Příbalový Leták

Calcichew D3 Lemon 1000 Mg/800 Iu

Sp.zn. sukls15290/2015

a k sukls52156/2015, sukls166162/2015 a sukls176177/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Calcichew D3 Lemon 1000 mg/800 IU, žvýkací tablety calcium, colecalciferolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je Calcichew D3 Lemon 1000 mg/800 IU a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcichew D3 Lemon 1000 mg/800 IU užívat

3.    Jak se Calcichew D3 Lemon 1000 mg/800 IU užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak Calcichew D3 Lemon 1000 mg/800 IU uchovávat 6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Calcichew D3 Lemon 1000 mg/800 IU a k čemu se používá

Calcichew D3 Lemon, žvýkací tablety, obsahuje vápník a vitamin D, obě uvedené látky se podílejí na stavbě kostí.

Calcichew D3 Lemon se užívá v prevenci a léčbě nedostatku vápníku a vitaminu D u starších osob a jako doplněk při léčbě osteoporózy.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcichew D3 Lemon 1000 mg/800 IU užívat

Neužívejte Calcichew D3 Lemon:

-    jestliže jste alergický(á) na vápník, vitamin D nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    jestliže trpíte závažnými problémy s ledvinami;

-    jestliže máte nadměrné množství vápníku v krvi nebo moči;

-    jestliže trpíte ledvinovými kameny;

-    jestliže trpíte nadměrným množstvím vitaminu D v krvi;

Upozornění a opatření

Před užitím Calcichew D3 Lemon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

-    jestliže užíváte tento přípravek dlouhodobě, zvláště pokud užíváte také diuretika (používána v léčbě vysokého krevního tlaku nebo otoků) nebo srdeční glykosidy (používané pro léčbu srdečních poruch).

-    jestliže máte poruchou funkce ledvin, nebo sklon k tvorbě ledvinových kamenů (máte nebo jste v minulosti někdy měl(a) ledvinové kameny);

-    j estliže trpíte sarkoidózou (imunitní systémové onemocnění, které může zvyšovat hladinu vitaminu D v těle).

-    jestliže máte osteoporózu a současně jste nepohyblivý(á).

-    jestliže užíváte jiný přípravek s vitaminem D . Další dávky vápníku a vitaminu D mají být podávány pod lékařskou kontrolou.

Pokud se Vás týká jakákoli z výše uvedených podmínek, poraďte se o užívání Calcichew D3 Lemon se svým lékařem dříve, než jej začnete užívat.

Děti a dospívající

Calcichew D3 Lemon není určen pro děti a dospívající.

Další léčivé přípravky a Calcichew D3 Lemon

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Pokud užíváte tetracyklinové přípravky (druh antibiotik), měly by být podávány nejméně dvě hodiny před nebo čtyři až šest hodin po užití Calcichew D3 Lemon IU. Uhličitan vápenatý (calcii carbonas) totiž může zasahovat do vstřebávání souběžně podávaných tetracyklinových přípravků.

Přípravky obsahující bisfosfonáty (používané v léčbě osteoporózy) by měly být podány nejméně jednu hodinu před podáním Calcichew D3 Lemon.

Vápník může snížit účinek levothyroxinu (používá se k léčbě poruch štítné žlázy). Z těchto důvodů se má levothyroxin užívat alespoň čtyři hodiny před nebo čtyři hodiny po podání Calcichew D3 Lemon.

Účinek chinolonových antibiotik může být při souběžné léčbě s vápníkem snížen. Proto je třeba chinolinová antibiotika podat nejméně 2 hodiny před nebo 6 hodin po podání Calcichew D3 Lemon.

Soli vápníku mohou snižovat absorpci železa, zinku a stroncium-ranelátu. Z tohoto důvodu se mají železo, zinek nebo stroncium ranelát užívat alespoň dvě hodiny před nebo dvě hodiny po podání Calcichew D3 Lemon.

Další léčivé přípravky, které mohou ovlivnit působení Calcichew D3 Lemon, nebo jejich účinnost jím může být ovlivněna, jsou:

-    thiazidová diuretika (používaná k léčbě vysokého krevního tlaku nebo otoků)

-    srdeční glykosidy (používané k léčbě poruch srdeční činnosti).

Orlistat (lék užívaný při léčbě nadváhy) může narušit vstřebávání vitamínů rozpustných v tuku, jako je například vitamín D3.

Užíváte-li některý z výše uvedených léků, Váš lékař Vám dá další instrukce.

Calcichew D3 Lemon s jídlem a pitím

Calcichew D3 Lemon může být užíván s jídlem a pitím nebo bez nich.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud jste těhotná, můžete Calcichew D3 Lemon užívat v případě nedostatku vápníku a vitaminu D. Během těhotenství nemá denní dávka přesáhnout 2500 mg vápníku a 4000 IU vitaminu D, protože předávkování vápníkem může mít nežádoucí účinky na nenarozené dítě.

Calcichew D3 Lemon může být užíván během kojení. Vápník a vitamin D přecházejí do mateřského mléka. Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu v případě, že má být dítěti podán další vitamin D.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Calcichew D3 Lemon nemá žádný známý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Calcichew D3 Lemon obsahuje isomalt a sacharózu.

