Příbalový Leták

Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 Mg/100 Mg Tablety

Sp. zn. sukls67905/2014, sukls67906/2014

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/100 mg tablety Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/250 mg tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta přípravku Carbidopa/Levodopa Fair-Med obsahuje carbidopum monohydricum 27,0 mg (odpovídá carbidopum anhydricum 25 mg) a levodopum 100 mg.

Jedna tableta přípravku Carbidopa/Levodopa Fair-Med obsahuje carbidopum monohydricum 27,0 mg (odpovídá carbidopum anhydricum 25 mg) a levodopum 250 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Přípravek Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/100 mg tablety jsou světle žluté barvy, kulatého tvaru o průměru 8 mm s „C“ na jedné straně a „19“ na druhé straně tablety.

Přípravek Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/250 mg tablety jsou světle modré barvy, kulatého tvaru o průměru 10,40 mm s „C“ na jedné straně a „20“ na druhé straně tablety.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Antiparkinsonikum.

K léčbě Parkinsonovy nemoci a parkinsonského syndromu.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Optimální denní dávka karbidopy/levodopy musí být stanovena pečlivou titrací u každého pacienta.

Přípravek Carbidopa/Levodopa Fair-Med je k dispozici v poměru karbidopy a levodopy 1:4 nebo 1:10, aby byla poskytnuta možnost jemné titrace dávky pro každého pacienta.

Pro dávky, kterých nelze dosáhnout/prakticky realizovat tímto léčivým přípravkem, jsou k dispozici jiné léčivé přípravky.

Obecné údaje

Studie prokazují, že periferní dopadekarboxyláza je plně inhibována (saturována) karbidopou při dávkách od 70 mg do 100 mg denně. Pacienti, kteří užívají méně než toto množství karbidopy s vyšší pravděpodobností pocítí nauzeu a budou zvracet.

Jiná standardní antiparkinsonika, než je samotná levodopa, mohou být podávána i nadále během podávání karbidopy/levodopy avšak s tím, že se možná bude muset upravit jejich dávka.

Během období úpravy dávky je nutno pacienty pečlivě sledovat. Mimovolní pohyby, zejména blefarospasmus, jsou u některých pacientů užitečnou časnou známkou nadměrné dávky.

Nejlepší je zahájit dávkování jednou tabletou přípravku Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/100 mg třikrát denně. Tento harmonogram dávkování poskytuje 75 mg karbidopy za den. Dávkování lze zvýšit o jednu tabletu přípravku o síle 12,5 mg/50 mg nebo přípravku Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/100 mg každý den nebo každý druhý den, jak to bude nezbytné, dokud nebude dosaženo dávkového ekvivalentu osmi tablet přípravku Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/100 mg denně.

Pokud se použije přípravek o síle 10 mg/100 mg nebo 12,5 mg/50 mg, dávkování lze zahájit jednou tabletou třikrát nebo čtyřikrát denně. U některých pacientů se může požadovat titrace směrem nahoru, aby bylo dosaženo optimální dávky karbidopy. Dávka se může zvyšovat o jednu tabletu každý den nebo každý druhý den, dokud nebude dosaženo celkem osmi tablet (dvě tablety čtyřikrát denně).

Odpověď byla sledována v jednom dni a někdy po jedné dávce. Plně efektivních dávek se obvykle dosahuje během sedmi dnů v porovnání s týdny či měsíci u levodopy samotné.

Přípravek o síle 12,5 mg/50 mg nebo 10 mg/100 mg se může použít k usnadnění titrace dávky podle potřeb individuálního pacienta.

Udržovací terapie

Terapie přípravkem Carbidopa/Levodopa Fair-Med se má stanovit individuálně a postupně upravovat podle odpovědi. Když se bude požadovat vyšší podíl karbidopy, lze nahradit jednu tabletu o síle 10 mg/100 mg přípravkem Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/100 mg tablety nebo přípravkem o síle 12,5 mg/50 mg.

