Příbalový Leták

Canesten Gyn Combi Pack

sp. zn. sukls10593/2013

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU Canesten GYN COMBI PACK

vaginální tableta a krém

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna vaginální tableta obsahuje: léčivou látku Clotrimazolum 0,5 g

1 g krému (typu o/v) obsahuje: léčivou látku: Clotrimazolum 0,01 g

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

vaginální tableta + krém

-    téměř bílá až slabě nažloutlá podlouhlá vaginální tableta, na jedné straně vyraženo MU, na druhé straně vyraženo BAYER

-    jemný bílý krém

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Canesten - vaginální tableta je širokospektré antimykotikum, které se používá k léčbě gynekologických zánětů způsobených houbovitými mikroorganizmy, kvasinkami, plísněmi především rodu Candida. Navíc působí proti infekcím pochvy způsobeným grampozitivními mikroby, především streptokoky a stafylokoky, Gardnerella vaginalis a gramnegativními mikroby (Bacteroides).

Canesten - krém je širokospektré antimykotikum, určené pouze pro zevní použití. Užívá se k léčbě zánětů způsobených houbovitými mikroorganizmy, kvasinkami, především rodu Candida a plísněmi. Navíc působí proti zánětům způsobeným grampozitivními mikroby, především streptokoky a stafylokoky,Gardnerella vaginalis a gramnegativními mikroby (Bacteroides).

Krém se používá u zánětů zevních rodidel (vulvitídy) u ženy a obdobně u balanitídy u muže (především způsobených rodem Candida).

Canesten krém se rovněž používá k lokální léčbě kožních onemocnění s různou lokalizací: tinea pedis, tinea manuum, tinea corporis, tinea inguinalis, pityriasis versicolor (původce Malassezia furfur),erythrasma (Corynebacterium minutissimum), kožní onemocnění způsobená bakteriemi citlivými na Canesten, seborrhoická dermatitída jen při mikrobiální spoluúčasti shora jmenovaných patogenů.

Přípravek CANESTEN GYN COMBI PACK je určen pro dospělé a mladistvé od 12 let věku.

4.2. Dávkování a způsob podání

Canesten-vaginální tableta:

Aplikace Canestenu - vaginální tablety se provádí jednorázově, nejlépe večer před spaním. Tableta se zavádí co nejhlouběji do pochvy pomocí aplikátoru. Při přetrvání obtíží déle než 7 dní po aplikaci je třeba navštívit lékaře.

Canesten krém:

Vulvitída,balanitída:

Canesten krém se u zánětů zevních rodidel u žen a balanitídy u mužů nanáší 2 až 3x denně na postižená místa v tenké vrstvě, u žen na zevní rodidla až k análnímu otvoru,u mužů na kůži předkožky a žaludu. Proužek krému o délce půl centimetru by měl postačit k zaléčení oblasti velikosti dlaně.

Obvyklá doba léčby je 1-2 týdny

Pokud příznaky přetrvávají i po 7 dnech léčby, má pacient vyhledat lékaře.

Pacienta je třeba poučit, aby bez porady s lékařem neužíval přípravek déle než 4 týdny.

Léčba může být opakována, přesto rekurentní infekce mohou indikovat jiné základní onemocnění. Pacient by měl vyhledat lékaře, pokud se symptomy během 6 měsíců vrátí.

Protože obvykle jsou postižené jak vagina, tak i vulva, kombinovaná léčba (léčba obou těchto oblastí) by měla probíhat současně.

Léčba Canestenem krémem by měla být doplněna o léčbu vaginálními tabletami.

Sexuální partner by měl také podstoupit místní léčbu a to nejen když má příznaky infekce, např. svědění, zánět.Doporučovaná léčba je aplikace přípravku Canesten krém na předkožku a žalud a to 2-3 krát denně a to po dobu 1-2 týdnů.

Léčba obou sexuálních partnerů předchází vzniku možné opakované infekce (reinfekce).

Léčení nemá být prováděno během menstruace. Léčba by měla skončit před nástupem menstruace.

