Příbalový Leták

Capecitabin Actavis 150 Mg

Sp.zn. sukls121739/2016 a k sp.zn. sukls153294/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Capecitabin Actavis 150 mg Capecitabin Actavis 500 mg potahované tablety

capecitabinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je Capecitabin Actavis a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Capecitabin Actavis užívat

3.    Jak se Capecitabin Actavis užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Capecitabin Actavis uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Capecitabin Actavis a k čemu se používá

Přípravek Capecitabin Actavis patří do skupiny léčiv nazývaných „cytostatické léky“, které zabraňují růstu nádorových buněk. Přípravek Capecitabin Actavis obsahuje 150 mg/500 mg kapecitabinu, který sám o sobě není cytostatickým lékem. Kapecitabin se přeměňuje na vlastní léčivý protinádorový přípravek až po vstřebání v těle (k této přeměně dochází ve větší míře v nádorové tkáni než ve tkáni zdravé).

Přípravek Capecitabin Actavis je předepisován lékařem k léčbě nádorového onemocnění tlustého střeva, konečníku, žaludku nebo prsu.

Dále je přípravek Capecitabin Actavis předepisován lékařem k prevenci výskytu nového nádorového onemocnění tlustého střeva u pacientů, kterým byl nádor chirurgicky odstraněn.

Přípravek Capecitabin Actavis může být užíván samostatně nebo v kombinaci s jinými léčivými přípravky.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Capecitabin Actavis užívat Neužívejte přípravek Capecitabin Actavis:

- pokud jste alergický(á) na kapecitabin, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Informujte svého lékaře, pokud je Vám známo, že máte alergii nebo zvýšenou reakci na tento léčivý přípravek,

- pokud jste v minulosti měl(a) závažnou reakci na léčbu fluorpyrimidiny (skupina protinádorových léčivých přípravků jako je fluoruracil),

-    pokud j ste těhotná nebo pokud koj íte,

-    pokud máte velmi nízké hladiny bílých krvinek nebo krevních destiček v krvi (leukopenie, neutropenie nebo trombocytopenie),

-    pokud máte závažné onemocnění jater nebo ledvin,

-    pokud víte, že nemáte žádnou aktivitu enzymu dihydropyrimidindehydrogenázy (DPD),

-    pokud jste nyní nebo jste byl(a) léčen(a) v posledních 4 týdnech brivudinem, sorivudinem nebo podobnými látkami při léčbě herpes zoster (plané neštovice nebo pásový opar).

Upozornění a opatření:

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Capecitabin Actavis užívat, pokud

-    víte, že máte částečný nedostatek aktivity enzymu dihydropyrimidindehydrogenázy (DPD)

-    máte onemocnění jater nebo ledvin

-    máte nebo jste v minulosti měl(a) srdeční potíže (např. nepravidelný rytmus srdce nebo bolest vystřelující z hrudníku k čelisti a zpět vznikající při fyzické námaze, které jsou způsobeny problémy s krevním zásobením srdce)

-    máte mozkové onemocnění (např. nádor, který se rozšířil do mozku, nebo poškození nervů (neuropatie))

-    máte nevyváženou hladinu vápníku v krvi (lze prokázat krevními testy)

-    máte cukrovku

-    nejste schopni udržet jídlo nebo vodu v těle z důvodu závažné nevolnosti a zvracení

-    máte průjem

-    jste nebo budete dehydratovaný/á

-    máte nerovnováhu iontů v krvi (elektrolytová nerovnováha zjištěná při testech)

-    jste měl(a) v minulosti problémy s očima, bude možná třeba navíc sledovat Vaše oči

-    máte závažnou kožní    reakci.

Deficit dihydropyrimidindehydrogenázy (DPD): Deficit DPD je vzácný vrozený stav, který zpravidla není doprovázen zdravotními problémy, pokud neužíváte některé léky. Pokud máte nerozpoznaný deficit DPD a užíváte přípravek Capecitabin Actavis, je u Vás zvýšené riziko akutního počátečního nástupu závažné formy nežádoucích účinků, které jsou uvedeny v bodě 4 „Možné nežádoucí účinky“. Okamžitě kontaktujte svého lékaře, pokud zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek nebo jakýkoli jiný nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“).