Když se bude požadovat více levodopy, lze přípravek Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/250 mg tablety nahradit dávkou jedené tablety třikrát nebo čtyřikrát denně. Pokud to bude nezbytné, lze dávku přípravku Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/250 mg tablety zvýšit o jednu tabletu každý den nebo každý druhý den na maximálně osm tablet denně. Zkušenost s celkovou denní dávkou karbidopy větší než 200 mg jsou omezené.

Pacienti užívající levodopu s dalšími inhibitorem dekarboxylázy

Začněte s dávkou přípravku Carbidopa/Levodopa Fair-Med, která poskytuje stejné množství levodopy, jaké je obsaženo v jiné kombinaci levodopa/inhibitor dekarboxylázy.

Pacienti užívající jiná antiparkinsonika

Současné důkazy naznačují, že lze pokračovat v podávání jiných antiparkinsonik, když bude zavedena karbidopa/levodopa, i když se dávka možná bude muset upravit v souladu s doporučeními výrobce.

Pediatrická populace

Bezpečnost karbidopy/levodopy u pacientů mladších 18 let nebyla stanovena a jejich použití u pacientů mladších 18 let se nedoporučuje.

Pacienti s poruchou funkce jater

Přípravek Carbidopa/Levodopa Fair-Med má být podáván pacientům s poruchou funkce jater opatrně. Dávku je nutné titrovat individuálně.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Dopad funkce ledvin na clearance levodopy/karbidopy je omezený. Přípravek Carbidopa/Levodopa Fair-Med má být podáván pacientům s poruchou funkce ledvin opatrně. Dávku je nutné titrovat individuálně.

Použití u starších pacientů

S použitím tohoto přípravku u starších pacientů jsou rozsáhlé zkušenosti. Doporučení uvedená shora odráží klinické údaje odvozené z těchto zkušeností.

Způsob podání

Určeno k perorálnímu podání.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (MAO) a selektivní inhibitory MAO-A jsou kontraindikovány při použití s přípravkem Carbidopa/Levodopa Fair-Med.

Tyto inhibitory se musí vysadit nejméně dva týdny před zahájením terapie přípravkem Carbidopa/Levodopa Fair-Med. Přípravek Carbidopa/Levodopa Fair-Med lze souběžně podávat s dávkou inhibitoru MAO se selektivitou pro MAO-B (např. selegilin-hydrochlorid) doporučenou výrobcem. (Viz bod 4.5 „Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce“.)

Přípravek Carbidopa/Levodopa Fair-Med je kontraindikován u pacientem s glaukomem s úzkým úhlem.

Protože levodopa může aktivovat maligní melanom, nesmí se používat u pacientů s podezřením na nediagnostikované kožní léze nebo melanomem v anamnéze.

Onemocnění, u nichž jsou kontraindikována adrenergika, např. feochromcytom, hyperthyroidismus, Cushingův syndrom, závažná kardiovaskulární onemocnění.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek Carbidopa/Levodopa Fair-Med se nedoporučuje k léčbě lékově vyvolaných extrapyramidových reakcí.

Léčba přípravkem Carbidopa/Levodopa Fair-Med má být podávána obezřetně pacientům s těžkým kardiovaskulárním nebo plicním onemocněním, bronchiálním astmatem, renálním, hepatálním nebo endokrinním onemocněním nebo u vředové choroby v anamnéze (kvůli možnosti hemoragie v horní části gastrointestinálního traktu).

Při podávání přípravku Carbidopa/Levodopa Fair-Med pacientům s infarktem myokardu v anamnéze, kteří mají reziduální atriální nodální nebo ventrikulární arytmie, je nutno postupovat opatrně. Srdeční funkce je u takových pacientů nutné sledovat se zvláštní opatrností během období úpravy výchozí dávky.

Přípravek Carbidopa/Levodopa Fair-Med může indukovat ortostatickou hypotenzi. Proto má být přípravek Carbidopa/Levodopa Fair-Med podáván s opatrností pacientům, kteří užívají jiné léčivé přípravky, jež mohou způsobit ortostatickou hypotenzi.