Calcichew D3 Lemon obsahují isomalt (E953) a sacharózu. Jestliže vám lékař někdy sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se, prosím, se svým lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek. Přípravek může poškozovat chrup.

3. Jak se Calcichew D3 Lemon 1000 mg/800 IU užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování:

Doporučená dávka přípravku je jedna tableta 1krát denně. Tableta může být rozžvýkána, nebo vycucána.

Použití u dětí a dospívajících

Žvýkací tablety Calcichew D3 Lemon nejsou určeny pro děti.

Jestliže jste užil(a) více Calcichew D3 Lemon, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více Calcichew D3 Lemon, než jste měl(a), sdělte to ihned svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Calcichew D3 Lemon

Nezdvoj násobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Reakce přecitlivělosti se vyskytly s neznámou frekvencí (z dostupných údajů nelze určit). Pokud se u Vás vyskytnou následující příznaky, máte okamžitě kontaktovat lékaře. Otok obličeje, rtů, jazyka (angioedém) nebo hrdla (otok hrtanu).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): Nadměrné množství vápníku v krvi (hyperkalcémie) nebo v moči (hyperkalciurie) se může objevit při užití vysokých dávek.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): zácpa, trávicí potíže plynatost, nevolnost, bolesti břicha, průjem

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů): Svědění, vyrážka a kopřivka Milk-alkali syndrom (zvaný také Burnettův syndrom, vyskytuje se obvykle pouze při požití nadměrného množství vápníku), příznaky jsou časté nucení na močení, bolest hlavy, ztráta chuti k jídlu, nevolnost nebo zvracení, neobvyklá únava nebo slabost, zvýšená hladina vápníku v krvi a porucha funkce ledvin.

Jestliže trpíte poruchou funkce ledvin, vystavujete se riziku zvýšení hladiny fosfátů v krvi, možné tvorbě ledvinových kamenů a zvýšenému ukládání vápníku v ledvinách.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Calcichew D3 Lemon 1000 mg/800 IU uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Obal na tablety: Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte obal na tablety pevně uzavřený, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Blistr: Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte blister v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Calcichew D3 Lemon 1000 mg/800 IU obsahuje

Léčivými látkami jsou:

-    Calcii carbonas 2 500 mg (odpovídá calcium 1000 mg)

-    colecalciferolum (vitamin D3) 800 IU (20 mikrogramů).

Pomocnými látkami jsou:

xylitol (E967), povidon, isomalt (E953), citronové aroma, magnesium-stearát, sukralóza (E955), směs mono- a diacylglycerolů, tokoferol alfa, acharóza, oxidovaný kukuřičný škrob, střední nasycené triacylglyceroly, natrium-askorbát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak Calcichew D3 Lemon vypadá a co obsahuje toto balení

Calcichew D3 Lemon jsou bílé kulaté žvýkací tablety. Mohou mít malé skvrny. Velikost balení:

Obal na tablety s HDPE šroubovacím uzávěrem: 15, 30, 40, 60 a 90 tablet Blistr: 7, 14, 28, 50 x 1 (50 x 1 dávka), 56, 84, 112, 140 a 168 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Takeda AS Drammensveien 852 PO. Box 205 1372 Asker Norsko

Výrobce/ Výrobci

Tablety balené v lahvičkách: Takeda AS Drammensveien 852 1383 Asker, Norsko

nebo

Takeda Pharma AS 55B Jaama Street,

63308 Polva, Estonsko

Tablety balené v blistru Takeda Christiaens Gentsesteenweg 615 1080 Brussel, Belgie

nebo

Tjoapack B.V

Columbusstraat 4

7825 VR Emmen, Nizozemsko

nebo

Takeda Italia S.p.A Via Crosa 86 Cerano 28065, Itálie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie: Steovit Forte citroen 1000 mg/800 I.E. kauwtabletten Česká Republika: Calcichew D3 Lemon 1000 mg/800 IU Dánsko: Calcichew-D3 Ultra Forte Francie: Calégom Vitamine D3

Irsko: Calcichew-D3 Forte Double Strength 1000 mg / 800 IU Chewable Tablets Litva: Calcigran Forte 1000 mg / 800 TV kramtomosios tabletés Lotyšsko: Calcigran Forte Double 1000 mg / 800 IU chewable tablets Lucembursko: Steovit Forte citron 1000 mg/800 U.I. comprimés á croquer Maďarsko: Calcichew-D3 1000 mg/800 NE rágótabletta Německo: Calcimagon-D3 uno

Nizozemsko: Calci-Chew D3 1000 mg/800 I.E., kauwtabletten

Norsko: Calcigran Forte 1000 mg/800 IE tyggetabletter

Rakousko: Cal-D-or 1000 mg/800 I.E. - Kautabletten

Rumunsko: CALCIU D3 FORTE 1000 mg/800 UI comprimate masticabile

Řecko: Calcioral D31000 mg + 20 ^g (800 IU) gaorógevo Siokío

Slovenská republika: Calcichew-D3 Citron 1000 mg/800 IU

Španělsko: Mastical D Unidia 1000 mg/800 IU comprimidos masticables

Švédsko: Calcichew-D3 Citron 1000 mg/800 IE tuggtablett

Velká Británie: Calcichew-D31000mg/800IU Once Daily Chewable tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14.10.2015

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách SÚKL na adrese http: //www .sukl.cz/.

6