Příbalový Leták

Calciumfolinat "Ebewe" 10 Mg/Ml

sp.zn.sukls173490/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Calciumfolinat „Ebewe“ 10 mg/ml Injekční roztok calcii folinas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Calciumfolinat „Ebewe" 10 mg/ml a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Calciumfolinat „Ebewe" 10 mg/ml používat

3.    Jak se přípravek Calciumfolinat „Ebewe" 10 mg/ml používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Calciumfolinat „Ebewe" 10 mg/ml uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Calciumfolinat „Ebewe“ a k čemu se používá

Léčivý přípravek Calciumfolinat „Ebewe" 10 mg/ml se používá při léčbě nádorů. Může se používat samostatně, ale častěji se používá v kombinaci s dalšími protinádorovými léčivy.

Přípravek Calciumfolinat „Ebewe" 10 mg/ml je určen:

•    pro snížení toxických účinků a neutralizaci působení antagonistů kyseliny listové, jako je methotrexát, při cytotoxické léčbě a předávkování u dospělých i u dětí. Tato metoda používaná při cytotoxické léčbě se obecně nazývá ochranná léčba kalcium-folinátem.

•    pro kombinaci s 5-fluorouracilem při cytotoxické léčbě.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Calciumfolinat „Ebewe“10 mg/ml používat

Nepoužívejte přípravek Calciumfolinat „Ebewe“ 10 mg/ml:

- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku kalcium-folinát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (viz bod 6),

-    Při onemocnění zhoubnou chudokrevností nebo při onemocnění ostatními druhy chudokrevnosti způsobenými nedostatkem vitamínu B12.

-    Při podávání přípravku Calciumfolinat „Ebewe" 10 mg/ml těhotným a kojícím ženám se řiďte pokyny uvedenými níže.

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte svého ošetřujícího lékaře.

Upozornění a opatření

Calciumfolinat „Ebewe" 10 mg/ml se má podávat pouze intramuskulárními nebo intravenózními injekcemi. Nesmí se podávat intratekálně. Při intratekálním podání kalcium-folinátu následujícím po intratekálním předávkování methotrexátem bylo zaznamenáno úmrtí.

Kalcium-folinát se má používat s methotrexátem nebo 5-fluorouracilem pouze pod přímým dohledem klinického lékaře, který má zkušenosti s látkami používanými při chemoterapii nádorů.

Léčba kalcium-folinátem může zakrývat zhoubnou chudokrevnost a ostatní druhy anémií vzniklých na podkladě nedostatku vitamínu B12.

Používání mnoha cytotoxických léčivých přípravků - přímé nebo nepřímé inhibitory syntézy DNA - vede k makrocytóze (hydroxycarbamid, cytarabin, mecaptopurin, thioguanin). Taková makrocytóza (zvětšení červených krvinek) se nemá léčit kalcium-folinátem.

U epileptických pacientů léčených fenobarbitalem, fenytoinem, primidonem a succinimidy existuje riziko zvýšeného výskytu záchvatů vlivem snížení plazmatické koncentrace antiepileptik. Doporučuje se klinické sledování, případné sledování plazmatických koncentrací, a jestliže je to nutné, úprava dávek antiepileptik během podávání kalcium-folinátu a po jeho přerušení.

Kalcium-folinát/ 5-fluorouracil

Kalcium-folinát může zvýšit riziko toxicity 5-fluorouracilu, obzvláště u starších nebo oslabených pacientů. Nejběžnějšími projevy jsou leukopénie (nedostatek bílých krvinek), mukozitida, stomatitida (zánět v dutině ústní) anebo průjem, který je limitujícím faktorem pro výši dávky. Jestliže se kalcium-folinát a 5-fluorouracil používají společně, musí se v případech projevů toxicity dávka 5-fluorouracilu snížit více, než když se 5-fluorouracil použije samostatně.

Kombinovaná léčba 5-fluorouracilem/kalcium-folinátem se nemá zahajovat nebo udržovat u pacientů s příznaky vážného onemocnění trávicího ústrojí (projevy viz výše), bez ohledu na jejich intenzitu, do té doby, dokud všechny tyto příznaky nezmizí.

Protože průjem může být projevem vážného poškození trávicího ústrojí, pacienti, kteří mají průjem, musí být pečlivě sledováni až do doby úplného vymizení příznaků, protože by mohlo dojít k rychlému klinickému zhoršení vedoucímu až ke smrti. Jestliže se objeví průjem nebo zánět v dutině ústní, doporučuje se snížit dávku 5-fluorouracilu, dokud příznaky zcela nevymizí. Obzvláště starší lidé a pacienti se sníženým fyzickým výkonem v důsledku svého onemocnění, mají sklony k těmto komplikacím. Proto se musí léčbě takových pacientů věnovat zvláštní pozornost.