Levodopa je spojována se somnolencí a epizodami náhlého upadávání do spánku. Velmi vzácně byl hlášen náhlý nástup spánku během denních aktivit, a to v některých případech bez uvědomění si situace nebo jakýchkoliv výstražných známek. Pacienti o tom musí být informováni a musí být poučeni, aby během léčby levodopou postupovali opatrně při řízení nebo obsluze strojů. Pacienti, u nichž dojde k somnolenci a/nebo epizodě náhlého nástupu spánku, nesmí řídit nebo obsluhovat stroje. Navíc lze uvažovat o snížení dávky či ukončení terapie.

Všichni pacienti mají být pečlivě sledováni s ohledem na rozvoj mentálních změn, depresí se suicidiálními tendencemi a jiného závažného antisociálního chování. Pacienti se současnou psychózou mají být léčeni s opatrností.

U pacientů již dříve léčených levodopou samotnou se mohou vyskytnout dyskinéze, protože karbidopa dovolí, aby se do mozku dostalo více levodopy a tím se vytvořilo více dopaminu. Výskyt dyskineze může vyžadovat snížení dávky.

Stejně jako u levodopy může přípravek Carbidopa/Levodopa Fair-Med způsobit mimovolní pohyby a duševní poruchy. Pečlivě je nutné sledovat pacienty, kteří mají v anamnéze závažné mimovolní pohyby nebo psychotické epizody při léčbě levodopou samotnou, když probíhá náhrada přípravku Carbidopa/Levodopa Fair-Med. Má se za to, že jsou tyto účinky způsobeny zvýšeným obsahem dopaminu v mozku po podání levodopy a použití přípravku Carbidopa/Levodopa Fair-Med může způsobit recidivu.

Při náhlém vysazení antiparkinsonik byl hlášen syndrom připomínající neuroleptický maligní syndrom včetně svalové ztuhlosti, zvýšené tělesné teploty, duševních změn a zvýšené koncentrace sérové kreatinfosfokinázy. Proto by se jakékoliv náhlé snížení dávky nebo vysazení karbidopy/levodopy mělo pečlivě sledovat, zvláště u pacientů, kteří také dostávají neuroleptika.

Impulzivní poruchy

Pacienti by měli být pravidelně monitorováni z důvodu možnosti rozvoje impulzivních poruch. Pacienti a jejich ošetřovatelé by měli být upozorněni, že u pacientů léčených agonisty dopaminu a/nebo dopaminergními přípravky obsahujícími levodopu včetně přípravku Carbidopa/Levodopa Fair-Med se mohou rozvinout symptomy impulzivních poruch včetně patologického hráčství, zvýšeného libida, hypersexuality, nutkavého utrácení nebo nakupování, záchvatovitého a nutkavého přejídání. Pokud se tyto příznaky objeví, doporučuje se léčbu přehodnotit.

Současné podávání antipsychotik schopných blokovat dopaminový receptor, zvláště antagonistů receptoru D2, má být prováděno s opatrností a pacient pečlivě sledován s ohledem na ztrátu antiparkinsonického účinku nebo zhoršení parkinsonských symptomů.

Pacienty s konvulzemi v anamnéze je nutno léčit s opatrností.

Stejně jako u levodopy se během prodloužené terapie doporučuje periodické vyšetření jaterních, hematopoetických, kardiovaskulárních a renálních funkcí.

Pacienti s chronickým glaukomem s širokým úhlem mohou být léčeni přípravkem Carbidopa/Levodopa Fair-Med s opatrností za předpokladu, že je během terapie dobře regulován nitrooční tlak a pacient pečlivě sledován s ohledem na změny nitroočního tlaku.

Pokud se bude vyžadovat celková anestézie, v léčbě přípravkem Carbidopa/Levodopa Fair-Med lze pokračovat po dobu, kdy má pacient povoleno přijímat tekutiny a léky perorálně. Pokud se bude muset terapie dočasně zastavit, podávání karbidopy/levodopy lze znovu zahájit, jakmile bude možné užívat perorálně lék ve stejné denní dávce jako dříve.

Epidemiologické studie prokázaly, že pacienti s Parkinsonovou nemocí mají vyšší riziko vzniku melanomu než celková populace (přibližně 2-6krát vyšší). Není jasné, zda zvýšené pozorované riziko bylo způsobeno Parkinsonovou chorobou nebo jinými faktory, jako jsou léky používané k léčbě Parkinsonovy nemoci. Proto se pacientům a poskytovatelům péče doporučuje při používání přípravku Carbidopa/Levodopa Fair-Med k jakékoliv indikaci sledovat pravidelně výskyt melanomů. V ideálním případě je nutné, aby vhodně kvalifikované osoby (např. dermatologové) provedly vyšetření kůže.

Laboratorní testy

Často jsou hladiny dusíku močoviny v krvi, kreatininu a kyseliny močové nižší při podávání karbidopy/levodopy než u levodopy samotné. Mezi přechodné abnormality patří zvýšené hladiny močoviny, AST (SGOT), ALT (SGPT), LDH, bilirubinu a alkalické fosfatázy v krvi.

Byl hlášen snížený obsah hemoglobinu, hematokritu, zvýšený obsah sérové glukózy a leukocytů, bakterie a krev v moči.

Byl hlášen pozitivní Coombsův test jak u karbidopy/levodopy, tak u samotné levodopy.

Přípravek Carbidopa/Levodopa Fair-Med může vést k falešně pozitivnímu výsledku při použití měřicího proužku u testu na přítomnost ketonu v moči a tato reakce se nezmění uvedením moči do varu. Použití metod založených na glukozooxidáze může dávat falešně negativní výsledky u glykosurie.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při souběžném podávání následujících léků s karbidopou/levodopou je nutno postupovat opatrně. Antihypertenziva

Při přidání karbidopy/levodopy k léčbě pacientů, kteří již užívají antihypertenziva, může dojít k posturální hypotenzi. To může vyžadovat úpravu dávky antihypertenziva.

Antidepresiva

Vzácně byly při souběžném používání tricyklických antidepresiv hlášeny účinky zahrnující hypertenzi a dyskinezi. (Viz první odstavec bodu 4.3 „Kontraindikace“ u pacientů užívajících IMAO).

Anticholinergika

Anticholinergika mohou s levodopou působit synergicky na snížení třesu. Kombinované používání však může vyvolat abnormální mimovolní pohyby. Anticholinergika mohou snižovat účinky levodopy zpožďováním její absorpce. Může být nutné upravit dávku přípravku Carbidopa/Levodopa Fair-Med.

Inhibitory COMT (tolkapon, entakapon)

Souběžné používání inhibitorů COMT (katechol-O-methyltransferázy) s přípravkem Carbidopa/Levodopa Fair-Med může zvýšit biologickou dostupnost levodopy. Může být nutné upravit dávky přípravku Carbidopa/Levodopa Fair-Med.

Železo

Studie prokazují sníženou biologickou dostupnost karbidopy a/nebo levodopy při požití se síranem železnatý nebo glukonanem železnatým. Proto je nutné podání přípravku Carbidopa/Levodopa Fair-Med a přípravků železa od sebe oddělit co nejdelším časovým intervalem.

Jiné léky

K dnešnímu dni se neobjevily známky interakcí, které by bránily současnému použití standardních antiparkinsonik.

Antagonisté receptoru dopaminu D2 (např. fenothiaziny, butyrofenony a risperidon) a isoniazid mohou terapeutické účinky levodopy snížit. Pozitivní účinky levodopy na Parkinsonovu nemoc mohou být sníženy fenytoinem a papaverinem. Je nutné pečlivě sledovat, zda u pacientů užívajících tyto léky s karbidopou/levodopou nedochází ke ztrátě terapeutické odpovědi.

Souběžná terapie selegilinem a karbidopou-levodopou může být spojena s těžkou ortostatickou hypotenzí, kterou není možné připsat na vrub karbidopě-levodopě samotné (viz bod 4.3 „Kontraindikace“).

Protože levodopa soutěží s určitými aminokyselinami, může se absorpce levodopy zhoršit u některých pacientů se stravou s vysokým obsahem proteinů.

Účinek souběžného podávání antacid s karbidopou/levodopou na biologickou dostupnost levodopy nebyl hodnocen.