Děti a dospívající

Přípravek Capecitabin Actavis není indikován u dětí a dospívajících. Nepodávejte přípravek Capecitabin Actavis dětem a dospívajícím.

Další léčivé přípravky a přípravek Capecitabin Actavis:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat. To je velice důležité, neboť současné užívání několika léčiv může vést ke zvýšení nebo naopak ke snížení jejich účinku. Zvýšené opatrnosti je třeba zejména, jestliže užíváte některé z následujících léků:

-    léky k léčbě dny (alopurinol),

-    léky snižující srážlivost krve (kumarin, warfarin),

-    některé protivirové léky (sorivudin a brivudin),

-    léky užívané k léčbě záchvatovitých onemocnění nebo třesu (fenytoin),

-    interferon alfa,

-    radioterapii a některé léky užívané k léčbě rakoviny (kyselinu folinovou, oxaliplatinu, bevacizumab, cisplatinu, irinotekan),

-    léky užívané k léčbě nedostatku kyseliny listové.

Přípravek Capecitabin Actavis s jídlem a pitím

Užívejte přípravek Capecitabin Actavis nejpozději 30 minut po jídle.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. V případě, že jste těhotná nebo myslíte, že byste mohla být těhotná, nesmíte přípravek Capecitabin Actavis užívat. Pokud užíváte přípravek Capecitabin Actavis, nesmíte kojit. Pokud užíváte přípravek Capecitabin Actavis, musíte užívat účinnou metodu antikoncepce. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Capecitabin Actavis může vyvolat pocit závratě, nevolnosti nebo únavy. Přípravek Capecitabin Actavis tedy může ovlivnit Vaši schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Capecitabin Actavis obsahuje monohydrát laktózy.

Pokud Vás lékař informoval, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře předtím, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Capecitabin Actavis užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Capecitabin Actavis má být předepisován pouze lékařem se zkušenostmi v podávání protinádorových léčiv.

Tablety přípravku Capecitabin Actavis se polykají a zapíjejí vodou do 30 minut po jídle.

Váš lékař určí dávku a léčebný režim vhodný právě pro Vás. Dávka přípravku Capecitabin Actavis je závislá na velikosti Vašeho tělesného povrchu. Velikost povrchu těla se vypočítá na základě údajů o Vaší výšce a hmotnosti. Doporučená dávka pro dospělé je 1250 mg/m2 tělesného povrchu, která se užívá dvakrát denně (ráno a večer). Zde jsou uvedeny dva příklady: osoba, jejíž tělesná hmotnost je 64 kg a výška je 1,64 m, má tělesný povrch o velikosti 1,7 m2 a měla by dvakrát denně užívat 4 tablety o síle 500 mg a 1 tabletu o síle 150 mg. Osoba, jejíž tělesná hmotnost je 80 kg a výška je 1,80 m, má tělesný povrch o velikosti 2,0 m2, by měla dvakrát denně užívat 5 tablet o síle 500 mg.

Tablety přípravku Capecitabin Actavis se obvykle užívají po dobu 14 dnů s následující sedmidenní přestávkou (kdy nejsou užívány žádné tablety). Toto období 21 dnů představuje jeden léčebný cyklus.

V kombinaci s dalšími léčivými přípravky může být u dospělých doporučená dávka nižší než 1250 mg/m2 tělesného povrchu a může být zapotřebí užívat tablety v různých časových intervalech (např. každodenně, bez přestávky v užívání).

Lékař Vám sdělí, jakou dávku přípravku budete potřebovat, kdy ji máte užívat a jak dlouhou dobu bude užívání trvat.

Lékař Vám možná určí pro jednotlivou dávku kombinaci tablet o síle 150 mg a 500 mg.

   Užívejte tablety v kombinaci předepsané Vaším lékařem pro ranní a večerní dávku.

•    Tablety užívejte v průběhu 30 minut po jídle (po snídani a večeři).

•    Je důležité, abyste užíval(a) přípravek přesně podle doporučení lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Capecitabin Actavis, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Capecitabin Actavis, než jste měl(a), kontaktujte co nejdříve svého lékaře předtím, než užijete další dávku.

