Příbalový Leták

Campto

sp.zn. sukls177228/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele CAMPTO

koncentrát pro infuzní roztok irinotecani hydrochloridum trihydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

<-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek CAMPTO a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CAMPTO používat

3.    Jak se přípravek CAMPTO používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek CAMPTO uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek CAMPTO a k čemu se používá

Přípravek CAMPTO patří do skupiny léků nazývaných cytostatika (léky užívané při protinádorové léčbě).

Přípravek CAMPTO se používá u dospělých k léčbě pokročilé rakoviny střeva a konečníku, buď v kombinaci s jinými přípravky (tj. 5-fluoruracil/kyselina listová, bevacizumab, cetuximab, kapecitabin) nebo samostatně.

Pokud potřebujete jakékoli další informace o Vašem zdravotním stavu, zeptejte se ošetřujícího lékaře.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CAMPTO používat Nepoužívejte přípravek CAMPTO

-    jestliže jste alergický(á) na trihydrát irinotekan- hydrochloridu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    jestliže máte jakékoli další onemocnění střev nebo se u Vás někdy dříve vyskytla neprůchodnost střev

-    jestliže kojíte

-    jestliže máte vysoké hladiny bilirubinu v krvi (více než trojnásobek normálních horních hladin)

-    jestliže máte těžké poškození kostní dřeně

-    jestliže je Váš stav tělesné výkonnosti špatný (hodnoceno pomocí mezinárodního standardu)

-    jestliže užíváte bylinný lék třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)

Informace o dalších kontraindikacích cetuximabu nebo bevacizumabu, které mohou být použity v kombinaci s přípravkem CAMPTO, najdete v příbalové informaci těchto přípravků.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku CAMPTO se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Přípravek CAMPTO patří mezi protinádorové léky používané při protinádorové léčbě, a proto Vám bude podáván na specializovaném oddělení a pod dohledem lékaře s kvalifikací pro používání léků na léčbu rakoviny. Personál oddělení Vám vysvětlí, na co je zapotřebí dbát během léčby a po ní. Tato příbalová informace Vám může pomoci zapamatovat si tyto informace.

Pokud Vám bude přípravek CAMPTO podán společně s cetuximabem nebo bevacizumabem, přečtěte si rovněž příbalovou informaci těchto přípravků.

1)    Během podávání přípravku CAMPTO (30 až 90 min.) a do 24 hodin po jeho podání se u Vás mohou vyskytnout některé z následujících příznaků: průjem, pocení, bolesti břicha, slzení, poruchy vidění, nadměrná tvorba slin. Lékařský pojem pro tyto uvedené příznaky je akutní cholinergní syndrom, který lze léčit (atropinem).

Pokud se u Vás některý z těchto příznaků vyskytne, ihned o tom informujte svého lékaře, který Vám poskytne potřebnou léčbu.

2)    Od druhého dne po podání přípravku CAMPTO do doby podání další dávky

V průběhu tohoto období se u Vás mohou vyskytnout různé příznaky, které mohou být závažné a vyžadovat okamžitou léčbu a pečlivé sledování.

Průjem

Pokud se u Vás průjem objeví za více než 24 hodin po podání přípravku CAMPTO (“pozdní průjem”), může být závažný. Často se pozoruje asi 5 dní po podání. Tento průjem je nutno léčit ihned a stav bedlivě sledovat. Ihned po první tekuté stolici proveďte následující:

1.    užijte protiprůjmové léky, které Vám lékař dal, přesně podle jeho pokynů. Tuto léčbu nesmíte bez porady s lékařem měnit. Doporučenou protiprůjmovou léčbou je loperamid (4 mg v první dávce a poté 2 mg každé 2 hodiny, i v noci). V léčbě pokračujte nejméně 12 hodin po poslední tekuté stolici. Doporučená dávka loperamidu se nesmí užívat déle, než 48 hodin.

2.    Ihned začněte pít velké množství vody a zavodňovacích (rehydratačních) tekutin (tj. vodu, sodovku, šumivé nápoje, polévku nebo perorální rehydratační léčbu k vnitřnímu užití).

3.    Okamžitě kontaktujte svého lékaře, který dohlíží na léčbu, a informujte ho o průjmu. Pokud nezastihnete lékaře, obraťte se na oddělení nemocnice, které dohlíží na léčbu přípravkem CAMPTO.