U starších pacientů a pacientů, kteří se podrobili předběžné radioterapii, se doporučuje zahájit léčbu sníženou dávkou 5-fluorouracilu.

U pacientů, kteří dostávají kombinovanou léčbu 5-fluorouracilem/kalcium-folinátem se má sledovat hladina vápníku a v případě nízkých hladin se má provést jeho doplňování.

Kalcium-folinát/methotrexát

Kalcium-folinát nemá vliv na nehematologické toxicity methotrexátu jako je nefrotoxicita vyplývající ze srážení methotrexátu a/nebo jeho metabolitů v ledvinách. U pacientů, kteří prodělají opožděné počáteční vylučování methotrexátu, se pravděpodobně vyvine vratné ledvinové selhání a všechny toxicity spojené s methotrexátem. Předešlá nebo methotrexátem vyvolaná ledvinová nedostatečnost bývá často spojena s opožděným vylučováním methotrexátu, což může zvýšit potřebu podání vyšších dávek nebo prodloužit dobu podávání kalcium-folinátu.

Je potřeba se vyhnout podání příliš vysokých dávek kalcium-folinátu, protože by to mohlo oslabit protinádorové působení methotrexátu, obzvláště u nádorů CNS, kde se po opakovaných léčebných kúrách kalcium-folinát hromadí.

Rezistence (snížení účinku) vůči methotrexátu jako výsledek sníženého membránového transportu zahrnuje také rezistenci vůči ochranné léčbě kyselinou folinovou, protože tyto přípravky sdílejí stejný transportní systém.

Náhodné předávkování antagonistou kyseliny listové, jako je methotrexát, by se mělo léčit jako náhlá příhoda. Protože se zvyšuje časový interval mezi podáním methotrexátu a ochrannou léčbou kalcium-folinátem, účinnost kalcium-folinátu při potlačování toxicity se snižuje.

V případě výskytu abnormálních laboratorních výsledků nebo při projevech toxicity je vždy nutné zvážit možnost, že si pacient bere další léky interagující s methotrexátem (např. léky, které mohou zasahovat do jeho vylučování nebo se vázat na sérový albumin).

Další léčivé přípravky a přípravek Calciumfolinat „Ebewe“ 10 mg/ml

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Když se kalcium-folinát kombinuje s antagonistou kyseliny listové (např. cotrimoxazolem, pyrimethaminem), účinnost působení antagonisty kyseliny listové se buď sníží, nebo se zcela neutralizuje.

Kalcium-folinát může snížit účinek antiepileptických látek: fenobarbitálu, primidonu, fenytoinu a succinimidů a může zvýšit četnost výskytu záchvatů (můžeme pozorovat snížení hladin enzymatických induktorů protikřečových léků, protože jaterní metabolismus je zvýšený, jelikož foláty jsou jedním ze spolufaktorů).

Současné podávání kalcium-folinátu s 5-fluorouracilem, jak se prokázalo, posiluje účinnost a toxicitu 5-fluorouracilu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neexistují odpovídající a dobře kontrolované klinické studie prováděné u těhotných a kojících žen. S kalcium-folinátem se také neprováděly žádné reprodukční studie toxicity na zvířatech. Neexistují žádné náznaky, že by kyselina folinová podávaná v těhotenství vyvolávala škodlivé účinky. Během těhotenství má být methotrexát podáván pouze v jasně indikovaných případech, v nichž prospěšné účinky léku pro matku převáží nad možnými riziky pro plod. V případě, že se provádí léčba methotrexátem nebo jinými antagonisty kyseliny listové navzdory těhotenství nebo kojení, pak nejsou žádná omezení pro podávání kalcium-folinátu, protože jeho používání snižuje toxicitu nebo působí proti účinkům takové léčby.

Používání 5-fluorouracilu je všeobecně kontraindikováno v době těhotenství a kojení. To se týká také kombinovaného používání kalcium-folinátu s 5-fluorouracilem.

Není známo, zda je kalcium-folinát vylučován do mateřského mléka. Proto může být kalcium-folinát používán během kojení jen tehdy, když se to s ohledem na léčebné indikace považuje za nezbytné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neexistují žádné důkazy o tom, že by používání přípravku Calciumfolinat „Ebewe" 10 mg/ml mělo vliv na schopnost řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje.

3.    Jak se přípravek Calciumfolinat „Ebewe“ 10 mg/ml používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže si všimnete jakýchkoli neobvyklých známek, příznaků nebo pocitů, uvědomte o tom okamžitě, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento lék Vám bude podávat lékařský personál. Neberte si ho proto sami.

Jestliže jste dostal(a) více přípravku, než jste měl(a)

Jestliže dojde k předávkování, nebo když zjistíte výrazné vedlejší účinky, oznamte to okamžitě svému lékaři. Předávkování však není pravděpodobné, protože Vám lék bude podávat zdravotnický personál.