Karbidopa/levodopa může být podávána pacientům s Parkinsonovou nemocí a parkinským syndromem, kteří užívají vitaminové přípravky obsahující pyridoxin-hydrochlorid (vitamin B6).

Amantadin má s levodopou synergický účinek a může zvyšovat nežádoucí účinky spojené s levodopou. Možná bude nutné upravit dávku přípravku Carbidopa/Levodopa Fair-Med.

Sympatomimetika mohou zvyšovat kardiovaskulární nežádoucí účinky spojené s levodopou.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání karbidopy/levodopy těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Podávání přípravku Carbidopa/Levodopa Fair-Med se v těhotenství nebo u žen v reprodukčním věku, které nepoužívají antikoncepci, nedoporučuje, pokud výhody pro matku nepřeváží nad možnými riziky pro plod.

Kojení

Není známo, zda se karbidopa nebo její metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Studie na zvířatech prokázaly vylučování karbidopy do mateřského mléka. Levodopa a pravděpodobně i metabolity levodopy se vylučují do lidského mateřského mléka. Informace o účincích karbidopy/levodopy nebo jejich metabolitů na novorozence/kojence nejsou dostatečné. Kojení má být během léčby přípravkem Carbidopa/Levodopa Fair-Med přerušeno.

Fertilita

Údaje o účincích karbidopy/levodopy na lidskou fertilitu nejsou k dispozici. Ve studiích na zvířatech s levodopou samotnou nebyl pozorován žádný nežádoucí účinek na fertilitu. Studie fertility na zvířatech s kombinací karbidopa a levodopa nebyly provedeny.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Individuální odpovědi na lék mohou být různorodé a u karbidopy/levodopy byly hlášeny určité nežádoucí účinky, které mohou nepříznivě ovlivnit schopnost pacientů řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienti léčení levodopou a trpící somnolencí a/nebo epizodami náhlého upadávání do spánku musí být informováni o tom, že nesmí řídit ani se podílet na činnostech, kde snížená bdělost může způsobit jim samotným nebo jiným osobám závažné riziko zranění či úmrtí (např. obsluhovat stroje), dokud tyto opakující se epizody a somnolence nevymizí (viz rovněž bod 4.4 „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“).

4.8    Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nežádoucí účinky, které se často vyskytují u karbidopy/levodopy, jsou způsobeny farmakologickým působením dopaminu v centrální nervové soustavě. Tyto účinky lze obvykle zmírnit snížením dávky. Nejčastějšími jsou dyskinéze včetně choreiformních, dystonických a jiných mimovolních pohybů a nauzey. Svalové záškuby a blefarospasmus lze považovat za časné známky, po nichž stojí za to zvážit snížení dávky.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Impulzivní poruchy

U pacientů léčených agonisty dopaminu a/nebo dopaminergními přípravky obsahujícími levodopu včetně přípravku Carbidopa/Levodopa Fair-Med se mohou rozvinout symptomy jako patologické hráčství, zvýšené libido, hypersexualita, nutkavého utrácení nebo nakupování, záchvatovité a nutkavé přejídání (viz bod 4.4. „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Třída orgánových

systémů

MedDRA

Časté

(>1/100 až <1/10)

Méně časté (>1/1000 až <1/100)

Vzácné

(>1/10000 až <1/1000)

Velmi vzácné (<1/10000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Leukopenie, hemolytická a nehemolytická anémie, trombocytopénie

Agranulocytóza

Třída orgánových

systémů

MedDRA

Časté

(>1/100 až <1/10)

Méně časté (>1/1000 až <1/100)

Vzácné

(>1/10000 až <1/1000)

Velmi vzácné (<1/10000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy metabolismu a

výživy

Anorexie

Přírůstek či ztráta tělesné hmotnosti

Psychiatrické

poruchy

Halucinace, zmatenost, závratě, noční můry, ospalost, únava, nespavost, deprese s velmi vzácnými suicidiálními pokusy, euforie, demence, pocit stimulace, abnormální sny

Agitovanost, strach, snížená schopnost přemýšlet, dezorientace, bolest hlavy, zvýšené libido, ztuhlost a konvulze, psychotické epizody zahrnující bludy a paranoidní představy

Poruchy

nervového

systému

Dyskineze, chorea, dystonie,

extrapyramidové a pohybové poruchy, bradykinetické epizody (fenomén „on-off‘) se mohou objevit za několik měsíců až let po zahájení léčby levodopou a pravděpodobně souvisí s progresí nemoci. To může vyžadovat úpravu harmonogramu dávek a dávkových intervalů.

