Příbalový Leták

Canergy 100 Mg

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Canergy 100 mg tablety pro psy


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Jedna tableta obsahuje:

Léčivá látka:

Propentofyllinum 100 mg

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Tableta.

Světle hnědá tableta s hnědými skvrnami, kulatá a konvexní, ochucená s křížovou dělící rýhou na jedné straně.

Tablety lze dělit na dvě nebo čtyři stejné části.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Psi.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Zlepšení periferního a cerebrovaskulárního prokrvení cév. Zlepšení netečnosti, letargie a celkového chování u psů.


4.3 Kontraindikace


Další informace jsou uvedeny v bodu 4.7.

Nepoužívat u psů s hmotností nižší než 5 kg.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Nejsou.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Specifická onemocnění (např. poruchy ledvin) se musí léčit odpovídajícím způsobem.

Pozornost by měla být věnována nastavení léčby u psů již léčených z důvodu srdečního selhání nebo bronchiálního onemocnění.

V případech selhávání funkce ledvin je nutné dávku redukovat.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte náhodnému pozření.

V případě náhodného pozření tablet vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Po použití si umyjte ruce.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Ve vzácných případech (u více než 1, ale méně než 10 z 10 000 zvířat) byly hlášeny alergické kožní reakce, zvracení a srdeční poruchy. V těchto případech je třeba léčbu ukončit.

4.7 Použití v průběhu březosti nebo laktace


Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti nebo laktace. Použití u březích nebo kojících fen nebo zvířat pro chov se proto nedoporučuje.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou známy.


4.9 Podávané množství a způsob podání

Základní dávka je 6–10 mg propentofyllinu/kg ž.hm. denně, rozděleno do dvou dávek následovně:100 mg tablet

Tělesná hmotnost (kg)

Ráno

Večer

Denně celkem tablet

Denní celková dávka (mg/kg)

5–8 kg

½

6,25–10,0

>8–10 kg

¾

7,5–9,4

>10–15 kg

1

6,7–10,0

>15–25 kg

1 ½

6,0–10,0

>25–33 kg

2

6,1–8,0

>33–49 kg

3

6,1–9,1

>49–66 kg

4

6,1–8,2

>66–83 kg

5

6,0–7,6

= ¼ tablety = ½ tablety = ¾ tablety = 1 tableta


Tablety se mohou podávat přímo do úst, na zadní část jazyka psa nebo mohou být smíchány v malé kuličky potravin a měly by se podávat nejméně 30 minut před krmením.


Tablety lze dělit na 2 nebo 4 stejné části, aby se zajistilo přesné dávkování. Umístěte tabletu na rovnou plochu, dělenou stranou směrem nahoru a konvexní (zaoblenou) stranou k povrchu.

Půlky: zatlačte palci na obou stranách tablety.

Čtvrtky: zatlačte palci na střed tablety.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Excitační forma tachykardie, hypotenze, zarudnutí sliznic a zvracení.

Vysazení léčby vede ke spontánní remisi těchto příznaků.


4.11 Ochranné lhůty


Není určeno pro potravinová zvířata.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: periferní vazodilatancia; purinové deriváty; propentofylin
ATCvet kód: QC04AD90


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Bylo prokázáno, že propentofyllin zvyšuje průtok krve, zejména srdce a kosterního svalstva. Zvyšuje také průtok krve v mozku a tím i jeho zásobování kyslíkem, aniž by se zvýšila potřeba glukózy v mozku. Má mírně pozitivní chronotropní účinek a výrazně pozitivní inotropní účinek. Kromě toho bylo prokázáno, že má antiarytmický účinek u psů s ischemií myokardu a bronchodilatační účinek, který je rovnocenný účinku aminofylinu.


Propentofyllin zabraňuje agregaci krevních destiček a zlepšuje průtok červených krvinek krevním řečištěm.

Má přímý vliv na srdce a snižuje periferní cévní odpor a tím snižuje srdeční zátěž.


Propentofyllin může zvýšit vůli k pohybu a hranici tělesné zátěže, a to zejména u starších psů.


5.2 Farmakokinetické údaje


Po perorální aplikaci se propentofyllin rychle a úplně vstřebává a rychle se dostává do tkání. Po perorálním podání u psů se dosahuje maximálních plazmatických hladin již za 15 minut.

Poločas rozpadu je přibližně 30 minut a biologická dostupnost původní látky činí asi 30 %. V organizmu je dostupná celá řada účinných metabolitů a biotransformace probíhá především v játrech. Propentofyllin se vylučuje ve formě metabolitů z 80–90 % ledvinami. Zbytek se vylučuje výkaly. Bioakumulace v organizmu neprobíhá.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Monohydrát laktosy

Kukuřičný škrob

Krospovidon

Mastek

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Kalcium-behenát

Droždí, deaktivované

Umělé aroma hovězího masa


6.2 Inkompatibility


Neuplatňuje se.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti zbylých částí tablet: 4 dny.


6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání


Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Zbylé nepoužité části tablet vraťte zpět do blistru a uchovávejte v původním obalu.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Hliník – PA/ALU/PVC blistr

Papírová krabička s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 nebo 50 blistry po 10 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater.

Nizozemsko


8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


96/024/16-C


9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE


1. 4. 2016


10 DATUM REVIZE TEXTU


Duben 2016DALŠÍ INFORMACE


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.
1