Je velmi důležité, aby o průjmu věděli.

Lékaře, nebo oddělení, které dohlíží na léčbu, musíte ihned informovat, jestliže

-    máte pocit nevolnosti nebo zvracíte a/nebo současně máte i průjem

-    máte průjem a současně horečku (nad 38 °C)

-    průjem trvá i po 48 hodinách od zahájení protiprůjmové léčby Pro zvládnutí těchto stavů se doporučuje hospitalizace.

Upozornění!

Neužívejte jiné proptiprůjmové léky, než ty které Vám dal ošetřující lékař, a jiné tekutiny

než popsané výše. Dodržujte pokyny lékaře. Protiprůjmová léčba se nesmí používat preventivně, k

zabránění dalšího výskytu průjmu, ani když se u Vás pozdní průjem vyskytl v předchozích cyklech.

Horečka

Pokud tělesná teplota přesáhne 38 °C, může jít o projev infekce, zvláště pokud máte průjem. Pokud máte horečku (přes 38 °C), obraťte se neprodleně na svého lékaře nebo oddělení nemocnice, aby mohla být zahájena nezbytná léčba.

Pocit nevolnosti a zvracení

Pokud máte pocit nevolnosti nebo zvracíte, obraťte se na svého lékaře nebo oddělení nemocnice. Změny ve složení krve (neutropenie)

Přípravek CAMPTO může způsobit pokles počtu některých bílých krvinek, které hrají důležitou roli v boji proti infekcím. Tento stav se nazývá neutropenie. Neutropenie je závažný stav, který musí být neodkladně léčen a pečlivě sledován. Neutropenie se proto během léčby přípravkem CAMPTO sleduje a lékař Vám má zajistit pravidelné krevní testy v týdenních intervalech.

Potíže s dýcháním

Pokud máte jakékoliv potíže s dýcháním, ihned se obraťte na svého lékaře.

Zhoršení jaterních funkcí

Před zahájením léčby přípravkem CAMPTO a před každým dalším léčebným cyklem zkontroluje lékař funkci Vašich jater (krevním testem).

Zhoršení funkce ledvin

Přípravek CAMPTO nebyl u pacientů s problémy s ledvinami hodnocen, proberte prosím se svým lékařem, pokud máte jakékoliv problémy s ledvinami.

Další léčivé přípravky a přípravek CAMPTO

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To platí rovněž pro bylinné přípravky, přípravky k očkování, silné vitamíny a minerály.

Některé léky mohou narušit účinky přípravku CAMPTO, např. ketokonazol (k léčbě houbových infekcí), rifampicin (k léčbě tuberkulózy) a některé léky k léčbě epilepsie (karbamazepin, fenobarbital a fenytoin).

Rostlinný přípravek obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) se nesmí používat současně s přípravkem CAMPTO ani mezi jednotlivými kúrami, protože může snížit účinky irinotekanu.

Pokud je u Vás nutná operace, informujte prosím svého lékaře nebo anesteziologa, že tento lék používáte, protože může narušit účinky některých léků užívaných během operace.

Pokud je Vám podáván přípravek CAMPTO v kombinaci s léčivým přípravkem obsahujícím cetuximab, bevacizumab nebo kapecitabin, ujistěte se prosím, že jste si přečetl/a také příbalové informace těchto léčivých přípravků.

Těhotenství, kojení a plodnost Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat Ženy v plodném věku a muži mají používat účinnou antikoncepci během léčby a 3 měsíce po jejím ukončení. Pokud během tohoto období přesto otěhotníte, máte za to, že jste těhotná nebo pokud jste mohla otěhotnět, musíte o tom informovat svého lékaře.

Kojení

Není známo, zda se přípravek CAMPTO vylučuje do mateřského mléka. Proto je nutné během léčby přípravkem CAMPTO přerušit kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek CAMPTO může navodit nežádoucí účinky, které ovlivňují schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud si nejste jistý/á, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Během prvních 24 hodin po podání přípravku CAMPTO se Vám může točit hlava nebo můžete mít poruchy vidění. Pokud se tak stane, neřiďte ani nepoužívejte nářadí ani neobsluhujte stroje.

Přípravek CAMPTO obsahuje sorbitol a sodík. Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se předtím, než začnete užívat tento lék, na svého lékaře.

Obsah sodíku v přípravku je nutné vzít v úvahu u pacientů s dietou s nízkým příjmem sodíku.