Pokud jste užil(a) mnohem více kapecitabinu, než jste měl(a), mohly by se u Vás objevit následující nežádoucí účinky: nevolnost, zvracení, průjem, zánět nebo vředy ve střevu nebo dutině ústní, bolest či krvácení ve střevech nebo žaludku nebo snížení funkce kostní dřeně (pokles počtu určitých typů krvinek). Neprodleně informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte jakékoli z těchto příznaků.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Capecitabin Actavis

Nezdvojnásobujte dávku, abyste nahradila(a) zapomenutou dávku. Namísto toho, pokračujte v užívání přípravku podle běžného dávkového schématu a poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Capecitabin Actavis

Ukončení léčby přípravkem Capecitabin Actavis nevede k žádným nežádoucím účinkům. Pokud užíváte kumarinová antikoagulancia (obsahující např. fenprokumon ), přerušení léčby přípravkem Capecitabin Actavis může vést k nutnosti úpravy dávky antikoagulancia Vaším lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Okamžitě PŘESTAŇTE užívat přípravek Capecitabin Actavis a vyhledejte svého lékaře, pokud se u Vás objeví některý z následujících příznaků:

•    Průjem: pokud máte o více než 4 průjmovité stolice za den oproti Vašemu normálnímu počtu nebo pokud máte průjem v noci.

•    Zvracení: pokud zvracíte častěji než 1x za 24 hodin.

•    Akutní selhání ledvin: nízký nebo žádný výdej moči v důsledku dehydratace

•    Nevolnost: pokud ztrácíte chuť k jídlu a jíte mnohem méně, než jste byl(a) zvyklý(á).

•    Zánět ústní dutiny: pokud máte v ústech a/nebo v hrdle bolestivá, zarudlá, oteklá místa nebo vřídky

•    Kožní reakce na rukou a nohou : pokud máte bolestivé, oteklé, zarudlé nebo brnící ruce a/nebo chodidla.

•    Horečka: pokud máte tělesnou teplotu 38 °C.

•    Infekce: pokud se u Vás objeví příznaky infekce způsobené bakteriemi, viry nebo jinými organismy.

•    Bolest na hrudi: pocítíte-li bolest uprostřed hrudníku, zejména v průběhu fyzické námahy.

•    Steven-Johnsonův syndrom: pokud se u Vás objeví bolestivá červená nebo nafialovělá vyrážka, která se rozšiřuje a tvoří puchýře a/nebo jiná poškození kožní tkáně začínající se objevovat na sliznici (např. ústa a rty), obzvlášť pokud jste měl(a) předtím citlivost na světlo, infekce dýchacího systému (např. bronchitida) a/nebo horečku.

•    DPD nedostatečnost: pokud trpíte známou DPD nedostatečností, je u Vás zvýšené riziko akutního počátečního nástupu toxicity a závažných, život ohrožujících nežádoucích účinků někdy končících úmrtím, které jsou způsobené přípravek Capecitabin Actavis (např. zánět žaludku, zánět sliznice, průjem, neutropenie a neurotoxicita).

Pokud jsou tyto nežádoucí účinky zachyceny včas, obvykle dojde k jejich zlepšení během 2-3 dnů po přerušení léčby. Pokud však nežádoucí účinky přetrvávají, vyhledejte neprodleně lékaře. Váš lékař možná pro další léčbu dávku přípravku Capecitabin Actavis sníží.

Kromě výše uvedených, pokud je přípravek Capecitabin Actavis užíván samostatně, velmi častými nežádoucími účinky, které mohou postihnout více než 1 osobu z 10, jsou:

•    bolest břicha

•    vyrážka, suchá nebo svědící pokožka

•    únava

•    ztráta chuti k jídlu (anorexie)

Tyto nežádoucí účinky mohou být závažné; je proto velmi důležité, abyste okamžitě kontaktoval(a) svého lékaře v případě, že se u Vás objeví nežádoucí účinky. Váš lékař Vám možná sníží dávku a/nebo léčbu přípravkem Capecitabin Actavis dočasně přeruší. Sníží se tak pravděpodobnost, že budou nežádoucí účinky dále pokračovat nebo že se budou zhoršovat.

Další nežádoucí účinky jsou:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob) zahrnují:

-    pokles počtu bílých nebo červených krvinek (zjištěný při testech)

-    dehydratace, úbytek tělesné hmotnosti

-    nespavost (insomnie), deprese

-    bolest hlavy, ospalost, závratě, abnormální pocity na kůži (necitlivost nebo pocity brnění)

-    změny chuti

-    podráždění očí, zvýšené slzení, zarudnutí oka (zánět spojivek)

-    zánět žil (tromboflebitida)

-    dušnost, krvácení z nosu, kašel, příznaky rýmy

-    opar nebo j iná herpetická infekce

-    infekce plic nebo dýchacích cest (např. zápal plic nebo zánět průdušek)

-    krvácení ze střeva, zácpa, bolest horní části břicha, zažívací obtíže, plynatost, sucho v ústech

-    kožní vyrážka, ztráta vlasů (alopecie), zarudnutí kůže, suchost kůže, svědění (pruritus), změna barvy kůže, ztráta kůže, zánět kůže, změny nehtů

-    bolesti kloubů nebo končetin, hrudníku nebo zad

-    horečka, otoky končetin, pocit nemoci

-    problémy s funkcí jater (zjištěné při vyšetření krve) a zvýšení hladiny bilirubinu (vylučovaného játry) v krvi.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) zahrnují:

-    krevní infekce, infekce močových cest, infekce kůže, infekce nosu a hrdla, infekce způsobené kvasinkami (včetně postižení úst), chřipka, zánět žaludku a střev, absces kolem zubů

-    bulky pod kůží (lipom)

-    pokles počtu krevních buněk včetně krevních destiček, ředění krve (zjištěné při testech)

-    alergie

-    cukrovka, snížení hladiny draslíku v krvi, podvýživa, vzestup hladiny triglyceridů v krvi

-    stav zmatenosti, záchvaty paniky, depresivní nálada, pokles libida

-    obtížné vyjadřování, zhoršená paměť, ztráta koordinace pohybů, poruchy rovnováhy, slabost, poškození nervů (neuropatie) a problémy s vnímáním

-    zamlžené nebo dvojité vidění

-    závratě, bolest ucha

-    nepravidelný tlukot srdce a palpitace (srdeční arytmie), bolest na hrudníku a srdeční záchvat (infarkt)

-    krevní sraženiny v hlubokých žilách, vysoký nebo nízký krevní tlak, návaly horka, chladné končetiny, nachové skvrny na kůži,

-    krevní sraženiny v plicních cévách (embolie plic), kolaps plíce, vykašlávání krve, astma, dušnost při námaze,

-    obtíže s polykáním, neprůchodnost střev, hromadění tekutiny v břišní dutině, zánět tenkého nebo tlustého střeva, žaludku nebo jícnu, bolest v dolní části břicha, nepříjemné pocity v břiše, pálení žáhy (při návratu obsahu žaludku do jícnu), krev ve stolici

-    žloutenka (zežloutnutí kůže a očí)

-    kožní vředy a puchýře, reakce kůže na sluneční záření, zarudnutí dlaní, otok nebo bolest v obličeji

-    otok nebo ztuhlost kloubů, bolest kostí, bolest v obličeji, svalová slabost nebo ztuhlost

-    hromadění tekutiny v ledvinách, častější močení v noci, neschopnost udržet moč (inkontinence), krev v moči, zvýšená hladina kreatininu v krvi (známky poruchy funkce ledvin)

-    neobvyklé krvácení z pochvy

-    otok (edém), zimnice a třesavka.

Některé z těchto nežádoucích účinků jsou častější, pokud se při léčbě nádorů používá kapecitabin v kombinaci s jinými léky. Další nežádoucí účinky při tomto způsobu podávání jsou následující:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob) zahrnují:

-    pokles hladiny sodíku, hořčíku nebo vápníku v krvi, vzestup hladiny cukru v krvi

-    bolest nervů

-    zvonění nebo hučení v uších (tinnitus), ztráta sluchu

-    zánět žil

-    škytavka, změna hlasu

-    bolest nebo změněné/abnormální pocity v ústech, bolest čelisti

-    pocení, noční pocení

-    svalové křeče

-    obtíže při močení, krev nebo bílkovina v moči

-    podlitina (modřina) nebo reakce v místě vpichu injekce (při souběžném podávání jiných léků v injekcích).

