Příbalový Leták

Campto

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička (skleněná lahvička ) 40 mg / 2 ml,100 mg / 5 ml


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CAMPTO

koncentrát pro infuzní roztok irinotecani hydrochloridum trihydricum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka

1 lahvička obsahuje irinotecani hydrochloridum trihydricum 40 mg/2 ml.

1 lahvička obsahuje irinotecani hydrochloridum trihydricum 100 mg/5 ml.

1 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje irinotecani hydrochloridum trihydricum 20 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: sorbitol, kyselina mléčná, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l a kyselina chlorovodíková 1 mol/l k úpravě pH na 3,5, voda na injekci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Koncentrát pro infuzní roztok 1 injekční lahvička

1 injekční lahvička/5 injekčních lahviček


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky pro cytotoxické látky.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo:    44/014/98-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis!

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Injekční lahvička (skleněná)


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


CAMPTO

koncentrát pro infuzní roztok irinotecani hydrochloridum trihydricum


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


Intravenózní podání


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:

4 ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


40 mg / 2 ml 100 mg / 5 ml


Krabička (PP lahvička)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CAMPTO

koncentrát pro infuzní roztok irinotecani hydrochloridum trihydricum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka:

1 lahvička obsahuje irinotecani hydrochloridum trihydricum 40 mg/2 ml.

1 lahvička obsahuje irinotecani hydrochloridum trihydricum 100 mg/5 ml.

1 lahvička obsahuje irinotecani hydrochloridum trihydricum 300 mg/15 ml.

1 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje irinotecani hydrochloridum trihydricum 20 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: sorbitol, kyselina mléčná, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l a kyselina chlorovodíková 1 mol/l k úpravě pH na 3,5, voda na injekci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Koncentrát pro infuzní roztok 1 plastová lahvička


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky pro cytotoxické látky.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo:    44/014/98-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis!

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

PP lahvička


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


CAMPTO

koncentrát pro infuzní roztok irinotecani hydrochloridum trihydricum


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


Intravenózní podání


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:

4 ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


40 mg / 2 ml 100 mg / 5 ml 300 mg / 15 ml


6. JINÉ