Příbalový Leták

Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 Mg/100 Mg Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Papírová krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/100 mg tablety Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/250 mg tablety

carbidopum/levodopum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje carbidopum monohydricum 27,0 mg (odpovídá carbidopum anhydricum 25 mg) a levodopum 100 mg.

Jedna tableta obsahuje carbidopum monohydricum 27,0 mg (odpovídácarbidopum anhydricum 25 mg) a levodopum 250 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tableta

30 tablet 50 tablet 60 tablet 90 tablet 100 tablet 200 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Fair-Med Healthcare GmbH Planckstr.13 22765 Hamburg Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/100 mg tablety: 27/100/16-C


Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/250 mg tablety: 27/101/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/100 mg Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/250 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/100 mg tablety Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/250 mg tablety

carbidopum/levodopum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Fair-Med Healthcare GmbH


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


5. JINÉ


3