3. Jak se přípravek CAMPTO používá

Přípravek CAMPTO Vám bude podáván ve formě infuze do žíly po dobu 30 až 90 minut. Množství podané infuze bude záviset na Vašem věku, výšce a tělesné hmotnosti a celkovém zdravotním stavu.

Závisí rovněž na dalších lécích, které při léčbě rakoviny můžete dostat. Lékař vypočte plochu Vašeho těla v metrech čtverečních (m2).

-    Pokud jste byl(a) dříve léčen (a) 5-fluoruracilem, budete za normálních okolností léčen/a pouze přípravkem CAMPTO v počáteční dávce 350 mg/m2 každé 3 týdny.

-    Pokud jste dosud nepodstoupil(a) chemoterapii, bude Vám za normálních okolností podáván přípravek CAMPTO v dávce 180 mg/m2 každé 2 týdny. Poté bude následovat kyselina folinová a 5-fluoruracil.

Pokud jste léčen/a přípravkem CAMPTO v kombinaci s cetuximabem, budete za normálních okolností dostávat stejnou dávku irinotekanu jako v posledních cyklech předchozího užívání irinotekanu. A přípravek CAMPTO nesmí být podán před uplynutím 1 hodiny po skončení infuze cetuximabu.

Tato dávkování může Váš lékař upravit v závislosti na Vašem stavu a výskytu nežádoucích účinků.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CAMPTO nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Váš lékař s Vámi probere tyto nežádoucí účinky a vysvětlí Vám rizika a přínosy léčby. Některé z těchto nežádoucích účinků je nutno léčit ihned, viz také informace v části “Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku CAMPTO je zapotřebí”.

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 pacienta z 10):

-    neutropenie (snížený počet části bílých krvinek), což zvyšuje riziko infekcí

-    anémie (pokles počtu červených krvinek), což může vést k bledosti kůže a způsobovat slabost a dušnost

-    při kombinované léčbě, trombocytopenie (snížený počet krevních destiček) vedoucí k modřinám, sklonu ke krvácení a abnormálnímu krvácení

-    při monoterapii, horečka a infekce

-    pozdní těžký průjem

-    při monoterapii, silný pocit nevolnosti a zvracení

-    při monoterapii, horečka bez infekce a současného silného poklesu počtu některých bílých krvinek (neutropenie)

-    vypadávání vlasů (vlasy znovu narostou po ukončení léčby)

-    při kombinované léčbě, přechodné a mírné až střední zvýšení sérových hladin jaterních enzymů (jako např. ALT, AST, alkalické fosfatázy) nebo bilirubinu

-    nežádoucí účinky všech stupňů v kombinační terapii s kapecitabinem: trombóza/embolie.

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10pacientů ze 100):

-    akutní cholinergní syndrom: hlavní příznaky jsou definovány jako časný průjem a různé další příznaky, jako jsou bolesti břicha; zarudlé, bolestivé, svědící nebo slzící oči (zánět spojivek); výtok z nosu (rinitida); nízký krevní tlak; rozšíření cév; pocení, zimnice; celkový pocit nepohodlí a nemoci; závratě; poruchy zraku, stažení zornic; slzení a zvýšené slinění, vyskytující se během nebo do prvních 24 hodin po infuzi přípravku CAMPTO

-    při monoterapii, trombocytopenie (snížený počet krevních destiček) způsobující modřiny, sklon ke krvácení a abnormální krvácení

-    při kombinované léčbě, horečka a infekce

-    při kombinované léčbě, horečka bez infekce a současného silného poklesu počtu některých bílých krvinek (neutropenie)

-    infekce spojené se závažným snížením počtu určitých bílých krvinek (neutropenie), které vedly ve třech případech k úmrtí

-    horečka spojená se závažným snížením počtu určitých bílých krvinek (febrilní neutropenie)

-    ztráta tekutin (dehydratace), obvykle spojovaná s průjmem a/nebo se zvracením

-    zácpa

-    při kombinované léčbě, silný pocit nevolnosti a zvracení

-    pocit slabosti (astenie)

-    přechodné a mírné až střední zvýšení hladin kreatininu v krvi

-    při monoterapii, přechodné a mírné až střední zvýšení sérových hladin jatemích enzymů (jako např. transamináz, alkalické fosfatázy) a bilirubinu

-    při kombinované léčbě, přechodné výrazné zvýšení sérové hladiny bilirubinu

-    přechodné a mírné až střední zvýšení hladin kreatininu v krvi

-    nežádoucí účinky všech stupňů v kombinační terapii s kapecitabinem: hypersenzitivní reakce, srdeční ischemie/infarkt; nežádoucí účinky stupně 3 a 4: febrilní neutropenie, trombóza/embolie, hypertenze

-    nežádoucí účinky všech stupně 3 a 4 v kombinační terapii s kapecitabinem a bevacizumabem:neutropenie, trombóza/embolie, srdeční ischemie/infarkt.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10pacientů z 1 000)

-    mírné alergické reakce, včetně zarudlé svědící kůže, kopřivky, zánětu spojivek, rýmy

-    mírné kožní reakce; mírné reakce v místě infuze

-    časné příznaky, jako j sou potíže s dechem (dušnost)

-    plicní onemocnění s příznaky v podobě dušnosti, suchého kašle a chroptění při nádechu (intersticiální plicní choroba)

-    částečné nebo úplné ucpání střeva (střevní obstrukce, ileus)

-    krvácení do trávicího traktu

-    zánět střev, který vyvolává bolesti břicha a/nebo průjem (onemocnění známé jako pseudomembranózní kolitida)

-    nedostatečná funkce ledvin, nízký krevní tlak nebo srdeční a oběhové selhání v důsledku dehydratace spojené s průjmem a/nebo se zvracením nebo sepse.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10pacientů z 10 000)

-    těžké alergické reakce zahrnující otok rukou, nohou, kotníků, obličeje, rtů, úst nebo hrdla, což může vést k potížím s polykáním nebo extrémním potížím s dýcháním (anafylaktické/anafylaktoidní reakce). Pokud k tomu dojde, musíte ihned kontaktovat svého lékaře.

-    časné účinky, jako jsou svalové stahy nebo křeče a znecitlivění (parestézie)

-    zánět tlustého střeva vyvolávající bolesti břicha (kolitida včetně zánětu slepého střeva, ischemické a ulcerózní kolitidy)

-    proděravění střeva; ztráta chuti k jídlu (anorexie); bolesti břicha; zánět sliznic

-    zánět slinivky břišní s příznaky nebo bez nich

-    vysoký krevní tlak během podání a po něm

-    snížené hladiny draslíku a sodíku v krvi, související především s průjmem a se zvracením.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)

-    přechodné poruchy řeči

-    zvýšení hladin některých trávicích enzymů, které štěpí cukry (amyláza) a tuky (lipáza)

- byl hlášen jeden případ nízkého počtu krevních destiček v krvi v důsledku přítomnosti protilátek proti krevním destičkám.

Pokud je Vám podáván přípravek CAMPTO v kombinaci s léčivým přípravkem obsahujícím cetuximab, bevacizumab nebo kapecitabin, některé nežádoucí účinky, které se u Vás mohou objevit, mohou souviset s touto kombinací. Takové nežádoucí účinky mohou zahrnovat vyrážku podobnou akné. Proto se prosím ujistěte, že jste si přečetl/a také příbalovou informaci pro léčivé přípravky obsahující cetuximab, bevacizumab nebo kapecitabin.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,

které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www .sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    JAK PŘÍPRAVEK UCHOVÁVAT Jak přípravek CAMPTO uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Doba použitelnosti neotevřené lahvičky je 3 roky.

Roztok CAMPTO je nutno použít ihned po naředění neboť neobsahuje antibakteriální konzervační látku. Je-li naředění provedeno za přísných aseptických podmínek (např. v laminárním boxu) je nutno roztok CAMPTO použít (ukončení infuze) do 12 hodin při pokojové teplotě či do 24 hodin při uložení za teploty 2 °C -8 °C po prvním otevření.

Následující podmínky se uplatňují pro přípravek v polypropylénových lahvičkách. Roztok přípravku CAMPTO je kompatibilní s 0,9% fyziologickým roztokem a s 5% roztokem glukózy po dobu nejvýše 28 dní, pokud je uchováván v LDPE nebo PVC obalech při teplotě 5°C nebo při 30°C/pokojové vlhkosti a chráněn před světlem. Pokud je vystaven světlu, kompatibilita je stanovena nejvýše na 3 dny.

