Příbalový Leták

Calciumfolinat "Ebewe" 10 Mg/Ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Calciumfolinat "Ebewe" 10 mg/ml injekční roztok

calcii folinas pentahydricus


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden ml injekčního roztoku obsahuje calcii folinas pentahydricus 12,7 mg, což odpovídá acidum folinicum 10 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Injekční roztok.


Lahvička:

100 mg/10 ml 300 mg/30 ml 600 mg/60 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intramuskulární, intravenózní podání nebo i.v. infuze.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.    POUŽITELNOST

Použitelné do:

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C), v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG, 4866 Unterach, Rakousko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. číslo: 19/840/94-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:

14 KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


PC:

SN:

NN:


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU


lahvička (30 ml, 60 ml)


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Calciumfolinat "Ebewe" 10 mg/ml injekční roztok

calcii folinas pentahydricus


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Jeden ml injekčního roztoku obsahuje calcii folinas pentahydricus 12,7 mg, což odpovídá acidum folinicum 10 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekční roztok

30 ml 60 ml


5.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


í.m., í.v.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8.


POUŽITELNOST


EXP:

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG, Rakousko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. číslo: 19/840/94-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

v

C.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Calciumfolinat "Ebewe" 10 mg/ml injekční roztok

calcii folinas pentahydricus

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

i.m., i.v.

3.    POUŽITELNOST

EXP:

4.    ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

10 ml

6. JINÉ

EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG