Příbalový Leták

Canigen Dhppi L


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CANIGEN DHPPi/L

Lyofilizát a suspenze pro injekční suspenzi pro psy.


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


1 dávka (1 ml) obsahuje:

Léčivé látky:

Lyofilizát:

Virus febris contagiosae canis attenuatum (CDV) kmen Lederle . . . . . . . . . . . . . . . 103,0-104,9 TCID50*

Virus laryngotracheitidis contagiosae canis atten. (CAV-2) kmen Manhattan 104,0-106 ,0 TCID50*

Parvovirus enteritidis canis attenuatum (CPV) kmen CPV780916 . . . . . . . . . . . . . .105,0 -106,8 TCID50*

Virus parainfluensis canis attenuatum (CPiV) kmen Manhattan . . . . . . . . . . . . . . 105,0 -106,9 TCID50*˛

Suspenze:

Leptospira interroganssérovar canicola inactivata, kmen 601903 . . . >80% ochranná dávka **

Leptospira interroganssérovar icterohaemorrhagiae inactivata, kmen 601895 .. .>80% ochranná dávka **


* 50% infekční dávka pro tkáňové kultury

** dle monografie 447 evropského lékopisu, zkouška účinnosti na křečcích

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Lyofilizát a suspenze pro injekční suspenzi.

Lyofilizát: Bílá peleta

Suspenze: Průhledná tekutina


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Psi.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


K aktivní imunizacipsů od 8 týdnů věku:
-k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených virem psinky;
-k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených psímadenovirem typu 1;
-k prevenci klinických příznaků a mortality a snížení vylučování psího parvoviru dle čelenžních studií provedených s CPV-2b kmenem;
-k prevenci klinických příznaků a snížení vylučovánípsího parvoviru dle čelenžní studie provedenés CPV-2c kmenem;
-ke snížení respiračníchklinických příznaků a vylučování viru parainfluenzy psůa psíhoadenoviru typu 2;
-k prevenci mortality asnížení infekce, klinických příznaků, kolonizace a lézíledvin avylučování L.canicola močí;
-ke snížení infekce, klinických příznaků, kolonizace ledvina vylučováníL.icterohaemorrhagiae močí;


Nástup imunity

Nástup imunity byl prokázán 3 týdny po primovakcinaci u psinky, parvovirózy a infekční laryngotracheitidy (CAV–2), po 4 týdnech u infekční hepatitidy ( CAV-1) a parainfluenzy, po 5 týdnech u L.canicola a po 2 týdnech u L. icterohaemorrhagiae.


Doba trvání imunity

Doba trvání imunity je jeden rok po primovakcinaci u všech složek.

ProCPV a CAV-1 byla délka imunity prokázánasérologicky. ProCPV se ukázalo, žejeden rok po vakcinacijsou protilátky proti CPV-2 aCPV-2c stále přítomny. Ve studiích trvání imunitynebyl zjištěn žádný významný rozdíl mezi skupinou vakcinovanýcha kontrolních psů vevylučování viru pro CPiVa CAV-2, ve snížení kolonizaceledvin pro L.canicola a L.icterohaemorrhagiae, anive snížení ledvinových lézí a vylučování L. Canicola močí.

4.3 Kontraindikace


Nejsou.


4.4 Zvláštní upozornění <pro každý cílový druh>


Přítomnostmateřských protilátek (u štěňat od vakcinovanýchfen), může v některýchpřípadech ovlivnit vakcinaci. Proto by mělo být vakcinační schéma odpovídajícím způsobem upraveno(viz bod 4.9).


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Povakcinaci se živévirové vakcinační kmeny(CAV-2, CPV)mohou rozšířit na nevakcinovaná

zvířatabez jakéhokoli patologickéhoefektu pro zvířata v kontaktu.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Popodání jedné dávky přípravku může být často pozorována mírnálokální reakce, kteráspontánně vymizí během 1 až 2 týdnů. Tatopřechodná lokální reakce můžebýt otok( 4cm), nebo mírnýdifuzní lokálníedém, ve vzácnýchpřípadech spojený sbolestí nebo svěděním.
Přechodnépost-vakcinační letargickéstavy jsou běžné.Ve vzácných případechmůže být pozorována hypertermienebo zažívacíporuchy, jako je anorexie, průjem nebo zvracení.
Byly popsány velmi vzácnéhypersenzitivní reakce, vpřípadě takové alergickénebo anafylaktické reakceby měla být podána adekvátní symptomatická léčba.


Četnostnežádoucích účinkůje charakterizovánapodle následujících pravidel:
-Velmi časté(více než1 z 10zvířat, která vykazujínežádoucí účinkyv průběhujednohoošetření)
-Časté (u více než1, ale méně než10 zvířatze 100zvířat)
-Neobvyklé(u více než1, ale méně než10 zvířatz 1000zvířat)
-Vzácné(u vícenež1, ale méně než10 zvířatz 10.000zvířat)
-Velmi vzácné(u méně než1zvířez 10.000zvířat, včetně ojedinělých hlášení).


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat během březosti a laktace.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným

veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Po smíchání lyofilizované a tekuté složky okamžitě podávejte subkutánně jednu dávku Canigenu DHPPi/L dle následujícího vakcinačního schématu:


Primovakcinace:

První vakcinace se provádí u štěňat od 8 týdnů věku.

Druhá vakcinace po 3 – 4 týdnech.


Každoroční revakcinace:
Jednabooster injekcejedné dávky by měla býtpodána 1 rok po druhé injekcia poté každý rok.

Mateřské protilátky mohou v některých případech ovlivnit imunitní odpověďna vakcinaci. V takových případech se doporučuje aplikovattřetí dávku vakcíny od 15týdnů věku.

Vzhledrekonstituovaného přípravku jelehce narůžovělý béžový.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Desetinásobná dávka CANIGENU DHPPi/L neprokázala žádné jiné vedlejší účinky než ty uvedené

v bodu 4.6. „Nežádoucí účinky“ s výjimkou, že doba trvání lokálních reakcí byla zvýšena(až 26 dnů).


4.11 Ochranné lhůty


Není určeno pro potravinová zvířata.


5. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: živé virové a inaktivované bakteriální vakcíny pro psy.

ATCvet kód: QI07AI02


Ke stimulaci aktivní imunity protiviru psinky, adenoviru psů, parvoviru psů, viru psí parainfluenzya L. interrogansséroskupiny canicolaa L. interrogansséroskupiny icterohaemorrhagiae.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Lyofilizát

Želatina

Hydroxid draselný

Laktosa monohydrát

Kyselina glutamová

Dihydrogenfosforečnan draselný

Hydrogenfosforečnan draselný

Voda na injekci

Chlorid sodný

Hydrogenfosforečnan sodnýbezvodý

Tekutá složka

Hydroxid sodný

Sacharosa

Dihydrogenfosforečnan draselný

Hydrogenfosforečnan draselný

Trypton – Pankreatinem hydrolyzovaný kasein

Voda na injekci

Hydrogenfosforečnan draselný

Dihydrogenfosforečnan draselný


6.2 Inkompatibility


Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 18 měsíců.

Doba použitelnosti po prvním otevření: obsah lékovky spotřebujte bezprostředně po naředění.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte a přepravujte chlazené (2C – 8C).

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Skleněná lahvička typu I obsahující 1dávku lyofilizátu askleněná lahvička typu Iobsahující 1 mlsuspenze. Lahvičky jsou uzavřenybutyl-elastomerovou zátkou ahliníkovou pertlí.

Velikosti balení:

Plastová nebo kartonová krabička obsahující:

1 lahvička lyofilizátu a 1 lahvička suspenze

10 lahviček lyofilizátu a 10 lahviček suspenze

25 lahviček lyofilizátu a 25 lahviček suspenze

50 lahviček lyofilizátu a 50 lahviček suspenze

100 lahviček lyofilizátu a 100 lahviček suspenze

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad,který pochází z tohotoveterinárního léčivého přípravku,musí být likvidovánvsouladu s místními požadavky.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


VIRBAC SA

1ére Avenue – 2065 m

L.I.D.

06516 – Carros (Francie)8. Registrační číslo


97/002/16-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


7. 1. 2016


10. DATUM REVIZE TEXTU


Únor 2016


DALŠÍ INFORMACE


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.1