Avšak doporučuje se z důvodů snížení mikrobiologického rizika, aby byl roztok připraven těsně před použitím a podání infuze by mělo být zahájeno ihned po přípravě. Pokud není použit okamžitě po naředění, podmínky a doba uchovávání před použitím jsou v zodpovědnosti uživatele a za normálních okolností by neměly překročit 24 hodin při teplotě 2°C - 8°C, pokud nebylo rozpuštění/naředění (atd.) prováděno za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace

Co přípravek CAMPTO obsahuje

-    Léčivou látkou je irinotecani hydrochloridum trihydricum.

Jeden ml koncentrátu obsahuje irinotecani hydrochloridum trihydricum 20 mg, což odpovídá 17,33 mg irinotekanu.

-    Dalšími složkami jsou sorbitol, kyselina mléčná, hydroxid sodný mol/l, kyselina chlorovodíková (k úpravě pH) a voda na injekci.

Jak přípravek CAMPTO vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek ve skleněných a polypropylenových lahvičkách:

1) Lahvičky z hnědého skla, pryžová zátka, hliníkový uzávěr, plastový disk „flip-off", krabička.

40 mg/2ml 100 mg/5ml

Velikost balení: 1 nebo 5 lahviček

2) Lahvičky z hnědého polypropylenu, pryžová zátka, hliníkový uzávěr, plastový disk „flip -off", krabička 40 mg/2ml 100 mg/5ml 300 mg/15ml

Velikost balení: 1 lahvička

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Pfizer spol. s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Aventis Pharma Dagenham, Essex, RM 10 7XS, Velká Británie

Actavis Italy S.p.A., Nerviano (MI), Itálie

Pfizer Service Company BVBA, Zaventem, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

23.1.2014

<...........................................................................................................................

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod k použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci

Jako u jiných cytostatik je třeba při přípravě i zacházení s CAMPTO zvýšené opatrnosti. Je třeba používat brýle, masku a rukavice.

Pokud dojde ke kontaktu pokožky s roztokem CAMPTO nebo infuzním roztokem, omyjte ji okamžitě pečlivě vodou a mýdlem. Dojde-li ke kontaktu roztoku CAMPTO nebo infuzního roztoku se sliznicemi, opláchněte je ihned vodou.

Příprava intravenózní infuze

Jako u jiných intravenózních látek JE NUTNO ROZTOK CAMPTO PŘIPRAVIT ASEPTICKY. Roztok CAMPTO je nutno použít ihned po naředění neboť neobsahuje antibakteriální konzervační látku. Je-li naředění provedeno za přísných aseptických podmínek (např. v laminárním boxu) je nutno roztok CAMPTO použít (ukončení infuze) do 12 hodin při pokojové teplotě či do 24 hodin při uložení za teploty 2-8°C po prvním otevření.

Následující podmínky se uplatňují pro přípravek v polypropylenových lahvičkách. Roztok přípravku CAMPTO je kompatibilní s 0,9% fyziologickým roztokem a s 5% roztokem glukózy po dobu nejvýše 28 dní, pokud je uchováván v LDPE nebo PVC obalech při teplotě 5°C nebo při 30°C/pokojové vlhkosti a chráněn před světlem. Pokud je vystaven světlu, kompatibilita je stanovena nejvýše na 3 dny.

Avšak doporučuje se z důvodů snížení mikrobiologického rizika, aby byl roztok připraven těsně před použitím a podání infuze má být zahájeno ihned po přípravě. Pokud není použit okamžitě po naředění, podmínky a doba uchovávání před použitím jsou v zodpovědnosti uživatele a za normálních okolností by neměly překročit 24 hodin při teplotě 2°C až 8°C, pokud nebylo naředění (atd.) prováděno za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Pokud je pozorován v lahvičce nebo po naředění precipitát, je nutno léčivo vyřadit podle standardních procedur pro cytotoxické látky.

Za aseptických podmínek aspirujte požadovaný objem roztoku CAMPTO z lahvičky kalibrovanou injekční stříkačkou a vstříkněte do 250ml infuzního vaku nebo lahve s obsahem buď 0,9% fyziologického roztoku nebo 5% roztoku glukózy. Roztok opatrně promíchejte otáčením v ruce.

Likvidace materiálu

Veškerý materiál použitý pro ředění a podávání je třeba zlikvidovat podle standardních nemocničních postupů vyžadovaných u cytostatik.

8