Během léčby se nesmí používat tampony, intravaginální výplachy, spermicidní nebo jiné vaginální produkty.

Při vaginální infekci a následné léčbě se doporučuje vyhnout se vaginálnímu styku, protože infekce by tak mohla být přenesena na partnera.

Kožní dermatomykózy, erythrasma a pityriasis versicolor:

Canesten krém se nanáší 2-3x denně na postižená místa v tenké vrstvě. Proužek krému o délce půl centimetru by měl postačit k zaléčení oblasti velikosti dlaně.

Obvyklá doba léčby je u dermatomykóz - 3 až 4 týdny, u dg. erythrasma - 2 až 4 týdny, u pityriasis versicolor - 1až 3 týdny. Pro dosažení kompletního uzdravení musí být krém používán výše uvedenou dobu, a to i pokud vymizí klinické známky onemocnění

Před každým použitím krému je třeba postižené místo pečlivě omýt a osušit.

Pokud nedojde ke zlepšení příznaků po 2 týdnech léčby, má pacient vyhledat lékaře. Pacienta je třeba poučit, aby bez porady s lékařem neužíval přípravek déle než 4 týdny.

Pediatrická _ populace

Přípravek Canesten GYN COMBI PACK je vhodný pro mladistvé od 12 let věku.

4.3. Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Clotrimazol pokud je aplikován v oblasti genitálií (u žen intravaginálně,na labia a přilehlé oblasti vulvy, u mužů na předkožku a žalud penisu) může snižovat účinnost a bezpečnost některých antikoncepčních pomůcek, jako například kondomu či pesaru. Účinek je dočasný a vyskytuje se pouze v průběhu léčby.

Canesten krém obsahuje cetylstearylalkohol, který může vyvolat lokální kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

Pacientka by měla navštívit lékaře, pokud má zvýšenou teplotu (38°C a vyšší), zimnici, bolesti v podbřišku, bolesti zad, zapáchající vaginální výtok, nauseu, vaginální krvácení a/nebo přidruženou bolest v bedrech, pálení při močení nebo jiné obtíže s močením spojené s vaginálním výtokem.

Krém ani tablety se nesmí polykat a nesmí přijít do kontaktu s okem.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné podání vaginálního clotrimazolu a perorálního tacrolimu (FK-506 imunosupresant) nebo sirolimu může vést k zvýšení plasmatických hladin tacrolimu nebo sirolimu. Pacientky by proto měly být pečlivě monitorovány na přítomnost nežádoucích účinků nebo symptomů předávkování tacrolimem nebo sirolimem a pokud je to nutné tak i stanovením příslušných plasmatických hladin.

4.6. Fertilita,těhotenství a kojení

Fertlita:

Studie k posouzení vlivu clotrimazolu na fertilitu nebyly u lidí provedeny.Studie u zvířat přesto nepotvrdily žádný vliv na fertilitu.

Těhotenství:

Údaje po podávání clotrimazolu těhotným ženám jsou omezené.

Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky.

Podávání clotrimazolu v prvním trimestru těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje.

Při terapii přípravkem Canesten GYN COMBI PACK během těhotenství musí aplikaci vaginální tablety provádět lékař.

V době těhotenství je nutno zavádět tabletu bez použití aplikátoru!

Kojení:

Dostupné farmakodynamické/toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučování clotrimazolu a jeho metabolitů do mateřského mléka.Kojení má být během léčby přerušeno.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8. Nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny z postmarketingového použití Clotrimazolu.

Protože tyto nežádoucí účinky byly hlášeny dobrovolníky a to z populace nejasné velikosti, není možné spolehlivě určit frekvenci jejich výskytu.

