Příbalový Leták

Buscopan Compositum


OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE


Buscopan compositum

injekční roztok pro koně a telata


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel registračního rozhodnutí:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Binder Strasse 173, 552 16 Ingelheim, Německo


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Labiana Life Sciences S.A, Calle Venus 26, Can Parellada, 08228 Tarrasa,Španělsko

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Strasse 324, 241 06 Kiel, Německo


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Buscopan compositum

injekční roztok pro koně a telata

Butylscopolamini bromidum

Metamizolum natricum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 ml obsahuje:

Léčivé látky:

Butylscopolamini bromidum (hyoscini butylbromidum) 4 mg

Metamizolum natricum (dipyrone) 500 mg

Pomocné látky:

Fenol 5 mg


Čirý nažloutlý roztok.


4. INDIKACE


Přípravek je účinný proti spastické bolesti gastrointestinálních orgánů, žlučových cest a urogenitálních orgánů.


Koně:

Ošetření abdominální bolesti při spastické kolice u koní. Přípravek nezastírá příznaky koliky s nutností chirurgického zákroku a nenavozuje paralýzu zažívacích orgánů.


Telata:

Diarea, spastická kolika, funkční tympanie. Přípravek tiší bolesti a normalizuje funkce zažívacích orgánů.


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat u koní s paralytickým ileem.

Nepoužívat u koní mladších 6 týdnů.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


U koní lze přechodně pozorovat slabé zvýšení srdeční činnosti vzhledem k parasympatolytické aktivitě skopolaminumbutylbromid (bromid butylhyoscina).


Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Koně, telata skotu.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Koně: 0,2 mg skopolaminumbutylbromidu a 25 mg metamizolu / kg ž.hm., tj. 5 ml přípravku / 100 kg ž.hm.


Telata: 0,4 mg skopolaminumbutylbromidu a 50 mg metamizolu / kg ž.hm., tj. 1 ml přípravku / 10 kg ž.hm.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Koně: Jednorázové pomalé intravenózní podání.

Telata: Pomaléintravenózní nebo intramuskulární podání.

Podávat ve 12-ti hodinovém intervalu, po dobu max. 3 dní.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Maso koní: 12 dní

Maso telat: po intravenózním podání: 9 dní, po intramuskulárním podání: 28 dní


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.


Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dní

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Intravenózní podání přípravků s obsahem metamizolu (dipyronu) se musí podávat pomalu z důvodů možného šoku.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Předcházejte náhodnému samopodání injekce. Chraňte jehlu až do okamžiku podání přípravku. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. V případě zasažení pokožky nebo očí opláchněte exponovanou část ihned po expozici proudem pitné vody. Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc. Lidé se známou přecitlivělostí na pyrazolony by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Po použití přípravku si omyjte ruce.


Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Laboratorní pokusy na krysách a králících neprokázaly teratogenní účinek.


Interakce

Účinky skopolaminumbutylbromidu (bromid butylhyoscina) nebo metamizolu mohou být potencovány souběžným použitím jiných anticholinergních nebo analgetických přípravků.


Předávkování

Akutní toxicita přípravku je velmi malá. Ve studiích akutní toxicity se u krys dostavily jen nespecifické příznaky (např. ataxie, mydriasa, tachykardie, prostrace, křeče, koma a respiratorní příznaky).

Antidotum pro složku skopolaminumbutylbromidu je fysostigmin. Poněvadž pro složku metamizol není k dispozici specifické antidotum, je nutno v případě předávkování zahájit symptomatickou léčbu.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Listopad 2014


15. DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Velikost balení: 100 ml5