Příbalový Leták

Canidryl 100 Mg

Příbalová informace

CANIDRYL 20 mg, 50 mg A 100 mg TABLETY

PRO PSY


CarprofenUM

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea, Co. Galway, Irsko


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Canidryl 20 mg, 50 mg a 100 mg tablety pro psy

Carprofenum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna tableta s příchutí grilovaného masa obsahuje:

Léčivá látka

Carprofenum 20,0 mg v jedné tabletě

Carprofenum 50,0 mg v jedné tabletě

Carprofenum 100,0 mg v jedné tabletě


4. INDIKACE

Zmírnění zánětu a bolesti při onemocněních muskuloskeletálního systému a degenerativních onemocnění kloubů.

Tlumení pooperační bolesti jako pokračování parenterální analgezie.


5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u koček.

Nepoužívat u štěňat mladších 4 měsíců.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u psů trpících srdečními, jaterními, ledvinovými nemocemi nebo u kterých hrozí nebezpečí gastrointestinální ulcerace, krvácení nebo je prokázána krevní dyskrazie.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Byly popsány typické nežádoucí účinky spojené s užíváním NSAIDs, jako jsou zvracení, měkké výkaly/průjem, krev ve stolici, ztráta apetitu a letargie. Tyto nežádoucí účinky se objevují nejčastěji v průběhu prvního týdne léčby, jsou ve většině případů přechodného charakteru a vymizí v průběhu léčby. Zřídka mají vážný nebo fatální průběh.

Pokud dojde k nežádoucí reakci, je třeba pozastavit podávání přípravku a vyhledat radu veterinárního lékaře. Stejně jako u ostatních NSAIDs existuje riziko zřídkavých ledvinových nebo idiosynkratických jaterních nežádoucích účinků.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ.

Pro perorální podání.

4 mg karprofenu na kg ž.hm. denně.

Počáteční dávka 4 mg karprofenu na kg ž.hmpodaná jako jediná denní dávka nebo rozdělena na dvě stejně velké dávky. V závislosti na klinické odezvě může být denní dávka snížena. Délka léčby je závislá na klinické odezvě. Dlouhodobá léčba by měla probíhat pod dohledem veterinárního lékaře.

Na prodloužení analgetického a protizánětlivého účinku po operaci může být karprofen v tabletách podáván v dávce 4 mg / kg ž. hm./ den po dobu 5 dní jako pokračování parenterální předoperační léčby injekčně podaným karprofenem.

Nepřekračovat doporučené dávkování.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nevztahuje se


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.


11 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v suchu v původním obalu.

Chraňte před světlem.

Nepoužité půlkytablet zlikvidujte.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.


12 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte u březích nebo laktujících fen.

Použití u starších psů představuje určité riziko. Jestliže je použití nevyhnutelné, je nutné pečlivé klinické sledování psů.

Nepoužívat u dehydrovaných, hypovolemických nebo hypotenzních psů, protože hrozí riziko zvýšení renální toxicity.

Nepodávat současné s potencionálně nefrotoxickými léčivy.

NSAIDs mohou způsobit inhibici fagocytózy, a proto v případě léčby zánětu, který je spojen s bakteriální infekcí, je nutné zvážit použití antimikrobiální terapie.

Nepodávat současně nebo v průběhu (před a po) 24 hodin jiná NSAIDs.

Některá NSAIDs se mohou silně vázat na plasmatické bílkoviny a tak soutěžit s jinými silně navázanými léčivy, což může vést k toxickým účinkům.

Karprofen se nesmí podávat s glukokortikoidy.

Neexistuje žádné specifické antidotum pří předávkování karprofenem, postupuje se podle obecných zásad podpůrné terapie při předávkování NSAIDs.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného požití tablet vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci ošetřujícímu lékaři. Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2011


15. DALŠÍ INFORMACE

Velikost balení: blistry

6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 70, 84, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300, 500, 1000 tablet

Velikost balení: lahve

20mg: 6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 70, 84, 98, 100, 140,180, 200, 250, 280, 300, 500, 1000.

50mg: 6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 70, 84, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300, 500

100mg: 6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 70, 84, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis