Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Calcichew D3 Lemon 800 Iu

zastaralé informace, vyhledat novější

Sp.zn. sukls213693/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

Calcichew D3 Lemon 800 IU, žvýkací tablety Vápník (calcium), vitamin D3 (colecalciferolum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat , protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo    lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej    žádné další    osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je Calcichew D3 Lemon 800 IU a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcichew D3 Lemon 800 IU užívat

3.    Jak se Calcichew D3 Lemon 800 IU užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak Calcichew D3 Lemon 800 IU uchovávat 6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je Calcichew D3 Lemon 800 IU a k čemu se používá

Calcichew D3 Lemon 800 IU, žvýkací tablety, obsahuje vápník a vitamin D, obě uvedené látky se podílejí na stavbě kostí.

Calcichew D3 Lemon 800 IU se užívá v prevenci a léčbě nedostatku vápníku a vitaminu D u starších osob a jako doplněk při léčbě osteoporózy.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcichew D3 Lemon 800 IU užívat

Neužívejte Calcichew D3 Lemon 800 IU:

-    jestliže máte nadměrné množství vápníku v krvi nebo moči;

-    jestliže trpíte závažnými problémy s ledvinami;

-    jestliže trpíte ledvinovými kameny;

-    jestliže trpíte nadměrným množstvím vitaminu D v krvi;

-    jestliže jste alergický(á) na sóju nebo arašídy. Calcichew D3 Lemon 800 IU obsahuje sójový olej;

-    jestliže jste alergický(á) na vápník, vitamin D nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím Calcichew D3 Lemon 800 IU se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

-    jestliže užíváte tento přípravek dlouhodobě, zvláště pokud užíváte také diuretika (používána v léčbě vysokého krevního tlaku nebo otoků) nebo srdeční glykosidy (používané pro léčbu srdečních poruch).

-    jestliže trpíte sarkoidózou (imunitní systémové onemocnění, které může zvyšovat hladinu vitaminu D v těle).

-    jestliže máte osteoporózu a současně jste nepohyblivý(á).

-    jestliže užíváte jiný přípravek s vitaminem D . Další dávky vápníku a vitaminu D mají být podávány pod lékařskou kontrolou.

Pokud se Vás týká jakákoli z výše uvedených podmínek, poraďte se o užívání Calcichew D3 Lemon 800 IU se svým lékařem dříve, než jej začnete užívat.

Děti

Calcichew D3 Lemon 800 IU není určen pro děti.

Další léčivé přípravky a Calcichew D3 Lemon 800 IU

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Pokud užíváte tetracyklinové přípravky (druh antibiotik), měly by být podávány nejméně dvě hodiny před nebo čtyři až šest hodin po užití Calcichew D3 Lemon 800 IU. Uhličitan vápenatý (calcii carbonas) totiž může zasahovat do vstřebávání souběžně podávaných tetracyklinových přípravků.

Přípravky obsahující bisfosfonáty (používané v léčbě osteoporózy) by měly být podány nejméně jednu hodinu před podáním Calcichew D3 Lemon 800 IU .

Vápník může snížit účinek levothyroxinu (používá se k léčbě poruch štítné žlázy). Z těchto důvodů se má levothyroxin užívat alespoň čtyři hodiny před nebo čtyři hodiny po podání Calcichew D3 Lemon 800 IU.

Účinek chinolonových antibiotik může být při souběžné léčbě s vápníkem snížen. Proto je třeba je podat nejméně 2 hodiny před nebo 6 hodin po podání Calcichew D3 Lemon 800 IU.

Soli vápníku mohou snižovat absorpci železa, zinku a stroncia ranelátu. Z tohoto důvodu se mají železo, zinek nebo stroncium ranelát užívat alespoň dvě hodiny před nebo dvě hodiny po podání Calcichew D3 Lemon 800 IU.

Další léčivé přípravky, které mohou ovlivnit působení Calcichew D3 Lemon 800 IU, nebo jejich účinnost jím může být ovlivněna, jsou:

-    thiazidová diuretika (používaná k léčbě vysokého krevního tlaku nebo otoků)

-    srdeční glykosidy (používané k léčbě poruch srdeční činnosti).

Orlistat (lék užívaný při léčbě nadváhy) může narušit vstřebávání vitamínů rozpustných v tuku, jako je například vitamín D3.

Užíváte-li některý z výše uvedených léků, poraďte se o užívání Calcichew D3 Lemon 800 IU s lékařem dříve, než jej začnete užívat.

Calcichew D3 Lemon 800 IU s jídlem a pitím

Calcichew D3 Lemon 800 IU může být užíván s jídlem a tekutinami nebo bez nich.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Během těhotenství nemá denní dávka přesáhnout 1500 mg vápníku a 600 IU vitaminu D, proto užívání Calcichew D3 Lemon 800 IU během těhotenství není vhodné.

Calcichew D3 Lemon 800 IU může být užíván během kojení. Vápník a vitamin D přecházejí do mateřského mléka. Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu v případě, že má být dítěti podán další vitamin D.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny, ale jakýkoli účinek je nepravděpodobný.

Calcichew D3 Lemon 800 IU obsahuje sójový olej, isomalt a sacharózu.

Calcichew D3 Lemon 800 IU obsahuje sójový olej, Pokud jste alergický(á) na arašídy nebo sóju, neužívejte tento přípravek.

