání levé komory). Je nutno zabránit poklesu systolického krevního tlaku pod 90 mm Hg.

-    zúžení srdečních chlopní (aortální nebo mitrální stenóza)

-    sklonu k poruchám regulace oběhu s nízkým krevním tlakem (ortostatické poruchy)

-    onemocněních, která jsou provázena zvýšeným nitrolebním tlakem (i když dosud byl další vzestup tlaku pozorován jen při vysoké nitrožilní dávce glyceroltrinitrátu)

-    těžké poruše funkce jater

-    glaukomu (zelený oční zákal).

Cardiket retard není určen k léčbě akutního záchvatu anginy pectoris.

Další léčivé přípravky a Cardiket retard

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při současném užívání jiných přípravků snižujících krevní tlak (např. beta-blokátorů, blokátorů vápníkových kanálů, dalších přípravků rozšiřujících cévy (vazodilatancia), některých léků užívaných k léčbě duševních onemocnění (neuroleptika a tricyklická antidepresiva) a alkoholu může dojít k zesílení vlivu přípravku Cardiket retard na pokles krevního tlaku.

Také současné užívání přípravků obsahujících léčivé látky ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy, např. sildenafil, tadalafil nebo vardenafil, zesiluje účinek přípravku Cardiket retard na pokles krevního tlaku. Tyto přípravky nesmí být užívány současně s přípravkem Cardiket retard.

Je-li Cardiket retard užíván současně s dihydroergotaminem (užívaným k léčbě migrény), může dojít ke zvýšení hladiny dihydroergotaminu v krvi a tím ke zvýšení krevního tlaku.

Při současném užívání isosorbid-dinitrátu a přípravků s obsahem sapropterinu je třeba zvýšená opatrnost. Cardiket retard s jídlem, pitím a alkoholem

Tablety a tobolky se polykají, celé, nesmí se kousat ani drtit, zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny. Současné požívání alkoholu při léčbě přípravkem Cardiket retard může zesílit pokles krevního tlaku.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Cardiket retard může ovlivnit Vaši reaktivitu v takovém rozsahu, že Vaše schopnost řízení nebo obsluhy strojů je zhoršená. Tento účinek se zvyšuje při současném požívání alkoholu.

Tobolky i tablety Cardiket retard obsahují laktózu a tobolky Cardiket retard obsahují sacharózu.

Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete Cardiket retard užívat.

3. Jak se Cardiket retard užívá

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Cardiket retard 20

1 tableta 2x denně (odpovídá 40 mg isosorbid-dinitrátu), druhá dávka se užívá přibližně za 6-8 hodin po první dávce. Teprve při nedostatečné kontrole záchvatů se přechází na dávky vyšší, 1 tableta 3x denně. Poslední dávka by se měla užít okolo šesté hodiny večer.

Cardiket retard 40

1 tableta (40 mg isosorbid-dinitrátu) 1x denně. Při nedostatečném účinku či u těžších forem anginy pectoris je možno zvýšit dávku na 1 tabletu 2x denně. Druhá dávka se užívá přibližně za 6-8 hodin po první dávce.

Cardiket retard 120

Většinou se užívá 1 tobolka 1x denně (120 mg isosorbid-dinitrátu), pokud není lékařem doporučeno jinak.

Způsob podání:

Tablety i tobolky se užívají celé, nerozkousané a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Rýha u tablety s prodlouženým uvolňováním není určena pro dělení těchto tablet.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cardiket retard, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více Cardiketu retard, než jste měl(a), okamžitě vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Cardiket retard

Jestliže jste zapomněl(a) užít Cardiket retard, nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Cardiket retard

Ukončení léčby přípravkem Cardiket retard by mělo probíhat postupně. Bez doporučení lékaře se nesmí léčba přerušit.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10): bolest hlavy.

Časté (postihují 1-10 pacientů ze 100): závrať, ospalost, tachykardie (zrychlení srdeční frekvence), ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku - pocit závratě při vstávání), astenie (slabost).

Méně časté (postihují 1-10 pacientů z 1 000): zhoršení příznaků anginy pectoris, oběhové selhání (obtíže vycházející z krevního oběhu), někdy provázené bradyarytmií (zpomalení srdečního rytmu) a synkopou (náhlá ztráta vědomí), nevolnost, zvracení, alergické kožní reakce (např. vyrážka), přechodné zčervenání kůže (flush).

Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000): pálení žáhy, angioedém (otok různých na místech organismu), těžké kožní onemocnění s puchýřnatými projevy (Stevensův-Johnsonův syndrom).

Není známo (frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit): hypotenze (nízký krevní tlak), exfoliativní dermatitida (těžké kožní zánětlivé onemocnění s olupováním kůže).

Závažný pokles krevního tlaku (včetně nevolnosti, zvracení, neklidu, zsinalosti a zvýšeného pocení) byly hlášeny při používání organických nitrátů.

Cardiket retard může vyvolat dočasnou hypoxemii (nedostatek kyslíku v krvi), což může vést u pacientů s ischemickou chorobou srdeční k hypoxii myokardu (nedostatek kyslíku v srdeční tkáni).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5.    Jak Cardiket retard uchovávat

Uchovávejte tyto přípravky mimo dohled a dosah dětí.

Tyto přípravky nevyžadují žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tyto přípravky po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do:“ (EXP). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace

Co Cardiket retard obsahuje

-    Léčivou látkou je isosorbidi dinitras.

Cardiket retard 20 obsahuje isosorbidi dinitras 20 mg v jedné tabletě.

-    Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, polyvinyl-acetát, magnesium-stearát, mastek.

Cardiket retard 40 obsahuje isosorbidi dinitras 40 mg v jedné tabletě.

-    Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, polyvinyl-acetát, magnesium-stearát, mastek, bramborový škrob.

Cardiket retard 120 obsahuje isosorbidi dinitras 120 mg v jedné tobolce.

-    Pomocnými látkami jsou: Monohydrát laktosy, sacharóza, ethylcelulosa, šelak, mastek, tobolka: želatina, oxid titaničitý (E171), žlutý a červený oxid železitý (E172).

Jak Cardiket retard vypadá a co obsahuje toto balení

Cardiket retard 20 jsou bílé tablety, z jedné strany ploché s rýhou a označením "IR"a "20", z druhé strany vypouklé, s označením "Schwarz Pharma"

Balení: 20, 50, 100 tablet.

Cardiket retard 40 jsou bílé tablety, z jedné strany ploché s rýhou a označením "IR"a "40", z druhé strany vypouklé, s označením "Schwarz Pharma "

Balení: 50 tablet.

Cardiket retard 120 jsou tvrdé neprůhledné želatinové tobolky karamelové barvy, obsahující bílé až béžové pelety částečně potažené retardující vrstvou.

Balení: 20, 30 a 50 tobolek.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

UCB Pharma GmbH, Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, Německo Výrobce

Aesica Pharmaceuticals GmbH, Monheim, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15.5.2013

4/4