Příbalový Leták

Caniquantel Plus Ochucené


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CANIQUANTEL PLUS OCHUCENÉ tablety


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Přípravek obsahuje v 1 tabletě:

Léčivé látky:

Praziquantelum 50 mg

Fenbendazolum 500 mg


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta

Bílé až béžové tablety s křížem na jedné straně


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Psi, kočky.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Přípravek CANIQUANTEL PLUS tablety OCHUCENÉ je určen jako anthelmintikum proti

endoparazitům psů a koček, jak plochých, tak oblých červů.

Jde zejména o Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala,

Ancylostoma caninum, Ancylostoma tubaeformis, Trichuris vulpis, Phisaloptera spp.,

Aelurostrongylus spp., Angiostrongylus spp., Filaroides spp., Capillaria spp., Strongyloides

stercoralis, Echinicoccus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipilidium caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp. ,Diphyllobothrium spp.


4.3 Kontraindikace

Nejsou.


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině anthelmintik se může vyvinout po častém, opakovaném použití anthelmintik ze stejné skupiny.


4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či nesprávným podáním léku.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít během březosti a laktace.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.


4.9 Podávané množství a způsob podání

Přípravek CANIQUANTEL PLUS tablety OCHUCENÉ se aplikuje psům a kočkám perorálně: tableta se podává přímo do tlamy, v krmivu nebo rozdrcená v potravě. Není nutné hladovění nebo dietní opatření.


Obecná dávka: 5 mg praziquantelu a 50 mg fenbendazolu na 1 kg ž.hm. (tj. 1 tableta / 10 kg ž.hm.)


Doporučené dávkování přípravku CANIQUANTEL PLUS tablety OCHUCENÉHmotnost

(kg)

Dávka

(tablety)

Kočky

do 2

2 – 4

nad 4

¼

½

¾

Štěňata a malá plemena psů

do 2

2 – 5

5 - 10

¼

½

1

Střední plemena psů

10 – 15

15 – 25

25 - 30

1 ½

2

3

Velká plemena psů

30 – 40

40 - 50

4

5


Zpravidla se léčba provádí jednorázově. V případě masivní invaze je možné léčbu opakovat ve dvou následujících dnech.


Program odčervení:

Je-li prokázána echinokokóza, je nutné opakované podání přípravku z důvodu rizika nakažení člověka.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Případné předávkování přípravku může navodit přechodnou nevolnost, zvracení a diareu. Tyto

nežádoucí účinky vymizí velmi rychle bez léčebného zákroku. Psi snáší trojnásobnou dávku, kočky jsou poněkud více citlivé.


4.11 Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina:Benzimidazoly a příbuzné substance

ATCvet kód: QP52AC30


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Široké spektrum antiparazitární účinnosti přípravku navozuje kombinace praziquantelu a fenbendazolu. Praziquantel narušuje stěny cyst trematod a cestod a porušuje permeabilitu jejich stěn. Paraziti jsou likvidovány macerací. Fenbendazol patří do skupiny benzimidazolu a působí interferencí při absorpci glukózy a její metabolizaci v glykogen. Po příjmu fenbendazolu parazitem dochází k likvidaci jeho energetického metabolismu a k navození neurotoxického efektu.


5.2 Farmakokinetické údaje

Praziquantel je rychle absorbován organizmem, nejvyšší koncentrace je v séru prokazována za 30 – 60 minut. Je metabolizován v játrech a ledvinami vylučován. Poločas eliminace je 0,1 – 0,3 hodin. Maximální koncentrace fenbendazolu v séru zvířat je prokazována za 6 – 30 hodin. Za 10 – 27 hodin je eliminováno 50%. Oxidační metabolismus fenbendazolu probíhá převážně v játrech, více než 50% je vylučováno trusem a jen malé množství močí.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Natrium-lauryl-sulfát

Povidon

Magnesium-stearát

Rostlinné aroma v prášku


6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.


6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 4 roky


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25C.

Uchovávejte v suchu.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Polyvinylchloridový blistr s 12 tabletami, vnější přebal papírová skládačka.

10 blistrů po 12 tabletách, vnější přebal papírová skládačka.

Balení: 1 x 12 tablet, 10 x 12 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Euracon Pharma Consulting & Trading GmbH

Max-Planck-Strasse 11

D-85716 Unterschleissheim

Německo


8. Registrační číslo

96/091/98-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace

11. 8. 1998; 18.3.2004, 16.6.2011


10. DATUM REVIZE TEXTU

Srpen 2014
4