Příbalový Leták

Carbocit

Informace pro variantu: Tableta (20,320mg/25mg/3mg), zobrazit další variantu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


CARBOCIT

tablety

(Carbo activatus, Bismuthi subgallas, Acidum citricum monohydricum)


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte Carbocit užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.


V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Carbocit a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Carbocit užívat

3. Jak se Carbocit užíva

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak Carbocit uchovávat

6. Další informace


1. CO JE CARBOCIT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ


Carbocit patří do skupiny léčivých přípravků obsahujících medicinální uhlí, které pohlcuje plyny a toxické látky ze zažívacího ústrojí. Přítomná sloučenina vizmutu má místní dezinfekční a adstringentní účinek v trávicím traktu. Kyselina citrónová nahrazuje nedostatek protonů při jejich nedostatečném vylučování žaludeční sliznicí.


Carbocit je určen pro léčbu dospělých, mladistvých a dětí starších 3 let. Bez porady s lékařem mohou přípravek krátkodobě (nejdéle 2 dny) užívat dospělí a mladiství u akutních průjmů způsobených dietní chybou, při výskytu méně závažných střevních infekcí způsobených viry a baktériemi a při dráždivém tračníku.


Přípravek není určen pro děti do 3 let. Dětem od 3 let může být přípravek podáván pouze po doporučení lékaře.

Pouze na doporučení lékaře užívají přípravek dospělí, kteří trpí vředovým zánětem tlustého střeva, zánětem sliznice žaludku a nadměrným rozkladem potravy ve střevě, nebo průjmy vyvolané v průběhu jiných základních onemocnění (cukrovka).


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CARBOCIT UŽÍVAT


Neužívejte Carbocit

- jestliže jste přecitlivělý na sloučeniny vizmutu nebo na kteroukoli další složku přípravku Carbocit


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Carbocit je zapotřebí

Pokud trpíte:

- vředovým zánětem tlustého střeva

- zánětem sliznice žaludku

- nadměrným rozkladem potravy ve střevě

- průjmy vyvolané v průběhu jiných základních onemocnění (cukrovka)

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před užíváním přípravku Carbocit s lékařem.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku Carbocit a účinky jiných přípravkůsoučasně užívaných se mohou vzájemně ovlivňovat.

Carbocitovlivňuje účinek následujících léčivých přípravků:

- snižuje účinky antikoncepčních přípravků užívaných ústy a proto je třeba, aby se ženy v období užívání přípravku Carbocit pojistily i jinou formou antikoncepce.

- snižuje vstřebávání a tím účinky jiných léčiv, proto musí být mezi užitím přípravku Carbocit a užíváním jiných léků dodržen interval alespoň dvou hodin.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


Užívání přípravku Carbocit s jídlem a pitím

Tablety se užívají celé a zapijí trochou vody, nebo se nechají rozpadnout v sklenici v malém množství vody, důkladně se rozmíchají a obsah sklenice se vypije. Doporučuje se užívat přípravek Carbocit 2 hodiny po jídle anebo perorálním užití jiného léku.

Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.


Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.


O léčbě těhotných a kojících žen přípravkem Carbocit není dostatek údajů. V případě potřeby užívání přípravku se poraďte s lékařem.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Carbocitnemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


3. JAK SE CARBOCIT UŽÍVA


Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Dávkování

Bez doporučení lékaře neužívejte déle než 2 dny. Doporučené dávky jsou následující.


Dospělí a mladiství:

Obvyklá denní dávka užívaná k léčbě méně závažných střevních infekcí způsobených viry a baktériemi a při dráždivém tračníku jsou 2 - 4 tablety 3 - 4 krát denně. U akutních průjmů způsobených dietní chybou se užíva 4 - 5 tablet 3 - 4 krát denně.


Děti od 3 let:

Obvyklá dávka je 2 - 4 tablety 3 - 4 krát denně.


Tablety se užívají celé a zapijí trochou vody, nebo se nechají rozpadnout v sklenici v malém množství vody, důkladně se rozmíchají a obsah sklenice se vypije. Tablety je možné pro jejich velikost rozkousnout nebo rozdrtit a zapít vodou. Dětem se tablety podávají vždy jako suspenze vzniklá rozdrcením nebo rozpadnutím tablet v malém množství vody a dávku dítě zapije sklenicí vody nebo hořkého čaje.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Carbocit, než jste měl(a)

Při předávkování přítomná sloučenina vismutu může způsobit nauzeu a zvracení.

Při podezření na předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.


Jestliže jste přestal(a) užívat přípravku Carbocit

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Carbocit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


Gastrointestinální poruchy:

- snížení vstřebávání a tím účinků současně podávaných perorálních léků,

- černé zbarvení stolice, které může maskovat krvácení do trávicího ústrojí,

- vyšší dávky můžou způsobit nauzeu a zvracení.


Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK CARBOCIT UCHOVÁVAT


Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí


Přípravek Carbocit nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.


Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE


Co přípravek Carbocit obsahuje


Léčivými látkami jsou carbo activatus 320 mg, bismuthi subgallas 25 mg a acidum citricum monohydricum 3 mg v jedné tabletě.

- Pomocnými látkami jsou sacharosa, mikrokrystalická celulosa, glycerol 85%, želatina, mastek,

magnesium–stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu a citronová silice.


Jak přípravek Carbocit vypadá a co obsahuje toto balení


Černé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami.


Balení obsahuje 20 tablet.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

IMUNA PHARM, a.s

Jarková 17

082 22 Šarišské Michaľany

Slovenská republika


Tato příbalová informace byla naposledy schválena

23.12. 2009


4/4