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob) zahrnují:

-    zúžení nebo uzavření slzných kanálků (stenóza slzovodů)

-    selhání jater

-    zánět vedoucí k poruše nebo neprůchodnosti při vylučování žluči (cholestatický zánět jater)

-    specifické změny na elektrokardiogramu (prodloužení QT intervalu)

-    určité typy arytmií (včetně fibrilace komor, torsade de pointes a bradykardie)

-    zánět oka způsobující bolest oka a možné problémy se zrakem

-    zánět kůže způsobující olupující se červené skvrny z důvodu onemocnění imunitního systému

-    selhání ledvin z důvodu dehydratace.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob) zahrnují:

-    závažná kožní reakce, jako je například kožní vyrážka, vředy a tvorba puchýřů, které mohou zahrnovat vředy v ústech, v nose, na genitáliích, na rukách, na nohou a v oblasti očí (červené a nateklé oči).

-    toxická leukoencefalopatie.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Capecitabin Actavis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za Použitelné do/EXP.

Datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Capecitabin Actavis obsahuje

-    Léčivou látkou je capecitabinum (150 mg v jedné potahované tabletě).

-    Léčivou látkou je capecitabinum (500 mg v jedné potahované tabletě).

-    Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza (E460), hypromelóza (E464), sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát (E572).

Potahová vrstva tablety: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 6000, červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Capecitabin Actavis vypadá a co obsahuje toto balení

Bikonvexní potahované tablety růžové barvy oválného tvaru s vyraženým ‘150”7“500” na jedné straně a hladké na druhé straně.

Jedno balení přípravku Capecitabin Actavis 150 mg potahované tablety obsahuje 60 potahovaných tablet.

Jedno balení přípravku Capecitabin Actavis 500 mg potahované tablety obsahuje 120 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78 220 Hafnarfjoróur Island

Výrobce

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie:

Bulharsko:

Česká republika:

Dánsko:

Estonsko:

Finsko:

Francie:

Irsko:

Island:


Capecitabine Actavis 150/500 mg comprimes pellicules Capecitabine Actavis 150/500 mg filmomhulde tabletten Capecitabin Actavis 150/500 mg Filmtabletten Capecitabine Actavis 150 mg film-coated tablets Capecitabine Actavis 500 mg film-coated tablets Capecitabin Actavis 150 mg Capecitabin Actavis 500 mg Capecitabin Actavis Capecitabin Actavis

Capecitabin Actavis 150 mg tabletti, kalvopaallysteinen Capecitabin Actavis 500 mg tabletti, kalvopaallysteinen CAPECITABINE ARROW 150 mg, comprime pellicule CAPECITABINE ARROW 500 mg, comprime pellicule Capecitabine Actavis 150mg Film-coated Tablets Capecitabine Actavis 500mg Film-coated Tablets Capecitabin Actavis

Itálie:

Lotyšsko:

Capecitabina Aurobindo

Capecitabine Actavis 150 mg apvalkotás tabletes Capecitabine Actavis 500 mg apvalkotás tabletes

Lucembursko:

Capecitabine Actavis 150 mg comprimes pellicules Capecitabine Actavis 500 mg comprimes pellicules

Maďarsko:

Capecitabin Actavis 150 mg filmtabletta Capecitabin Actavis 500 mg filmtabletta

Nizozemsko

Capecitabine Aurobindo 150 mg filmomhulde tablett Capecitabine Aurobindo 500 mg filmomhulde tabletten

Norsko:

Capecitabin Actavis 150 mg tabletter, filmdrasjerte Capecitabin Actavis 500 mg tabletter, filmdrasjerte

Portugalsko:

Rakousko:

Capecitabina Aurovitas

Capecitabin Actavis 150 mg Filmtabletten

Capecitabin Actavis 500 mg Filmtabletten

Rumunsko:

Capecitabina Actavis 150mg comprimate filmate Capecitabina Actavis 500 mg comprimate filmate

Slovenská republika:

Capecitabine Actavis 150 mg Capecitabine Actavis 500 mg

Španělsko:

Capecitabina Aurovitas Spain 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG

Capecitabina Aurovitas Spain 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG

Švédsko:

Velká Británie:

Capecitabin Actavis

Capecitabine Actavis 150mg Film-coated Tablets Capecitabine Actavis 500mg Film-coated Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8.7.2016

8