U pacientů, kteří dostali více kalcium-folinátu, než je doporučované množství, nebyly zaznamenány žádné následky. Nicméně, mimořádně vysoké dávky kalcium-folinátu mohou úplně znehodnotit terapeutické účinky antagonistů kyseliny listové.

Jestliže dojde k předávkování kombinace 5-fluorouracilu s kalcium-folinátem, řiďte se pokyny pro používání 5-fluorouracilu.

Jestliže jste nedostal(a) Calciumfolinat „Ebewe“ 10 mg/ml

Tento lék bude podávat zdravotnický personál, proto není pravděpodobné, že by Vám lék nebyl podán dle léčebného schématu.

Pokud se však domníváte, že Vám bylo opomenuto podání tohoto přípravku, poraďte se o tom se svým ošetřujícím lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

4.    MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Calciumfolinat „Ebewe" 10 mg/ml nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Kalcium-folinát může způsobit následující nežádoucí účinky:

Pro obě léčebné indikace:

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se až u 1 z 10 000 osob)

•    těžké alergické reakce - může se u Vás vyskytnout náhlá svědivá vyrážka (kopřivka), otok rukou, chodidel, kotníků, tváří, rtů, úst nebo hrdla (což může způsobit potíže s polykáním a s dechem) a můžete mít pocit na omdlení. To je závažný nežádoucí účinek. Můžete potřebovat okamžitou lékařskou pomoc.

Méně časté (vyskytující se až u 1 ze 100 osob)

•    horečka

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se až u 1 z 1000 osob)

•    zvýšení počtu záchvatů u epileptických pacientů

•    deprese

•    agitovanost

•    poruchy trávicího ústrojí

•    nespavost

Kombinovaná léčba s 5-fluorouracilem:

Pokud je Vám kalcium-folinát podáván v kombinaci s přípravkem k léčbě rakoviny obsahujícím fluoropyrimidiny, je více pravděpodobné, že se u Vás vyskytnou následující nežádoucí účinky:

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytující se až u 1 z 10 osob)

•    nauzea (pocit na zvracení)

•    zvracení

•    těžký průjem

•    dehydratace v důsledku průjmu

•    zánět sliznice střeva a úst (vyskytly se i život ohrožující případy)

•    snížení počtu krevních buněk (včetně život ohrožujících případů)

Časté

•    červenání a otok dlaní nebo chodidel, což může způsobit olupování kůže (syndrom ruka-noha)

Není známo (četnost nelze odhadnout z dostupných dat)

•    zvýšené množství amoniaku v krvi

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Calciumfolinat „Ebewe“ uchovávat

Uchovávejte v chladničce (2 °C -8 °C), v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/lahvičce za Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.. Naředěný roztok: Chemická a fyzikální stabilita roztoku zředěného 0,9% NaCl nebo 5% glukózou byla prokázána po dobu 24 hodin při teplotě 25 °C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Calciumfolinat „Ebewe“ 10 mg/ml obsahuje

Léčivou látkou je calcii folinas pentahydricus.

Jeden ml injekčního roztoku obsahuje calcii folinas pentahydricus 12,7 mg, což odpovídá acidum folinicum 10 mg.

Pomocnými látkami jsou: chlorid sodný, voda na injekci, hydroxid sodný (pro úpravu pH), kyselina chlorovodíková 10% (pro úpravu pH).

Jak přípravek Calciumfolinat „Ebewe“ 10 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení:

Injekční roztok.

Popis přípravku: čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok.

Balení:

Calciumfolinat „Ebewe" 10 mg/ml - lahvičky

Lahvička z hnědého skla, pryžová zátka, hliníkový uzávěr, elastický kryt, krabička.

Velikost balení:

lahvičky: 1x10 ml / 100 mg, 1x30ml / 300mg, 1x60ml / 600mg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG Mondseestrasse 11 4866 Unterach Rakousko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:: 19.7.2016

Informace pro zdravotnický personál:

Přípravek Calciumfolinat „Ebewe" 10 mg/ml musí být podáván pouze intramuskulámími nebo intravenózními injekcemi nebo intravenózní infuzí. Přípravek se nesmí podávat intratekálně.

Před použitím je nutné kalcium-folinát vizuálně zkontrolovat. Roztok na injekci nebo infuzi musí být čirý, nažloutlý. Pokud v roztoku zpozorujete zákal nebo částečky, je roztok nutné zlikvidovat. Calciumfolinat „Ebewe" 10 mg/ml, injekční roztok, je určen k jednorázovému podání.

Pro přípravu intravenózní infuze se má kalcium-folinát ředit pouze 0,9% roztokem NaCl nebo 5% roztokem glukózy.

Chemická a fyzikální stabilita roztoku zředěného 0,9% NaCl nebo 5% glukózou byla prokázána po dobu 24 hodin při teplotě 25 °C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

7/7