Poruchy imunitního systému(krém i tableta)

-alergické reakce (mdloby, hypotenze, dyspnoe, urticaria)

Poruchy reprodukčního systému a prsu (tableta)

-peeling genitálu, svědění, vyrážka, otok, dyskomfort, pálení, podráždění, erytém,vaginální krvácení

Poruchy kůže a podkožní tkáně (krém):

-puchýře, dyskomfort/bolest, otok, podráždění, exfoliace, svědění, vyrážka, bodání/pálení, erytém

Gastrointestinální poruchy (tableta)

-bolest břicha

Poruchy ledvin a močových cest (krém i tableta):

-dysurie

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Srobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování

Riziko akutní intoxikace po předávkování je při vaginální, dermální aplikaci nebo po náhodném požití nepravděpodobné.Specifické antidotum není známo.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antimykotikum pro lokální aplikaci - deriváty imidazolu a triazolu ATC kód:D01A C01

Mechanismus účinku:

Clotrimazol působí inhibicí syntézy ergosterolu, která vede ke strukturálnímu a funkčnímu poškození cytoplazmatické membrány.

Farmakodynamické účinky:

Clotrimazol má široké antimykotické spektrum in vivo a in vitro, které zahrnuje dermatofyty, kvasinky, plísně atd.

Za vhodných testovacích podmínek jsou MIC pro tyto typy hub v oblasti nižší než 0,062- 8 pg/ml substrátu.

Účinek clotrimazolu je především fungistatický. In vitro účinkuje na proliferující elementy, spory hub jsou jen málo citlivé.

Navíc Canesten GYN Kombi rovněž působí proti gram-pozitivním mikroorganizmům (Streptokoky, Stafylokoky, Gardnerella vaginalis) a gram-negativním mikroorganizmům (Bacteroides).

In vitro tlumí clotrimazol množení Corynebacterií a grampozitivních koků (s vyjímkou Enterokoků) v koncentracích 0,5 - 10 pg/ml substrátu.

Primární rezistence u citlivých druhů hub je velmi vzácná, vývoj sekundární rezistence byl až dosud pozorován jen ve velmi ojedinělých případech při dodržování léčebných podmínek.

5.2.    Farmakokinetické vlastnosti.

Vstřebávání clotrimazolu po intravaginálním podání je nízké a tvoří 3 - 10 % podané dávky, při dermální aplikaci méně než 2 % podané dávky. Díky rychlému hepatálnímu metabolismu absorbovaného clotrimazolu na farmakologicky inaktivní metabolity je vrchol plazmatické koncentrace clotrimazolu po vaginální aplikaci dávky 500 mg menší než 10 ng/ml (tj. pod možností detekce). Clotrimazol podávaný intravaginálně tak nevyvolává měřitelné systémové ani nežádoucí účinky.

5.3.    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání,genotoxicity,hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční a vývojové toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka..

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.    Seznam pomocných látek

Canesten - vaginální tableta:

Pentahydrát kalcium-laktátu, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, hypromelosa 2910/15, mikrokrystalická celulosa, kyselina mléčná.

Canesten - krém:

Benzylalkohol, vorvaňovina, cetylstearylalkohol, oktyldodekanol, polysorbát 60, sorbitan-stearát, čištěná voda.

6.2.    Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3. Doba použitelnosti

3 roky

6.4.    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25° C.

6.5.    Druh obalu a obsah balení

tableta: hliníkový strip, bílý plastový aplikátor v krabičce,

krém: Al tuba s membránou, PE šroubovací uzávěr s hrotem uvnitř vrchní části,,krabička krabička.

Velikost balení

1 vaginální tableta 20 g krému

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Návod k použití aplikátoru:

1.    Vytáhněte píst A na doraz. Umístěte poševní tabletu do aplikátoru B.

2.    Zaveďte aplikátor s tabletou co nejhlouběji do pochvy, nejlépe v poloze vleže na zádech s mírně pokrčenými dolními končetinami.

3.    Zatlačte píst A až na doraz, čímž umístíte tabletu do pochvy. Vyjměte aplikátor.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer s.r.o., Praha, Česká republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

54/033/98-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

13.5.1998 / 18.1. 2012

10.    DATUM REVIZE TEXTU

23.10.2013

6/6