Ataxie, zvýšený třes rukou

Neuroleptický maligní syndrom, parestézie, pády, defekty při chůzi, trismus

Levodopa/karbidop a je spojována se somnolencí a velmi vzácně bývá spojována s nadměrnou ospalostí během dne a epizodami náhlého upadávání do spánku.

Záškuby ve svalech

Poruchy oka

Zastřené vidění, blefarospasmus, aktivace latentního Hornerova syndromu, diplopie, rozšířené zornice a okulogyrické krize.

Blefarospasmus může být časnou známkou předávkování.

Srdeční poruchy

Palpitace nebo nepravidelný srdeční rytmus

Cévní poruchy

Ortostatická hypotenze, sklony k mdlobám, synkopa

Hypertenze

Flebitida

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Chrapot, bolest na hrudi

Dyspnoe, abnormální dýchání

Třída orgánových

systémů

MedDRA

Časté

(>1/100 až <1/10)

Méně časté (>1/1000 až <1/100)

Vzácné

(>1/10000 až <1/1000)

Velmi vzácné (<1/10000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Gastrointestinální

poruchy

Nauzea, zvracení, sucho v ústech, hořká chuť

Zácpa, průjem, nadměrné vylučování slin, dysfagie, flatulence

Dyspepsie, bolest v gastrointestinálním traktu, tmavé sliny, bruxismus, škytavka, gastrointestinální krvácení, pocit pálení jazyka, duodenální ulcerace

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Edém

Angioedém, urtikárie, pruritus, zrudnutí tváře, vypadávání vlasů, vyrážka, zvýšené pocení, tmavý pot a Henoch-Schonleinova purpura

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Svalové spasmy

Poruchy ledvin a močových cest

Tmavá moč

Retence moči, inkontinence moči, priapismus

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Astenie, slabost, malátnost, návaly horka

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměrů přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování Léčba

Léčba akutního předávkování přípravkem Carbidopa/Levodopa Fair-Med je v zásadě stejná jako léčba akutního předávkování levodopou; ovšem pyridoxin není účinný při zvrácení účinků přípravku Carbidopa/Levodopa Fair-Med. Je nutné zahájit monitorování EKG a pacienta pečlivě sledovat v souvislosti s možným vznikem arytmií; pokud to bude nutné, je třeba podat vhodnou antiarytimickou terapii. Je rovněž nutné vzít v úvahu možnost, že pacient mohl užít další léky společně s přípravkem Carbidopa/Levodopa Fair-Med. Zatím nebyly popsány žádné zkušenosti s dialýzou, a proto její použitelnost při léčbě předávkování není známa. Terminální poločas levodopy za přítomnosti karbidopy je přibližně dvě hodiny.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiparkinsonika, dopaminergní léčiva, ATC kód: N04BA02 Mechanismus účinku

Levodopa je prekurzorem dopaminu a podává se jako náhradní terapie při Parkinsonově nemoci.

Karbidopa je periferní inhibitor dopa-dekarboxylázy. Brání metabolismu levodopy na dopamin v periferním oběhu, což zajišťuje, že se do mozku, kde dopamin působí, dostane větší podíl dávky. Lze použít nižší dávku levodopy, což snižuje incidenci a závažnost nežádoucích účinků.

Farmakodynamické účinky

Karbidopa/levodopa je užitečná při úlevě od mnoha příznaků parkinsonismu, zvláště rigidity a bradykineze. Často je užitečná při léčbě třesu, dysfagie, nadměrného slinění a posturální nestability spojené s Parkinsonovou nemocí a parkinským syndromem.

