Příbalový Leták

Buronil 25 Mg

Informace pro variantu: Potahovaná Tableta (50,25mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU (lahvička)


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Buronil 25 mg potahované tablety

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje melperoni hydrochloridum 25 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktózy.

Další údaje viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


50 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Přípravek může ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost a rychlé rozhodování.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do: MM/YYYY


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MediLink A/S, DK-2800 Kgs. Lyngby, Dánsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


68/1100/94-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Buronil 25 mg