Calcichew D3 Lemon 800 IU obsahují isomalt (E953) a sacharózu. Jestliže vám lékař někdy sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se, prosím, se svým lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek. Přípravek může poškozovat chrup.

3. Jak se Calcichew D3 Lemon 800 IU užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování:

Doporučená dávka přípravku je jedna tableta 1krát denně. Tableta může být rozžvýkána, nebo rozpuštěna na jazyku.

Jestliže jste užil(a) více Calcichew D3 Lemon 800 IU, než jste měl(a)

Jestliže jste užil (a) více Calcichew D3 Lemon 800 IU, než jste měl(a), sdělte to ihned svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Calcichew D3 Lemon 800 IU

Nezdvoj násobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují až 1 ze 100 pacientů)

Nadměrné množství vápníku v krvi (hyperkalcémie) nebo v moči (hyperkalciurie) při užití vysokých dávek.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 z 1 000 pacientů)

zácpa, plynatost, nevolnost, bolesti břicha, průjem

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 z 10 000 pacientů)

Svědění, vyrážka a dyspepsie. Milk-alkali syndrom (zvaný také Bumettův syndrom, vyskytuje se obvykle pouze při požití nadměrného množství kalcia), jehož symptomy jsou časté nucení na močení, bolest hlavy, ztráta chuti k jídlu, nevolnost nebo zvracení, neobvyklá únava nebo slabost, zvýšená hladina vápníku v krvi a porucha funkce ledvin.

Frekvence není známá (z dostupných údajů nelze určit):

Příznaky přecitlivělosti jako otok obličeje, jazyka, rtů (angioedém) a nebo otok hrdla (edém laryngu).

Jestliže trpíte poruchou funkce ledvin, vystavujete se riziku zvýšení hladiny fosfátů v krvi, možné tvorbě ledvinových kamenů a zvýšenému ukládání vápníku v ledvinách.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Calcichew D3 Lemon 800 IU uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Obal na tablety: Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte obal na tablety pevně uzavřený, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Blistr: Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte blister v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Calcichew D3 Lemon 800 IU obsahuje

Léčivými látkami jsou:

-    Calcii carbonas 2 500 mg (odpovídá calcium 1000 mg)

-    colecalciferolum (vitamin D3) 800 IU (20 mikrogramů).

Pomocnými látkami jsou:

xylitol (E967), povidon, isomalt (E953), citronové aroma, magnesium-stearát, sukralóza (E955), směs mono- a diacylglycerolů, tokoferol alfa, hydrogenovaný sójový olej, sacharóza, želatina, kukuřičný škrob

Jak Calcichew D3 Lemon 800 IU vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé kulaté žvýkací tablety. Mohou mít malé skvrny.

Velikost balení:

Obal na tablety s HDPE šroubovacím uzávěrem: 15, 30, 40, 60 a 90 tablet Blistr: 7, 14, 28, 50 x 1 (50 x 1 dávka), 56, 84, 112, 140 a 168 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Takeda Nycomed AS Postboks 205 NO-1372 Asker, Norsko

Výrobce/ Výrobci

Tablety balené v lahvičkách: Takeda Nycomed AS Drammensveien 852, P.O. Box 205 1372 Asker, Norsko

nebo

Takeda Pharma AS 55B Jaama Street,

63308 Polva, Estonsko

Tablety balené v blistru Takeda Christiaens Gentsesteenweg 615 1080 Brussel, Belgie

nebo

Tjoapack B.V

Columbusstraat 4

7825 VR Emmen, Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie: Steovit Forte citroen 1000 mg/800 I.E. kauwtabletten Česká Republika: Calcichew D3 Lemon 800 IU, žvýkací tablety Dánsko: Calcichew-D3 Ultra Forte

Finsko: Calcichew D3 Strong sitruuna 1000 mg/20 mikrog - purutabletti Francie: Calégom Vitamine D3

Irsko: Calcichew-D3 Forte Double Strength 1000 mg / 800 IU Chewable Tablets Litva: Calcigran Forte 1000 mg / 800 TV kramtomosios tabletés Lotyšsko: Calcigran Forte Double 1000 mg / 800 IU chewable tablets Lucembursko: Steovit Forte citron 1000 mg/800 U.I. comprimés á croquer Maďarsko: Calcichew-D3 1000 mg/800 NE rágótabletta Německo: Calcimagon-D3 uno

Nizozemsko: Calci-Chew D3 1000 mg/800 I.E., kauwtabletten

Norsko: Calcigran Forte 1000 mg/800 IE tyggetabletter Polsko: Orocal D3 Forte

Rakousko: Cal-D-or 1000 mg/800 I.E. - Kautabletten

Rumunsko: CALCIU D3 FORTE 1000 mg/800 UI comprimate masticabile

Řecko: Calcioral D31000 mg + 20 ^g (800 IU) gaorógevo Siokío

Slovenská republika: Calcichew-D3 Citron 1000 mg/800 IU

Španělsko: Mastical D Unidia 1000 mg/800 IU comprimidos masticables

Švédsko: Calcichew-D3 Citron 1000 mg/800 IE tuggtablett

Velká Británie: Calcichew-D31000mg/800IU Once Daily Chewable tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16.4.2015

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách SÚKL na adrese http: //www .sukl.cz/.

6