Klinická účinnost a bezpečnost

Když je odpověď na samotnou levodopu nepravidelná a známky a příznaky Parkinsonovy nemoci nejsou rovnoměrně kontrolovány během dne, substituce karbidopou/levodopou obvykle snižuje fluktuace odpovědi. Karbidopa/levodopa umožňuje více pacientům získat adekvátní úlevu od symptomů Parkinsonovy nemoci snížením některých nežádoucích účinků produkovaných levodopou samotnou.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Levodopa se rychle a úplně absorbuje, ale prochází rozsáhlým metabolismem prvního průchodu. Bez společného podání karbidopy je biologická dostupnost levodopy přibližně 30 %. Maximální koncentrace levodopy v plazmě se objevují přibližně za 45 minut od podání dávky. Levodopa se podává společně s karbidopou, inhibitorem dekarboxylázy, který zvyšuje biologickou dostupnost a snižuje clearance levodopy.

Distribuce

Distribuční objem levodopy je 0,9-1,6 l/kg při podání společně s inhibitorem dekarboxylázy. Poměr dělení levodopy mezi erytrocyty a plazmu je přibližně 1. Vazby levodopy na proteiny v plazmě je zanedbatelná (přibližně 10-30 %). Levodopa se transportuje do mozku nosičovým mechanismem pro velké neutrální aminokyseliny.

Karbidopa je vázána na plazmatické proteiny přibližně z 36 %. Karbidopa nepřestpuje hematoencefalickou bariérou.

Biotransformace a eliminace

Levodopa se zcela eliminuje metabolicky a vzniklé metabolity jsou převážně vylučovány močí. Jsou známé čtyři metabolické cesty, ale levodopa se hlavně eliminuje metabolicky působením enzymů dekarboxylázy aromatických aminokyselin (AAAD) a katechol-O-methyltransferázy (COMT). Dalšími metabolickými cestami jsou transaminace a oxidace. Dekarboxylace levodopy na dopamin pomocí AAAD je hlavní enzymatická cesta, když se současně nepodává žádným inhibitor enzymu. Když se levodopa podává společně s karbidopou, enzym dekarboxyláza se inhibuje a metabolismu přes katechol-O-methyltransferázu (COMT) se stává dominantní metabolickou cestou. O-methylace levodopy prostřednictvím COMT vede k tvorbě 3-O-methyldopy. Clearance levodopy je 0,3 l/h/kg při podání společně s inhibitorem dekarboxylázy. Při podání s karbidopou je eliminační poločas levodopy přibližně 1,5 hodiny.

Karbidopa se metabolizuje na dva hlavní metabolity (kyselina a-methyl-3-methoxy-4-hydroxyfenylpropionová a kyselina a-methyl-3,4-dihydroxyfenylpropionová). Tyto 2 metabolity se primárně eliminují močí nezměněné, nebo jako glukuronidové konjugáty. Nezměněná karbidopa představuje 30 % celkové exkrece močí. Poločas eliminace karbidopy je přibližně 2 hodiny.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a hodnocení kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Ve studiích reprodukční toxicity jak levodopa, tak kombinace karbidopy a levodopy způsobily viscerální a skeletální malformace u králíků.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

25 mg/100 mg:

Krospovidon

Hlinitý lak chinolinové žluti (E104) Magnesium-stearát Mikrokrystalická celulosa Předbobtnalý škrob

25 mg/250 mg:

Krospovidon

Hlinitý lak indigokarmínu (E132) Magnesium-stearát Mikrokrystalická celulosa Předbobtnalý škrob


6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a velikost balení Tablety jsou baleny v Al-Al blistrech

Balení obsahuje: 30, 50, 60, 90, 100 a 200 tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Fair-Med Healthcare GmbH Planckstr. 13 D-22765 Hamburg Německo

Tel: +49 40 300 856 78-0 Fax: +49 40 300 856 78-20 info@fair-med.eu

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/100 mg tablety: 27/100/16-C Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/250 mg tablety: 27/101/16-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

23.3.2016

10.    DATUM REVIZE TEXTU

23.3.2016

11